ZÁPIS

 o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2013

 konaného dne 9. 12. 2013 v Lesním Hlubokém

 Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 12. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2013 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

 Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 3 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek

Omluveni: Ing. Martin Zadělák, Mgr. Hanne Langová

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z12/2013:

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 3  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z11/2013

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1.       Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

 2.        Došlá pošta

 3.        Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

 4.        Rozpočtový výhled

 5.        Rozpočtové provizorium

 6.        Inventarizace majetku obce

 7.        Obecní pozemky - smlouvy na prodej, záměr 8/2013

 8.        Multifunkční dům - vícenáklady, VŘ - dodavatel oken, smlouvy, VŘ malého rozsahu -  sádrokartony a vzduchotechnika vč. osvětlení

 9.        Obchod - příspěvek na rok 2014, smlouva na pronájem

 10.    Smlouva na údržbu komunikací v obci při sněhové pokrývce

 11.    Aktuální body jednání - bioodpady, peněžitý dar, dodatek RWE, pověření k oprávnění místostarostky podpisem smluv

 12.    Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 13.    Návrh a schválení usnesení

 14.    Závěr

 

Hlasování č. 2: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

 1.        Ministerstvo životního prostředí zasílá oznámení koncepce "Program rozvoje cestovního ruchu JMK pro období 2014-2020"

 2.        Krajská hygienická stanice zasílá závazné stanovisko - Změna stavby před dokončením I.etapa výstavby č.p. 34

 3.        Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách

 4.        MěÚ Rosice, stavební úřad zasílá vyjádření pro KÚ - změna využití budovy č.p. 34

 5.        JMK zasílá informace ke zpracování a způsobu předkládání Ročních zpráv o výsledcích finančních kontrol za rok 2013

 6.        KrÚ JMK žádá o zpracování a odeslání "Seznamu účetních jednotek patřících do svého dílčího konsolidačního celku státu"

 7.        KrÚ JMK zasílá "Informativní zprávu o vyhodnocení funkčnosti aktualizované koncepce zabezpečení zdravotnické záchranné služby v JMK za období srpen až říjen 2013"

 8.        ČEPS žádá o zveřejnění upozornění - odstranění a okleštění stromoví, která rostou v ochranných pásmech vedení přenosové soustavy

 9.        RWE GasNet zasílá ke schválení dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtový výhled

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání projednalo rozpočtový výhled na dvouleté období 2015-2016. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů.

Pro rok 2015 jsou celkové příjmy 2.483.000 Kč, celkové výdaje 1.644.000 Kč, přebytek hospodaření ve výši 839.000 Kč.

Pro rok 2016 jsou celkové příjmy 2.560.000 Kč, celkové výdaje 1.743.000 Kč, přebytek hospodaření činí 817.000 Kč.

 

Usnesení č. 3/Z12/2013

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání schválilo rozpočtový výhled na dvouleté období 2015-2016. Tento rozpočtový výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Pro rok 2015 jsou celkové příjmy 2.483.000 Kč, celkové výdaje 1.644.000 Kč, přebytek hospodaření ve výši 839.000 Kč. Pro rok 2016 jsou celkové příjmy 2.560.000 Kč, celkové výdaje 1.743.000 Kč, přebytek hospodaření činí 817.000 Kč.

Hlasování č. 3: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Rozpočtové provizorium

Vzhledem k tomu, že v tomto roce nebude schválen rozpočet obce na rok 2014, bude se hospodaření obce v roce 2014 až do schválení rozpočtu řídit pravidly rozpočtového provizoria, přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů a odvody vratek v rámci finančního vypořádání. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Usnesení č. 4/Z12/2013

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schválilo rozpočtové provizorium pro rok 2014. Pravidly tohoto rozpočtového provizoria se bude obec v roce 2014 řídit až do schválení rozpočtu obce,  přičemž musí být zachována plynulost hospodaření obce, plnění smluvních vztahů vzniklých v minulých letech, musí být zajištěny povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů, povinnosti obce vyplývajících pro obec z obecně závazných právních předpisů a odvody vratek v rámci finančního vypořádání. Závazným ukazatelem rozpočtového provizoria je paragraf.

