ZÁPIS

o průběhu 2. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2014

konaného dne 10. 2. 2014 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 2. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2014 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:   Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák, Mgr. Hanne Langová - přijde později

Omluveni: -

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z2/2014:

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z2/2014:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolůminulé schůze
 4. Výsledky inventarizace za rok 2013
 5. Žádost o dotaci na rekonstrukci multifunkčního domu
 6. Vyhodnocení VZ malého rozsahu - vzduchotechnika, elektro, voda, topení
 7. Financování rekonstrukce multifunkčního domu
 8. Aktuální body jednání - záchytná síť na hřiště
 9. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. KrÚ JMK zasílá rozpis finančního vztahu SR k rozpočtům obcí, daňové příjmy obcí v roce 2014 a další informace k finančnímu hospodaření obcí
 2. KrÚ JMK oznamuje termín konečného přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
 3. Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách
 4. KrÚ JMK vyzývá k provedení kontroly vymezení volebních okrsků v RÚIAN
 5. ČSÚ zasílá oznámení o zpravodajské povinnosti obce vůči statistickému úřadu
 6. Technické služby zasílají povolení k ukládání odpadů na rok 2014
 7. Operační program ŽP zasílá odůvodnění zamítnutí žádosti dotace - Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké
 8. MěÚ Rosice žádá o aktualizaci údajů v evidenci válečných hrobů za rok 2013
 9. KrÚ JMK zasílá informace k zápisu voliče cizince do dodatku stálého seznamu voličů
 10. Jaroslav Blecha oznamuje stanoviště včelstev
 11. Společnost Elqa žádá o stanovisko ke stavbě "L.Hluboké,kab.sm.NN Jirka, p.č. 484/30"
 12. Obec Přibyslavice zasílá oznámení o společném jednání Návrhu územního plánu Přibyslavice a žádost o stanovisko
 13. KrÚ JMK žádá o zaslání výkazu Informace o schválení závěrky

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.


Bod č. 4 Výsledky inventarizace za rok 2013

Inventarizační komise předložila ZO inventarizační zprávu k řádné inventarizaci k 31.12.2013.

Usnesení č. 3/Z2/2014

ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2013 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění

Hlasování č. 3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 5 Žádost o dotaci na rekonstrukci multifunkčního domu

Starosta seznámil ZO s vypracováním žádosti o dotaci na dostavbu MD Lesní Hluboké, max. dotace je 200 000.-Kč při 50% spoluúčasti obce.1

Usnesení č. 4/Z2/2014

ZO schvaluje žádost o dotaci ve výši 200 000.-Kč z KÚ JmK Brno na dostavbu Multifunkčního domu Lesní Hluboké ve vlastnictví obce.

Hlasování č. 4: pro 4– proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Vyhodnocení VZ malého rozsahu - vzduchotechnika, elektro, voda, topení

Ještě nebyla ukončena jednání.

Bod č. 7 Financování rekonstrukce multifunkčního domu

Vzhledem k vícepracem na nepředpokládaných výdajích k zabezpečení statiky objektu dochází k významnému nárůstu nákladů. Část by mohla být pokryta z případné dotace, další bude muset být řešeno dle aktuálních možností obce, příp. bude muset být stavba pozastavena.

Stavební firma požádala opět o proplacení již hotových prací.

Usnesení č. 5/Z2/2014

ZO schvaluje proplacení další část dokončených prací na MD Lesní Hluboké a vícepráce dle  předložené kalkulace - vše v částce 124195,- Kč.

Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

18:40 - dostavila se Mgr. Hanne Langová

Bod č. 8 Aktuální body jednání

1.   Společnost Elqa žádá o stanovisko ke stavbě "L.Hluboké,kab.sm.NN Jirka, p.č. 484/30"

     ZO nemá námitek k předloženému požadavku a souhlasí s provedením stavby dle předložené dokumentace. Přípojka pro RD je provedena

     na pozemku žadatele, p.Jirky, p.č.       484/30.

     Usnesení č. 6/Z2/2014

     ZO souhlasí s provedením stavby dle předložené dokumentace - stavba "L.Hluboké, kab. sm. NN Jirka, p.č. 484/30".

     Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno 

usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:18 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 10.3.2014 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 10. 2. 2014            

Zapsal: Ing. Vladimír Ryšánek                                                            Schválil:

Ověřovatelé zápisu: Josef Hotárek                                       Jana Hotárková