ZÁPIS

o průběhu 10. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 14. 10. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 10. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek,

Omluveni: Ing.Zadělák Martin, Mgr.Langová - údajně přijde později

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

 

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z10/2013:

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 3  – proti 0  – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z10/2013:

 

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

 

Program:

1.        Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.        Došlá pošta

3.        Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.        Rozpočtové opatření č. 5/2013

5.        Hydroizolace zdiva Multifunkčního domu obce

6.        Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor, záměr na pronájem

7.        Aktualizace zápisu v KN - komunikace Nad Rybníčkem 2, věcné břemeno

8.        Nákup thermoboxu

9.        Opravy a uplatnění náhrady škod za rok 2012/2013 ve strojovně sportovního areálu

10.    Aktuální body jednání

11.    Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

12.    Návrh a schválení usnesení

13.    Závěr

 

Hlasování č. 2: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.        Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agendy a o registraci působnosti OVM v agendě

2.        KrÚ JMK zasílá informace ke zvýšení místních poplatků

3.        KrÚ JMK zasílá pokyn MV k poskytování údajů pro stálé seznamy voličů pro volby do Poslanecké sněmovny

4.        MěÚ Rosice žádá o sdělení požadavku na kontrolní seznam voličů obce

5.        KrÚ JMK žádá o vyjádření k žádostem o udělení licencí na provozování veřejné linkové osobní dopravy

6.        Ministerstvo životního prostředí žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy

7.        MěÚ Rosice zasílá vyjádření pro katastrální úřad - směna pozemků

8.        MěÚ Rosice zasílá souhlas s dělením pozemku parc. č. 484/52

9.        ODS a KDU-ČSL zasílají podklady pro zařazení zástupce do OVK

10.    Tango Havlíčkův Brod vypovídá smlouvu o nájmu nebytových prostor v č.p. 46

11.    KrÚ JMK zasílá seznam zaregistrovaných kandidátních listin pro volby do PS Parlamentu ČR

12.    KrÚ JMK zasílá informace k volbám - voličské průkazy

13.    KrÚ JMK žádá o spolupráci při získávání informací ke zpracování plánů dílčích povodí

14.    KrÚ JMK zasílá informace k účetní reformě

15.    KrÚ JMK zasílá poštovní podmínky - distribuce volebních lístků

16.    OGIS zasílá pozvánku na měření parcel

17.    KrÚ JMK zasílá informace k delegování členů do OVK za Českou pirátskou stranu

18.    Pavel Krupa oznamuje odložení kolaudace RD

19.    EKO-KOM informuje o nastávající kontrole technického stavu zapůjčených sběrných nádob

20.    MěÚ Rosice zasílá souhlas pro dělení a scelení pozemků p.č. 484/3, 484/4 a 518/1 dle geometrického plánu

21.    P. František Blecha ml. žádá o odkoupení obecního pozemku p.č. 89/7

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

 Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 5/2013

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2013, na základě kterého se výdaje navyšují o 260.200,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z10/2013

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2013 ze dne 3.9.2013, na základě kterého se výdaje navyšují o 260.200,-.Kč, snížení financování o 260.200,-Kč.

Hlasování č. 3: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Hydroizolace zdiva multifunkčního domu

Firma Kressida s.r.o. provedla hydroizolaci multifunkčního domu obce Lesní Hluboké, po provedení prací a zaměření skutečnosti byla původní cena ponížena na 93 147.-Kč vč. DPH.

 

Bod č. 6 Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor, záměr na pronájem.

 

Dne 30.9.2013 podal zástupce firmy Tango Havlíčkův Brod, coby současný provozovatel obchodu smíšeným zbožím, výpověď z nájmu k ukončením nájmu dne 3.1.2014, kdy budou prostory a vybavení protokolárně předány zpět obci. ZO tuto výpověď akceptuje a vypíše okamžitě nový záměr na provoz obchodu v budově OÚ.

