ZÁPIS

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2014

konaného dne 13. 1. 2014 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 1. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2014 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák, (Mgr. Hanne Langová)

Omluveni: Mgr.Langová - přijde později

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z1/2014:

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z1/2014:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolůminulé schůze
 4. Rozpočtové opatření č. 7/2013
 5. Zpráva kontrolního výboru č. 2/2013
 6. Zpráva finančního výboru č. 4/2013
 7. Zpráva o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2013
 8. Aktuální body jednání
 9. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. MěÚ Rosice, stavební úřad, zasílá rozhodnutí - změna stavby před dokončením č.p. 34.
 2. Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách.
 3. ČÚZK zasílá informace ke změnám ve způsobu přihlašování uživatelů do ISÚI.
 4. MěÚ Rosice zasílá informace o organizaci a zjištění lékařské pohotovostní služby v JMK v roce 2014.
 5. EKO-KOM zasílá k vyplnění dotazník za rok 2013.
 6. Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy informuje o změnách v oblasti odměňování členů ZO.
 7. Ministerstvo životního prostředí zasílá závěr zjišťovacího řízení - Program rozvoje cestovního ruchu JMK 2014-2020.
 8. František Blecha reaguje na záměr obce č. 8/2013.
 9. Ministerstvo vnitra informuje o zahájení procesu ztotožnění uživatelů JIP Czech Point.
 10. KrÚ JMK zasílá metodiku k vydávání voličských průkazů
 11. KrÚ JMK zasílá metodiku k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočtové opatření č. 7/2013

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 7/2013.

Usnesení č. 3/Z1/2014

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2013 ze dne 9.12.2013 s navýšením příjmů o 474.900,-- Kč, výdajů o 428.000,-.Kč, financování o 46.900,-Kč.

Hlasování č. 3: pro 4– proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Zpráva kontrolního výboru obce č. 2/2013

Kontrolní výbor obce předložil ZO zprávu z kontroly č. 2/2013 ze dne 10.1.2014.

Usnesení č. 4/Z1/2014

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 2/2013 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Hlasování č. 4: pro 4– proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Zpráva finančního výboru obce č. 4/2013

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly č. 4/2013 ze dne 10. 1. 2014.

Usnesení č. 5/Z1/2014

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 4/2013 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Zpráva o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2013

Paní Petra Šínová předložila ZO zprávu o činnosti spolku Hlubočanky včetně přehledu čerpání finančních prostředků z rozpočtu obce za rok 2013. Místostarostka kontrolovala a neshledala závady. ZO děkuje Hlubočankám za aktivity v roce 2013 a těší se na spolupráci v roce 2014.

 

Bod č. 8 Aktuální body jednání

 1. Knihovna - úprava čtenářských poplatků

Usnesení č. 6/Z1/2014

ZO schvaluje navýšení čtenářských poplatků v obecní knihovně pro dospělé na 30.-Kč/rok, poplatek u dětí zůstává 10.-Kč/rok.

Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

2. Záměr obce č. 8/2013

ZO na základě reakce pana FB, bytem Lesní Hluboké č. 67, na záměr obce č. 8/2013 navrhlo následující postup vyřízení odprodeje části pozemku p.č. 89/7: žadatel nechá na své náklady zaměřit současné hranice vedení plotu svého pozemku přes parcelu p.č. 89/7, nechá zpracovat geometrický plán, který předloží ZO k dohodě a posouzení. Výjimkou může být situace, kdy by hranice současného vedení plotu kopírovalo hranici pozemku p.č. 89/7, pak by nebylo nutné nové zaměření dělat a mohlo by se přistoupit přímo k uzavření smlouvy a odprodeji.

 

3. Stav prací na multifunkčním domě obce

Vzhledem k neustálým problémům s rekonstrukcí multifunkčního domu naší obce, kdy narážíme neustále na skryté vady, které nebylo možné předpokládat, a přesto je musíme dle názoru statika řešit, abychom zamezili příp. destrukci střechy, zdiva či stropů, dochází tak k nepředpokládaným vícenákladům, které stavbu prodražují. Stejně tak revizí již provedených prací zjišťujeme nekvalitní provedení většiny prací (elektro, voda, topení), které bude nutné z toho důvodu pravděpodobně provést znovu, opět tak dochází k nepředpokládanému navýšení rozpočtu stavby. Na základě těchto skutečností uvažujeme o provedení skutečně pouze nejnutnějších prací ke zprovoznění hospody a kulturního sálu se soc. zázemím a ostatní části stavby zakonzervujeme pro budoucí dokončení.

Prováděcí firma požádala o proplacení dalších provedených prací dle položkového rozpočtu s úpravami dle dohody. Faktura by měla následovat.

 

18:35 hod. - dostavila se Mgr. Langová.

 

4. Neoprávněná těžba dřeva v obecních lesích

Na základě upozornění občanů, pak kontrolou na místě samém, bylo zjištěno neoprávněné těžení dřeva z obecního lesa v lokalitě pod bazénem, na obou stranách pásu s vysokým napětím. Vzhledem k tomu, že dřevo nebylo odváženo, ale pravděpodobně odnášeno, musí se jednat o někoho z blízkého okolí. ZO sděluje, že se jedná o majetek každého z nás, tedy všech občanů obce a dotyčný samozvaný "těžař" způsobuje škodu nám všem, nikoliv pouze zastupitelstvu obce jak se někdy možná někdo domnívá. Není v silách zastupitelstva, aby tento obecní majetek ochránilo před zloději. Naopak je věcí nás všech, abychom v případě zjištění těžení dřeva v obecních lesích informovali zastupitelstvo a to i tehdy, je-li těžba dřeva napadeného kůrovcem povolena. Stačí zaslat na náš úřad případně i foto z mobilu s datem a hodinou.

 

Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:20 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 10.2.2014 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 13. 1. 2014            

Zapsal: Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu: Josef Hotárek                                       Jana Hotárková