Hlasování č. 4: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Inventarizace majetku obce

Starosta vydal plán inventur pro rok 2013, který tvoří přílohu směrnice č. 1/2011 o inventarizaci, ve které stanovil termín fyzické inventury na 31.12.2013. K zajištění inventarizace se dle plánu inventur zřizuje inventarizační komise ve složení: předseda-Ing. Vladimír Ryšánek, členové - Jana Hotárková, Eva Milerová, Josef Hotárek.

 

Bod č. 7 Obecní pozemky - smlouvy na prodej, záměr na prodej obecního pozemku

1.    Starosta předložil 3 smlouvy ke schválení na prodej obecních pozemků v souladu se záměrem č. 7/2013. Jedná se o prodej následujících pozemků uvedeným kupujícím:

 a) p.č. 484/74 o výměře 395m2, orná těmto kupujícím: Ing. JD,  Ing. LD, bytem Jihlava, Ing. PD,Jihlava, za celkovou cenu 266.500,- Kč

 b) p.č. 484/77 o výměře 114m2, orná těmto kupujícím: Mgr. RB, PhDr. PB, bytem  Modřice za celkovou cenu 79.800,-Kč

 c)   p.č. 484/78 o výměře 2m2, orná tomuto kupujícímu: Ing. VR bytem L.Hluboké za cenu 1.400,-Kč.

 Starosta upozornil členy ZO na možný střet zájmů starosty při prodeji obecního pozemku p.č. 484/78. Protože se ale jedná o 2m2 obecního pozemku, který je žadateli odprodán za stejných podmínek jako ostatním zájemcům, bez standardního zvýhodnění občanovi obce s trvalým pobytem delším než 10 roků v obci, dle zvyklostí uplatněných dříve, nepovažuje ZO tento případ jako závažný střet zájmů a pověřuje starosty podpisem smlouvy na prodej uvedeného pozemku.

 

Usnesení č. 5/Z12/2013

ZO schvaluje smlouvy na prodej  dále uvedených obecních pozemků v souladu se záměrem č. 7/2013 těmto kupujícím:

a) p.č. 484/74 o výměře 395m2, orná těmto kupujícím: Ing. JD,  Ing. LD, bytem Jihlava, Ing. PD,Jihlava, za celkovou cenu 266.500,- Kč

b) p.č. 484/77 o výměře 114m2, orná těmto kupujícím: Mgr. RB, PhDr. PB, bytem  Modřice za celkovou cenu 79.800,-Kč

c)   p.č. 484/78 o výměře 2m2, orná tomuto kupujícímu: Ing. VR bytem L.Hluboké za cenu 1.400,-Kč.

Hlasování č. 5: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

2.    Vypsání záměru č. 8/2013 na prodej obecního pozemku - část p.č. 89/7

 

Usnesení č. 6/Z12/2013

ZO schvaluje záměr č.8/2013 na prodej části obecního pozemku p.č.89/7, současná výměra 31m2, ostatní plocha, za částku 100.-Kč/m2. Jedná se o pozemek, který je dlouhodobě využíván soukromým vlastníkem, nedojde tím k narušení plánů obce. Hranice plotu nebudou posunuty směrem do obecního pozemku, zaměří a odprodá se stávající stav, příp. narovnání linie, nový vlastník současně strpí v těsné blízkosti hranic vedení komunikace a sítí.