Usnesení č. 4/Z10/2013

ZO přijalo výpověď firmy Tango Havlíčkův Brod z nájmu prostor v budově OÚ v souladu se smlouvou, kde byl provozován obchod smíšeným zbožím. Současně ZO schvaluje záměr č. 6/2013 na pronájem prostor ke zřízení prodejny potravin a smíšeného zboží na příp. nového  provozovatele obchodu. ZO souhlasí i s požadavkem zástupce firmy Tango Havlíčkův Brod pana Klempíře na dřívějším ukončení spolupráce, najde-li ZO zájemce o provoz obchodu dříve.

Hlasování č. 4: pro 3 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Aktualizace zápisu v KN - komunikace Nad Rybníčkem 2, věcné břemeno

Při kontrole aktuálních zápisů některých nemovitostí obce v KÚ bylo zjištěno, že v roce 2005 nebylo dokončeno po provedení komunikace v lokalitě Nad Rybníčkem 2  zaměření komunikace, její oddělení a zápis do KÚ se změněným užíváním. Proto muselo být zahájeno dokončení této nedořešené situace, práce provádí firma OGIS s.r.o. Zastávka.

Současně s tím, vzhledem k dořešení převodu vlastnictví pozemků z vlastnictví státu - ŘSD Praha do vlastnictví nových  majitelů budov Okálů bylo třeba doplnit věcné břemeno na vedení plynu a vody po  pozemku p.č. 484/3, tuto práci provádí taktéž firma OGIS s.r.o. Zastávka.

Usnesení č. 5/Z10/2013

ZO souhlasí s provedením zaměření a zápisu komunikace Nad Rybníčkem 2 do KÚ a stejně tak i s doplněním věcného břemene na vedení sítí po pozemku p.č. 484/3 v k.ú. Lesní Hluboké. Práce provádí firma OGIS s.r.o. Zastávka u Brna.

Hlasování č.5: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 8 Nákup termoboxu

Starosta navrhl zakoupení thermoboxů 25l a 10l na uchování horkých nápojů či potravin  v rámci různých akcí organizovaných obcí nebo pod záštitou obce. Předběžně se jedná o cenu do 10tis. Kč.

Usnesení č. 6/Z10/2013

ZO souhlasí s nákupem thermoboxů 10l a 25l s výpustným kohoutem pro uchování nápojů či potravin při různých obecních akcích. Předběžně se jedná o cenu do 10tis. Kč.

Hlasování č.6: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 9 Opravy a uplatnění náhrady škod za rok 2012/2013 ve strojovně sportovního areálu

Při předání sportovního areálu provozovatelem Tango H.B., na žádost zástupce této firmy mu byly ponechány klíče od strojovny z důvodu odvezení materiálu. Po předání klíčů bylo zjištěno, že neodbornou manipulací pracovníků firmy Tango H.B. při demontáži plošiny ve strojovně  došlo k poničení potrubí ve strojovně. O této skutečnosti byl zástupce  firmy Tango informován s tím, že náklady na opravu po této firmě budou požadovány. Na základě došlých faktur činily náklady na opravu 2838,- Kč vč. DPH. Tyto náklady přeúčtuje obec k úhradě firmě Tango H.B.

Usnesení č. 7/Z10/2013

ZO schvaluje uplatnění požadavku na úhradu nákladů obce na opravu poničeného potrubí ve strojovně ve výši 2838,- Kč s požadavkem na úhradu do 14 dnů po vystavení faktury.

Hlasování č.7: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 10 Aktuální body jednání

1.    Zpráva finančního výboru obce č. 3/2013

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 7. 10. 2013. Kontrola se týkala období červenec-září 2013. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Usnesení č. 8/Z10/2013

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 3/2013 Obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 8: pro 3 - proti 0 - zdržel se 0

2.  Nákup radlice k sekačce

     ZO se rozhodlo přikoupit k sekačce radlici na odhrnování sněhu. Starosta poptá cenovou       nabídku a podle toho se rozhodne o nákupu.

