ZÁPIS

o průběhu 11. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

konaného dne 12. 11. 2013 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 11. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno všech 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing.Zadělák Martin, Mgr.Langová

Omluveni:

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z11/2013:

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 5  – proti 0  – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z11/2013:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.        Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.        Došlá pošta

3.        Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.        Rozpočtové opatření č. 6/2013

5.        Záměr č.7/2013 na prodej pozemků v lokalitě Nad Rybníčkem 2

6.        Věcné břemeno na vedení inž. sítí po p.č. 484/3

7.        Vyhodnocení záměru č. 6/2013 - provoz obchodu

8.        Multifunkční dům - stav, změny

9.        Mandátní smlouva na technický dozor - multif. dům

10.    Aktuální body jednání

11.    Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

12.    Návrh a schválení usnesení

13.    Závěr

Hlasování č. 2: pro 5 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.        MěÚ Rosice, zasílá oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokončením, č.p. 34

2.        KrÚ JMK zasílá pozvánku na poradu - místní poplatky

3.        Operační program životní prostředí zasílá zamítnutí žádosti o podporu na kanalizaci

4.        EKO-KOM informuje o nastávající kontrole technického stavu zapůjčených sběrných nádob na tříděný odpad

5.        Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách

6.        Ministerstvo financí zasílá stanovisko k poplatku za ověření podpisu občana na "Potvrzení o žití ČSSZ"

7.        Organizačně správní institut zasílá závěrkový list - dodávka plynu a el.energie

8.        Reakce na záměr č. 6/2013 - provoz obchodu

9.        KrÚ JMK zasílá oznámení o ukončení činnosti OVK

10.    KrÚ JMK zasílá nabídku účasti na semináři - loterie

11.    KrÚ JMK žádá o zasílání zápisů o otevření pokladniček u veřejných sbírek

12.    Ogis zasílá pozvání vlastníků sousedních parcel u Zámečku k vytyčení hranic

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 6/2013

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 6/2013, na základě kterého se příjmy navyšují o 169.000,-- Kč a výdaje navyšují o 43.800,-- Kč.

Usnesení č. 3/Z11/2013

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2013 ze dne 1.10.2013, na základě kterého se příjmy navyšují o 169.000,-- Kč, výdaje se navyšují o 43.800,-.Kč, zvýšení financování o 125.200,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 5– proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 5 Záměr č.7/2013 na prodej pozemků v lokalitě Nad Rybníčkem 2

ZO schválilo záměr č.7/2013 obce na prodej obecních pozemků v lokalitě Nad Rybníčkem 2 - parcela 484/74, 484/75, 484/76, 484/77 a 484/78, které vznikly oddělením z pozemků p.č. 484/52, orná, 1668m2. Cena 700.-Kč/m2, pozemky s omezením vedením se slevou 100.-Kč/ m2 omezení, příp. jinou dohodou se zájemci. Oddělení je popsáno geometrickým plánem č.37-12/2013.

Usnesení č. 4/Z11/2013

ZO schválilo záměr č.7/2013 obce na prodej obecních pozemků v lokalitě Nad Rybníčkem 2 - parcela 484/74, 484/75, 484/76, 484/77 a 484/78, které vznikly oddělením z pozemků p.č. 484/52, orná, 1668m2. Cena 700.-Kč/m2, pozemky s omezením vedením se slevou 100.-Kč/ m2 omezení, příp. jinou dohodou se zájemci. Oddělení je popsáno geometrickým plánem č.307-12/2013. Tímto se současně ruší záměr č. 5/2013.

Hlasování č. 4: pro 5– proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 6 Věcné břemeno na vedení inženýrských sítí po pozemku p.č. 484/3

ŘSD připravuje převod majetku v lokalitě U Okálů do majetku obce z důvodu prodeje rodinných domků soukromým zájemcům. V souladu s tím je třeba dořešit věcné břemeno na vedení inženýrských sítí po pozemku p.č.484/3 ve vlastnictví ŘSD Praha.

Usnesení č. 5/Z11/2013

ZO schvaluje zřízení věcného břemene na vedení inženýrských sítí po pozemku p.č.484/3 v souladu s geometrickým plánem č. 316-552/2013, schváleného KÚ pro Jihomoravský kraj, KP Brno-venkov pod č. 3232/2013-703 dne 23.10.2013 a smlouvu na zřízení věcného břemene s ŘSD ČR, IČ 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 140 45 Praha 4.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 7 Vyhodnocení záměru č. 6/2013 - provoz obchodu

Vzhledem k vypovězení smlouvy na pronájem obchodu smíšeným zbožím společností Tango Havlíčkův Brod, v.o.s. byl vydán záměr na získání nového provozovatele obchodu. Na záměr reagoval zájemce paní P.S., bytem Lesní Hluboké. S tímto zájemcem povedeme jednání pro uzavření smlouvy na provoz obchodu v naší obci. O výsledcích jednání budeme informovat.

K současnému provozu můžeme sdělit následující: k 11.11.2013 jsou dlužné náklady firmy Tango Havlíčkův Brod v.o.s. vůči obci ve výši 5969.-Kč. Z dotace obce na energie zbývá ještě cca 3500.-Kč, které by mohly pokrýt energie při provozu obchodu do konce roku 2013. Je věcí současného provozovatele, jak bude do konce roku provozovat obchod, kdy převezme v lednu provoz nový nájemce. ZO vzhledem k tomu, že v těchto místnostech musí event. alespoň udržovat nezámrzný stav radiátorů, navrhuje nepočítat od 11.11. 2013 náklady na vodu a plyn.

Bod č. 8 Multifunkční dům (MD) - stav, změny

Na budově MD byly zahájeny stavební práce. Při zjišťování stavu provedených prací však narážíme na nepředpokládané obtíže, které je třeba promptně řešit (především voda, plyn+topení, elektřina). Vedení nejsou zprojektována, pouze elektřina ano, ale provedení je jen částečné a dle zjištění v rozporu s projektem. Bude nutné proto pravděpodobně provádět někdy úpravy, které jsme nemohli předpokládat.

Usnesení č. 6/Z11/2013

ZO pověřuje starosty řešením případných obtíží, a to i s finančním dopadem na již uzavřenou smlouvu, které je třeba revidovat, opravit či znovu provést.

Hlasování č. 6: pro 5– proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 9 Mandátní smlouva na technický dozor - multif. dům

ZO již schválilo k provádění technického dozoru pana Vladimíry Ustohala, starosta byl pověřen uzavřením smlouvy na provádění těchto prací. K tomu byla uzavřena Mandátní smlouva.

Usnesení č. 7/Z11/2013

ZO schvaluje Mandátní smlouvu s panem Vladimírem Ustohalem, Lesní Hluboké 55, 664 83 na technický dozor při dokončovacích pracech na Multifunkčním domě Lesní Hluboké č. 34 za hodinovou sazbu 200.-Kč bez DPH 21% s tím, že celková cena nepřesáhne částku 55 000.-Kč bez DPH 21%.

Hlasování č.7: pro 5– proti 0  – zdržel se 0

Bod č. 10 Aktuální body jednání

Bod č. 11 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 12 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 13 Závěr

Starosta ukončil v 19:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 9.12.2013 v 18 hodin.

 

V Lesním Hlubokém dne  12. 11. 2013          

 

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                          Jana Hotárková