Hlasování č.6: pro 3 - proti 0 - zdržel se 0

 

Bod č. 8 Multifunkční dům - vícenáklady, výběrové řízení-okna, smlouvy

a)    Při dokončování rekonstrukce Multifunkčního domu Lesní Hluboké byly zjištěny nedostatky způsobené pravděpodobně nedodržením původního projektu, jedná se o tzv. skryté vady, které musel posoudit statik, který navrhl řešení, které je dle jeho slov nezbytné okamžitě realizovat, neboť jinak, např. při napadení sněhu, by mohlo dojít ke zřícení konstrukce.  Nevyhovující je stropní konstrukce na severní straně objektu (příčky mimo traverzy, chybějící materiál ve stropech v rozporu s projektem, prasklé trámy střešní konstrukce, zatékání vody apod.). Starosta oslovil aktéry tehdejších prací dle projektu z r. 2005, jediný pan S. ze Zbraslavi se dostavil na místo stavby a přislíbil okamžitou pomoc a opravu problematické konstrukce střechy v souladu se zjištěním statika, na vlastní náklady. Starosta ještě projedná znovu s právníkem možnost event. podání trestního oznámení z důvodu obecného ohrožení nedodržením původního projektu a tedy i provádění prací mimo rámec stavebního povolení. ZO posoudilo informace starosty a zprávu námi povolaného statika a doporučuje provedení stavebních víceprací k zajištění stability a bezpečnosti stavby.

     Na základě těchto skutečností připravila současná firma cenovou nabídku, která byla  aktualizována v souladu s naší smlouvou za dohledu pana Vladimíra Ustohala (stav.dozor), na cenu obvyklou pro další vyjednávání. Tyto vícepráce pokrývají následující činnosti: přípojka vody (napojení na obecní vodovod a přívod do budovy), podchycení krovu vystavěním příček,  venkovní kanalizace od přístavby sálu s napojením do kanalizace, bourání zdiva v 1.patře (příčky mimo podpůrné zdi či traverzy), bourání a nová výstavba stropu o ploše cca 45m2 (stropy bez VŽ plechů a traverz - hrozí destrukce) - nabídnutá cena firmou, po jednání starosty s majitelem firmy, byla upravena dohodou na částku 209.000,-Kč vč. DPH. Byl vypracován dodatek k existující smlouvě na provedení prací.

     Majitel dodavatelské firmy pan Škarvada požádal starosty o proplacení dosud provedených prací vč. nutných víceprací, které jsou fakturovány v souladu s nabídnutou cenou v položkovém rozpočtu z výběrového řízení, a to v částce 368.456,00 Kč vč. DPH. Starosta s tímto návrhem a fakturovanou částkou souhlasí (bude uhrazeno 90% částky, 10%  je ponecháno jako zádržné, které bude proplaceno až po předání díla).

     Nejedná se o poslední vícenáklady, protože byly zjištěny i nedostatky v provedení elektřiny objektu, vedení vody a rozvodů topení - je třeba proměřit, opravit, event. provést částečně nové vedení.

 

   Usnesení č. 7/Z12/2013

  ZO posoudilo a schvaluje  nutnost provedení víceprací souvisejících s nedostatečným statickým zajištěním stavby způsobeným pravděpodobně nedodržením původního    projektu z roku 2005 tehdejší prováděcí firmou. Po posouzení nabídky současné prováděcí firmy Škarvada s.r.o. Rosice na provedení těchto víceprací dle předloženého položkového rozpisu ZO odsouhlasilo  dohodnutou částku 209.000,-Kč vč. DPH a dodatek ke stávající smlouvě na provedení víceprací. Dále ZO schvaluje proplacení dosud provedených prací dle předložené faktury v částce 368.456,00 Kč vč. DPH s tím, že 10% částky, zádržné, bude proplaceno až po předání díla bez závad.  Současně, vzhledem k nutnosti pružné reakce, pověřuje ZO starosty obce k jednáním a rozhodnutím o případných dalších cenových nabídkách, se kterými následně seznámí ZO a zdůvodní jejich výši.