3. BIOodpady, kontejner pro chataře, obecní lesy

V letošním roce měli všichni občané možnost vyzvednout si velkoobjemovou nádobu na odvoz bioodpadů. Řada občanů této možnosti využila. Překvapuje nás proto, že i tak někteří z občanů vyvážejí právě bioodpad na nepovolené skládky v k.ú. obce. Řešením je právě  ona nádoba na bioodpad nebo kompostování na vlastním pozemku.

Stejně tak bylo zjištěno, že někteří občané využívají kontejner u kulturního sálu, určený pro chataře, k likvidaci odpadů, pro které mají své vlastní popelnice, příp. svozy nebezpečného odpadu či velkoobjemových odpadů. Chataři si pak stěžují, že kontejnery využívají neoprávněně i ostatní občané a nádoby jsou přeplněné a oni nemají možnost odpad likvidovat. Těmto občanům můžeme doporučit, aby si obstarali další nádobu na odpad k již existující nádobě, Tech. služby ji budou bez problémů vyvážet.

Dále bylo zjištěno, že někteří občané si obstarávají palivové dřevo nepovoleným způsobem i z obecních lesů. Zajímalo by nás, jak by se tito občané tvářili, kdyby kdokoliv z nás stejným způsobem zasahoval do jejich vlastnictví. Měli by si uvědomit, že obecní lesy nejsou majetkem zastupitelstva, ale nás všech a mělo by být tedy zájmem všech tento majetek obce chránit.

Pokud se situace nebude lepšit, nezbývá než osadit na různá místa fotopasti, abychom pak mohli tyto přestupky řešit přímo s těmito neukázněnými občany, což nám přijde poněkud nedůstojné, ale  asi jediné možné řešení.

 

Dostavila se Mgr.Langová - 18:39 hodin

 

4. Žádost Františka Blechy, Lesní Hluboké, č.p.48 o odprodej obecního pozemku p.č. 89/7.

     V této lokalitě je plánována výstavba RD a k nim příjezdové komunikace spolu s pásem pozemků k vedení inženýrských sítí. Odkoupen byl tehdy pro tyto účely dostatečně široký   pozemek, který ale nerespektoval vedení plotů po obecních pozemcích, na což byli v dané     době majitelé přilehlých zahrad upozorněni. Pokud by došlo nyní k odprodeji pozemku, když neznáme zaměření takto nově vzniklého stavu, mohlo by se stát, že nebude dostatečně      široký pozemek pro obslužnou komunikaci a vedení inž. sítí vč. chodníku. Proto lze tyto věci řešit, pokud bude doloženo přesné zaměření a potvrzení dostatečné šíře pro uvažované   využití. Geodeti prozatím nebyli schopni sdělit přesnou šíři pozemku, která by pak po odprodeji zůstala pro splnění uvedeného účelu. Proto se ZO domnívá, že tato žádost je předčasná. Lze o tom uvažovat, až když zjistíme další informace. Proto tuto žádost      odkládáme na další zasedání. ZO nebude tedy prozatím o žádosti rozhodovat. Starosta bude p.Blechy o této situaci informovat.

 

Mgr. Langová odešla ze schůze v 19:06 hod. z důvodu požadavku na příchod pana Klempíře, zástupce firmy Tango Havlíčkův Brod, k dojednání možného ukončení spolupráce s obcí v dřívějším termínu - doplnění žádosti ze dne 30.9.2013 na výpověď smlouvy o nájmu z nebytových prostor v č.p. 46 - na OÚ.

 

5.  Doplnění ukončení výpovědi z nájmu nebytových prostor na provoz obchodu smíšeným  zbožím

    Dostavil se pan Klempíř (19:20hod.), zástupce provozovatele obchodu smíšeným zbožím,     který doplnil      výpověď ze smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30.9. ve smyslu        možného dřívějšího ukončení spolupráce, nalezne-li se případně dříve zájemce o provoz   obchodu.

 

Bod č. 11 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

Bod č. 12 Návrh a schválení usnesení

 

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 12 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.11.2013 v 18 hodin.

 

V Lesním Hlubokém dne  14. 10. 2013       

 

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková