ZÁPIS

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2014

konaného dne 10. 3. 2014 v Lesním Hlubokém

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 3. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2014 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek, Ing. Martin Zadělák

Omluveni: Mgr. Hanne Langová

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Usnesení č.1/Z3/2014:

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2/Z3/2014:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

 1. Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů
 2. Došlá pošta
 3. Kontrola plnění úkolůminulé schůze
 4. Příprava rozpočtu na rok 2014
 5. Multifunkční dům
 6. Kanalizace
 7. Vodní nádrž-výměna filtr. písku+oprava
 8. Aktuální body jednání
 9. Návrhy a připomínky členů zastupitelstva
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Závěr

Hlasování č. 2: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 2 Došlá pošta

 1. Transenergy s.r.o. žádá o zakreslení inž. sítí na trase V421/422 TR Mírovka - TR Čebín.
 2. Ministerstvo vnitra zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách.
 3. MF žádá o plnění zákonné povinnosti - zasílání OZV obce regulující loterie a jiné podobné hry.
 4. Ministerstvo životního prostředí žádá o vyvěšení veřejné vyhlášky s návrhem opatření obecné povahy - kormorán velký.
 5. Policie ČR zasílá zprávu o bezpečnostní situaci v obci za rok 2013.
 6. Ministerstvo životního prostředí zasílá k vyjádření návrh koncepce "Program rozvoje cestovního ruchu JMK 2014-2020 a žádá o jeho zveřejnění.
 7. E.on oznamuje výměnu elektroměru v průběhu roku 2014.
 8. KrÚ JMK oznamuje zahájení celoplošného provozu poskytování seznamů voličů na žádost obecních úřadu a zasílá metodiku k novým postupům při vedení seznamu voličů a volebních okrsků od 1.1.2014.
 9. Technické služby Velká Bíteš žádají o odsouhlasení počtu nádob na bioodpad a ostatní tříděný odpad.
 10. Ministerstvo financí zasílá sdělení k tzv. "kvízomatům".
 11. MěÚ Rosice oznamuje termín školení členů OVK pro volby do Evropského parlamentu.

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

Bod č. 4 Příprava rozpočtu na rok 2014

Starosta seznámil ZO s návrhem rozpočtu pro rok 2014. Stěžejním bodem je dokončení zprovoznění základní části obecního multifunkčního domu, a to kulturního sálu a hospody, dle financí pak i zbytku v rámci 1.etapy, tj. společenské místnosti a obchodu. Dalším důležitým bodem je zajištění prodeje zbývajících 2 obecních pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Nad Rybníčkem 2, finance by mohly být využity na právě zmiňované práce na MD v rámci 1.etapy.

Bod č. 5 Multifunkční dům

Pokračují práce na multifunkčním domě. Neustále se potýkáme, slušně vyjádřeno, s nekvalitním provedením prací předchozími zhotoviteli nebo špatným řízením stavby pro bývalého vlastníka. O co se jedná, bylo patrné z velké hromady suti, cca 110 tun, která vznikla statikem nařízeným vybouráním příček a stropů s chybějícími podpěrnými nosníky, které musíme neplánovaně dodatečně dodávat a zajišťovat tak potřebnou statiku stavby. Tyto vícepráce tak narušují plánovaný rozpočet na stavbu. Dalším problémem je domlouvání přijatelných cen při těchto vícepracích. Pro ilustraci - na odvoz a likvidaci zmíněné suti byla výchozí nabídka na tyto práce komplet ve výši 800.-Kč/t bez DPH, po řadě jednání s různými firmami se podařilo vyjednat konečnou cenu 380.-Kč/t bez DPH. Podobně při obstarávání nosníků, po řadě vyjednávání jsme se dostali z navrhovaných 21 960.-Kč/t železa bez DPH až na přijatelných 18 200.-Kč/t bez DPH. Takto bych mohl pokračovat dále. Pro zájemce jsou k nahlédnutí položkové rozpočty na obci. Pokud má někdo zájem navštívit stavbu a seznámit se se stavem a postupem prací, může oslovit starosty k domluvení schůzky na místě. Toto vysvětlení uvádím záměrně z důvodu navýšení rozpočtu stavby vícepracemi a zájmu občanů o dění na stavbě.

Starosta dále seznámil ZO s porovnáním nabídek na provedení dalších souvisejících prací na stavbě - zazdění některých půdních oken, které by bylo zbytečné osazovat okny a dojde tak k finanční úspoře, dále pak k možným změnám v provedení elektro, větrání, sádrokartonů, voda+topení+sanita, kdy by opět mohlo dojít k finanční úspoře a požádal je opět o potvrzení správnosti postupů v těchto záležitostech s potvrzením kompetencí k dalším jednáním tak, aby práce na stavbě nebyly zbytečně prodlužovány.

 

Usnesení č. 3/Z3/2014

ZO schvaluje odvoz a likvidaci suti z vybouraných stropů a příček za částku 380.-Kč/t bez DPH firmou Pavel Smutný Rudka.

ZO posoudilo a stvrzuje postup starosty v souladu s uzavřenou smlouvou i v případě víceprací. ZO dále posoudilo i informace starosty při dojednávání dalších prací a víceprací/méněprací k provedení elektro, větrání, sádrokartony, voda+topení+sanita, 2.část osazení oken a dveří vč. dalších prací a schvaluje tento postup a jeho kompetenci za ZO i pro další dojednávání postupu prací a nabídkových cen tak, aby mohly práce pokračovat bez zdržení, přičemž musí následně informovat ZO a zdůvodnit-doložit dohodnuté ceny a k tomu příslušné práce, které pak musí i ZO schválit.

Hlasování č. 3: pro 4– proti 0 – zdržel se 0

Bod č. 6 Kanalizace

ZO posoudilo nutné úpravy v projektové dokumentaci ve snížení počtu EO tak, aby byly splněny požadavky MŽP pro poskytnutí dotace. Úpravy musí provést zpracovatel dokumentace firma Gregor Žďár nad Sázavou, která má k dispozici projektovaná data.

Bod č. 7 Vodní nádrž - výměna filtr. písku + oprava

Na základě provozu filtrů čištění vody ve vodní nádrži v loňské sezóně, dle našeho názoru nepříliš dobrého fungování (čištění vody filtry) byl přizván servisní pracovník k posouzení stavu kvality filtrů a filtrační náplně o obsahu 1,7 tuny v jedné nádrži . Bylo zjištěno, že písek je v dolní části ztvrdlý, nemůže tedy filtrovat jak má. Tato záležitost mohla vzniknout z několika důvodů, já se přikláním ke špatnému proplachu, délce doby užívání tohoto písku bez výměny a především k tvrdosti vody, která má dle mě zásadní vliv na tento zjištěný stav. Nicméně po posouzení jsme obdrželi nabídku na výměnu písku vč. souvisejících nutných prací ve výši cca 44000.-Kč. Starosta seznámil ZO, že našel levnější možnost provedení těchto prací, která však byla servisním pracovníkem odmítnuta jako nekvalitní. Vše je prozatím v jednání, pokud se podaří zajistit levnější, ale stejně kvalitní variantu, využijeme ji, pokud ne, budeme nuceni přistoupit na navrhovanou variantu provedení prací.

Usnesení č. 4/Z3/2014

ZO posoudilo a schvaluje nutnost provedení prací ve strojovně vodní nádrže - výměnu filtračních písků vč. souvisejících prací. Souhlasí s návrhem starosty - pokusem o zajištění levnější varianty provedení při dodržení odpovídající kvality. Nepodaří-li se, pak ZO souhlasí s navrhovanou cenou 44000.-Kč za provedení zmíněných prací.

Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

 

Bod č. 8 Aktuální body jednání

 1. Zakreslení trasy sítí a energet. vedení pro akci Mírovka VN v k.ú. Lesní Hluboké

     Starosta provedl zakreslení sítí obce a předal je žadateli, firmě Transenergy s.r.o.

  1. Výměna zteřelých nevyhovujících sítí na hřišti

     Starosta dohodl u firmy KV Řezáč Tišnov zhotovení nových záchytných sítí na hřiště, které nahradí již nevyhovující zteřelé a děravé sítě, které již neplní svoji funkci.

     Sítě budou dodány v průběhu března za částku 10 630.-Kč.

3.  Venčení psů v obci

     Na základě řady ústních stížností na venčení psů v obci, kteří po sobě na cestách, trávnících, chodnících zanechávají nečistoty, apelujeme na všechny vlastníky psů,

     aby tyto nečistoty po svých psech uklízeli a neznečisťovali či neničili obecní a soukromý majetek. Je to nejen jejich vlastní vizitka, ale vizitka celé obce.

     Že dochází k porušování platných OZV (vyhlášek o čistotě, volném pobíhání psů), to netřeba asi zdůrazňovat. Apelujeme tedy na všechny, aby se snažili

     zamezit tomuto nešvaru, který obtěžuje nejen naše občany, ale všechny návštěvníky obce a vytváří i negativní obraz o naší obci.

4.  Sponzorský dar

     Naši spoluobčané pan Jiří Crhák s rodinou, po jednání se starostou, věnovali obci sponzorský dar ve výši 10 000.-Kč k využití na kulturně-společenské či

     sportovní aktivity obce. Touto cestou mu děkujeme a těšíme se na případnou další spolupráci. Částka bude použita k úhradě nákupu sítí od firmy

     KV Řezáč Tišnov jak uvádíme výše.

 

Touto cestou si dovolujeme požádat i další možné sponzory, aby následovali tyto dárce.  Finanční prostředky budou účelně využity

např. na dokončovací práce kulturně-společenského a sportovního centra naší obce, multifunkčního domu.

 

Bod č. 9 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

Bod č. 10 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

Bod č. 11 Závěr

Starosta ukončil v 19:18 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 14.4.2014 v 18 hodin.

V Lesním Hlubokém dne 10. 3. 2014         

Zapsal: Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu: Josef Hotárek                                        Jana Hotárková