 Hlasování č. 7: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

b) ZO předložil starosta výsledek výběrového řízení na dodávku oken pro multifunkční dům Lesní Hluboké, z 5 nabídek byla vybrána firma Ivaplast s.r.o. Ivančice, která předložila nejvýhodnější nabídku celkově ze srovnatelné nabídky ostatních uchazečů ve výběrovém řízení při posouzení kvality, ceny, referencí, výrobců apod.. Dodávka by mohla probíhat pod zastřešením firmy provádějící v současné době stavební práce na objektu, pro úsporu finančních prostředků se obě firmy dohodly na provedení díla smluvně přímo s obcí. Dodávka bude probíhat pravděpodobně ve 2 etapách, v 1. etapě bude okny a dveřmi osazeno přízemí, v další etapě pak zbytek - dle finančních možností obce. V první etapě (bez dveří v zadním traktu) bude dodávka obsahovat okna a dveře za nabídkovou cenu 213.978,-Kč vč. DPH 21%, pro druhou etapu si ZO provede pravděpodobně aktualizaci nabídek současných dodavatelů. ZO posoudilo a schválilo předloženou smlouvu na provedení díla.

 

     Usnesení č. 8/Z12/2013

   ZO schvaluje výběr dodavatele oken a dveří pro přízemí objektu multifunkčního domu Lesní Hluboké č.34, firmu Ivaplast s.r.o. Ivančice, Oslavanská 942, 664 91 Ivančice z 5 uchazečů, která bude realizovat kompletní dodávku oken a dveří pro uvedený objekt. Současně ZO schvaluje rozdělení dodávky na etapy podle potřeb výstavby a finančních možností obce s případnou aktualizací nabídek před realizací.

     Hlasování č.8: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

     Usnesení č. 9/Z12/2013

     ZO schvaluje dodávku díla pro 1.etapu osazení okny a dveřmi přízemí multifunkčního domu Lesní Hluboké č.34 za nabídkovou cenu 213.978,-Kč vč. DPH (bez dveří v zadním traktu) a smlouvu s  dodavatelem tohoto díla, firmou Ivaplast s.r.o. Ivančice, Oslavanská 942, 664 91 Ivančice.

     Hlasování č.9: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

c)    ZO schvaluje vypsání VŘ malého rozsahu na dodávku díla sádrokartony a vzduchotechnika vč. osvětlení pro multifunkční dům dle projektu, s úpravami dle potřeb a finančních možností obce, především z důvodu získání většího počtu nabídek ke srovnání.

 

Usnesení č. 10/Z12/2013

ZO schvaluje vypsání výběrového řízení malého rozsahu na dodávku díla sádrokartony a vzduchotechnika příp. vč. osvětlení pro multifunkční dům dle projektu, s úpravami dle potřeb a finančních možností obce.

Hlasování č.10: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 9 Obchod - příspěvek na rok 2014, smlouva na pronájem

Starosta seznámil ZO s novým nájemcem obchodu, který bude provozovat obchod od 1.1.2014, po předání současným provozovatelem. Na záměr reagoval jediný zájemce, paní Pavlína Stecklová, bytem Lesní Hluboké č.p. 90. S touto zájemkyní byla projednána smlouva na pronájem obchodu, tuto starosta předložil ke schválení. Současně se ZO rozhodlo ponechat i pro rok 2014 finanční podporu ve výši 25 000.-Kč na celý rok na úhradu energií spojených s provozem obchodu v budově OÚ. Vzhledem k dohodě s novým provozovatelem obchodu se rozhodlo ZO doplnit vybavení obchodu chladicí vitrínou v ceně do 7 000.-Kč a obchodní váhou v ceně do 7000.-Kč.

Současně s ukončením smlouvy se současným provozovatelem obchodu, firmou Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., se ZO rozhodlo nefakturovat tomuto provozovateli poslední splátku plynu a vody.

 

Usnesení č. 11/Z12/2013

ZO schvaluje nového provozovatele obchodu smíšeným zbožím v budově OÚ, paní  Pavlínou Stecklovou, bytem Lesní Hluboké č.p. 90, přenechání prostor do pronájmu jak tomu bylo dosud a předloženou smlouvu s tímto novým provozovatelem. Dále ZO schvaluje dovybavení obchodu chladicí vitrínou v ceně do 7.000,-Kč a obchodní váhou v ceně do 7.000,-Kč a  příspěvek 25.000,- Kč/rok 2014  na provoz obchodu (na úhradu energií).

Současně s ukončením smlouvy se současným provozovatelem obchodu, firmou Tango Havlíčkův Brod, v.o.s., se ZO rozhodlo nefakturovat tomuto provozovateli poslední splátku plynu a vody.

Hlasování č.11: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 10 Smlouva na údržbu komunikací v obci při sněhové pokrývce

ZO byla předložena smlouva o dílo na rozhrnování sněhu a údržbu komunikací v zimním období s panem Josefem Hotárkem, bytem Lesní Hluboké č. 71 za částku 570.-Kč/mh.

Usnesení č. 12/Z12/2013

ZO schvaluje smlouvu o dílo na rozhrnování sněhu a údržbu komunikací v zimním období 2013/2014 s panem Josefem Hotárkem, bytem Lesní Hluboké č. 71 za částku 570.-Kč/mh.

Hlasování č. 12: pro 3 - proti 0 - zdržel se 0

 

Bod č. 11 Aktuální body jednání

1.    Pověření

ZO pověřuje místostarostku paní Janu Hotárkovou podpisem smluv pro případy, kdy je nemůže podepsat starosta.

Usnesení č. 13/Z12/2013

ZO pověřuje místostarostku paní Janu Hotárkovou podpisem smluv pro případy, kdy je nemůže podepsat starosta (střet zájmů, apod.).

Hlasování č. 13: pro 3 - proti 0 - zdržel se 0

 

2.    Bioodpady

Starosta seznámil členy ZO s náklady na svoz odpadů. Celkové náklady obce na svoz odpadů v roce 2013 činí 153.000,-Kč, poplatky činily 119.000,-Kč. Rozdíl činí ztrátu 34.000,-Kč v neprospěch obce. ZO navrhlo pro vyvážení stavu pro občany, kteří chtějí likvidovat bioodpady na svém pozemku bez využití BIO nádoby, příspěvek obce ve výši 500.-Kč/RD na pořízení vlastního kompostéru po předložení dokladu o nákupu kompostéru v roce 2014 za cenu, která převyšuje příspěvek obce. Po nákupu kompostéru s příspěvkem obce pak již nebude možnost získat BIO nádobu za úhradu svozu obcí, otázkou do budoucna je hrazení svoz BIO nádob pouze na náklady obce.

Usnesení č. 14/Z12/2013

ZO schvaluje příspěvek obce ve výši 500.-Kč/RD pro občany na pořízení vlastního kompostéru po předložení dokladu o nákupu kompostéru do září 2014 za cenu, která převyšuje příspěvek obce. Po nákupu kompostéru s příspěvkem obce pak již nebude možnost získat BIO nádobu s úhradou svozu bioodpadů obcí. Příspěvek obce na pořízení kompostéru není vymahatelný a nárokový,  záleží na finanční situaci obce.

Hlasování č. 14: pro 3 - proti 0 - zdržel se 0

 

3.    Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení

RWE GasNet s.r.o. zasílá dodatek ke smlouvě s vyúčtováním pronájmu plynárenského zařízení za rok 20132

Usnesení č. 15/Z12/2013

ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 1211001523/4094, kdy částka za nájem se s účinností od 1.1.2013 mění na 88.062,-- Kč ročně.

Hlasování č. 15: pro 3 - proti 0 - zdržel se 0

 

4.    Kolekce pohlednic obce Lesní Hluboké

Místostarostka obce paní Hotárková předložila ZO kolekci 3 pohlednic sestavenou z fotografií obce a soukromé sbírky pana Josefa Hotárka st. 

 

Bod č. 12 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

Bod č. 13 Návrh a schválení usnesení

 

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 14 Závěr

Starosta popřál všem členům ZO příjemné prožití Vánoc a hodně úspěchů v Novém roce. Poté ukončil v 20:50 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

 

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 13.1.2014 v 18 hodin.

 

V Lesním Hlubokém dne  9. 12. 2013         

 

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková