ZÁPIS

o průběhu 4. zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2014

konaného dne 14. 4. 2014 v Lesním Hlubokém

 

Starosta obce pan Ing. Vladimír Ryšánek zahájil v 18.00 hodin 4. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké v roce 2014 (dále jen „zastupitelstvo obce“) a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 3 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  Ing. Vladimír Ryšánek, Jana Hotárková, Josef Hotárek

Omluveni: Ing. Martin Zadělák, Mgr. Hanne Langová

Neomluveni: -           

Hosté: -

Zapisovatelem byl jmenován: Ing. Vladimír Ryšánek

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli Josef Hotárek a Jana Hotárková, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

 

Usnesení č.1/Z4/2014:

Zastupitelstvo obce schvalujeza ověřovatele zápisu o průběhu tohoto zasedání zastupitelstva obce p. Josefa Hotárka a paní Janu Hotárkovou.

Hlasování č. 1: pro 3  – proti 0  – zdržel se 0

 

Usnesení č. 2/Z4/2014:

Zastupitelstvo schvaluje následující doplněný program zasedání zastupitelstva obce:

Program:

1.        Zahájení, prezentace, určení zapisovatele, ověřovatelů

2.        Došlá pošta

3.        Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

4.        Rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2014

5.        Rozpočet svazku obcí Devět křížů na rok 2014

6.        Zpráva finančního výboru č. 1/2014

7.        Smlouva na prodej pozemku p.č. 89/7

8.        Vyhodnocení záměru č. 7 a smlouvy na prodej obec. pozemků

9.        Multifunkční dům

10.    Aktuální body jednání

11.    Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

12.    Návrh a schválení usnesení

13.    Závěr

Hlasování č. 2: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 2 Došlá pošta

1.        KrÚ JMK zasílá harmonogram úkolů a lhůt pro volby do Evropského parlamentu

2.        MV zasílá oznámení o registraci agend a o registraci působnosti OVM v agendách

3.        Manželé J ml. žádají o prodej pozemku parc.č. 484/75

4.        Manželé J st. žádají o prodej pozemku parc.č. 484/76

5.        MěÚ Rosice zasílá sdělení pro potřeby KÚ - souhlas se změnou druhu pozemku a se scelením pozemků

6.        KrÚ JMK žádá o vyjádření k žádosti o udělení licence na lince Jihlava-Luka nad Jihlavou-Brno

7.        KrÚ JMK žádá o vyjádření k žádosti o udělení licence na lince Jihlava-Velká Bíteš-Brno

8.        KrÚ JMK zasílá metodiku k volbám do EP

9.        MěÚ Rosice zasílá pozvánku na pracovní poradu k zajištění voleb do EP

10.    Pan FB doručil protokol o vytyčení hranice pozemku, potřebný pro odprodej obecního pozemku p.č. 89/7

11.    MěÚ Rosice zasílá rozhodnutí - odvod za trvalé odnětí půdy, č.p. 81

12.    ČSÚ žádá o vyplnění výkazu o čerpání prostředků ze zahraničí za rok 2013

13.    Business Media CZ žádá o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

14.    FÚ pro JMK zasílá informace pro podání hlášení k záloze na odvod a přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her

15.    KrÚ JMK zasílá sdělení ministerstva financí k tzv. "vědomostním kvízům"

16.    KrÚ JMK vyzývá ke splnění informační povinnosti

17.    MěÚ Rosice zasílá oznámení třetí úplné aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Rosice

18.    RWE GasNet zasílá smlouvu o připojení k distribuční soustavě - pro MD obce

19.    KrÚ JMK zasílá metodickou pomůcku k postupu při vymáhání nedoplatku na místním poplatku

20.    ASEC elektrosystémy zasílá servisní smlouvu a revizní zprávu - místní rozhlas

 

Bod č. 3 Kontrola plnění úkolů z minulé schůze

Úkoly byly plněny v souladu s usneseními zastupitelstva obce.

 

Bod č. 4 Rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2014

Finanční výbor obce předložil ZO návrh rozpočtu na rok 2014. Zastupitelstvo projednalo návrh  a schválilo rozpočet na rok 2014

 

Usnesení č. 3/Z4/2014

Oproti návrhu rozpočtu došlo k následujícím změnám:

 

Paragraf

Návrh

Rozpočet

Změna

3341 Rozhlas a televize

0,--

5.000,--

+ 5.000,--

3631 Nebytové hospodářství

1.395.800,--

1.380.800,--

- 15.000,--

3745 Péče o vzhled obce

18.000,--

23.000,--

+ 5.000,--

6171 Činnost místní správy

372.400,--

377.400,--

+ 5.000,--

Celkový objem výdajů zůstal zachován.

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2014:

příjmy: 3.256.700,-- Kč

výdaje: 3.256.700,-- Kč,

 

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

Závazným ukazatelem je paragraf.

Hlasování č. 3: pro  3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 5 Rozpočet svazku obcí Devět křížů na rok 2014

Předseda svazku Devět křížů předložil návrh rozpočtu na rok 2014.

 

Usnesení č. 4/Z4/2014

ZO schvaluje rozpočet dobrovolného svazku obcí Devět křížů na rok 2014:

Příjmy:            912.700,- Kč

Výdaje:           912.700,- Kč

Rozpočet je schválen jako vyrovnaný.

Závazným ukazatelem je paragraf.

Hlasování č. 4: pro 3– proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 6 Zpráva finančního výboru č. 1/2014

Finanční výbor obce předložil ZO zprávu z provedené kontroly, která se konala dne 31.3. 2014. Kontrola se týkala období leden-březen 2014. Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

 

Usnesení č. 5/Z4/2014

ZO schvaluje zprávu finančního výboru č. 1/2014 obce Lesní Hluboké, nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 5: pro 3  – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 7 Smlouva na prodej pozemku parc.č. 89/7

Pan FB, Lesní Hluboké, předložil ZO dokument geodetické firmy OGIS, ze kterého jsou patrné totožné současné hranice pozemku s parcelou 89/7. Lze tedy dokončit záměr odprodeje pozemku p.č. 89/7, ostatní plocha, o výměře 31 m2 , do společného vlastnictví manželů F a D B, bytem Lesní Hluboké a schválit kupní  smlouvu.

 

Usnesení č. 6/Z4/2014

ZO schvaluje kupní smlouvu na odprodej pozemku p.č. 89/7, ostatní plocha, o výměře 31m2, vedeném na LV 1 pro Obec Lesní Hluboké, manželům D a F B, bytem Lesní Hluboké do společného vlastnictví manželů za částku 4 650.-Kč plus úhradu správního poplatku 1000.-Kč na vklad do katastru nemovitostí.

Hlasování č. 6: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 8 Vyhodnocení záměru č. 7 a smlouvy na prodej obec. pozemků

Na záměr odprodeje obecních pozemků v lokalitě Nad Rybníčkem II,  p.č. 484/76 reagovali manželé D a F J, bytem 619 00 Brno a na p.č. 484/75 manželé M a M J, bytem 619 00 Brno. Starosta jim předložil smlouvy na prodej pozemků, žadatelé požadují upravit smlouvy tak, aby jim pozemek se obec nedomáhal zpětného odkupu pozemku, pokud ho zájemci odkoupí a aby jim byla prominuta nutnost přihlášení se k trvalému pobytu po dokončení stavby v předepsané lhůtě vzhledem k jejich věku a nutnosti zachování bytu v Brně, kde jsou trvale hlášeni. Vzhledem k tomu, že v celkové rozloze stavebního pozemku je obecní pozemek menšinový v porovnání s dalším pozemkem, který budou zájemci dokupovat od soukromých vlastníků, kdy navíc mohou RD  vystavět třeba jen na tomto soukromém pozemku, dále i vzhledem k omezení vedeními po celé délce pozemku, lze z těchto důvodů uvažovat o zmírnění požadavků obce, když navíc víme, že soukromí prodejci žádné zvláštní splnění jakýchkoliv požadavků od nových vlastníků pozemků nevyžadují.

Současně s tímto sdělením seznámil starosta zastupitele s prodejem pozemků soukromých vlastníků, kde bylo údajně zjištěno, že některá vedení nevedou údajně v obecní cestě, ale mírně zasahují do soukromých pozemků. V dané době ale proběhla všechna jednání v souladu se zákonem, žádná ze stran se neodvolávala, obec v žádném případě vědomě neporušila podmínky výstavby daných vedení.

 

Usnesení č. 7/Z4/2014

ZO schvaluje prodej pozemku  p.č. 484/76  manželům D a F J, bytem 619 00 Brno a pozemku p.č. 484/75 manželům M a M J, bytem 619 00 Brno. Vzhledem k menšinovému podílu obecního pozemku na celkovém pozemku sestávajícího i ze soukromého pozemku jiných vlastníků, ZO souhlasí s úpravou smluv v duchu zmírnění omezení při nakládání s pozemkem po výstavbě RD.

Hlasování č. 7: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 9 Multifunkční dům

Práce na MD pokračují směrem uzavření celé budovy okny a dveřmi, kdy lze realizovat odpovídající práce, které již vyžadují uzavření objektu bez volného přístupu. Projednali jsme práce elektro, voda+topení+sanita, vzduchotechnika a sádrokartony. S jednotlivými firmami, které práce budou realizovat, povedeme ještě zpřesňující jednání respektující naše požadavky.

Práce se nyní soustředí na dokončení a tedy zprovoznění pohostinství a kulturního sálu. Minulý týden jsme ve změnovém řízení obdrželi povolení plynáren na dodávku plynu pro celý objekt, nyní pro nás zpracovává projekt na vedení a umístění kotlů projektantská firma v oboru. Snahou bylo vést rozvod plynu pouze přes jeden plynoměr z důvodu plateb. Stejně tak chceme postupovat s elektřinou.

 

Bod č. 10 Aktuální body jednání

1.        Kontejner na oblečení a obuv

       Společnost Revenge a.s. zaslala návrh smlouvy na bezplatné poskytnutí kontejneru na oblečení a obuv, veškerý servis zajišťuje firma.

       Usnesení č. 8/Z4/2014

       Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o umístnění a provozování kontejneru na oblečení a obuv. Kontejner bude umístěn u kulturního sálu.

       Hlasování č. 8: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

2.      Travič a likvidátor koček a psů v naší obci?

Na základě stížností občanů žijících v lokalitě u obecního úřadu ve věci otrávení několika koček a nalezení jedné kočky se střelou v hlavě, vystřelenou ze vzduchovky, oznámili jsme celou záležitost na Policii ČR, dle jejich doporučení jsme shromáždili i zprávy veterinárního lékaře spolu se střelou, které budou sloužit k dalšímu postupnému dohledávání podkladů pro dořešení těchto případů a potrestání viníka, který asi neví, že v novém občanském zákoníku má i domácí zvíře zcela nové postavení než tomu bylo dříve a při zjištění pachatele jsou pak sankce zcela závažnější a "bolestivější" než tomu bylo ještě loni.

Vyzýváme proto občany, aby se nebáli případné podobné potíže nahlásit.

 

3.        BIO kontejnery

Opět jsme zajistili další kontejnery dle požadavku našich občanů. Překvapuje nás tedy, když se dozvídáme, že i tak někdo vyveze občas bio odpad někde do lesa apod. Jak by se asi líbilo těmto lidem, kdybychom jim vyvezli bio odpad na jejich zahradu, pole apod...

 

4.      Smlouva na revizi místního rozhlasu

Starosta seznámil ZO se smlouvou firmy ASEC, která bude každoročně provádět revizi místního rozhlasu za částku 3000.-Kč+DPH 21%.

     Usnesení č. 9/Z4/2014

     Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu mezi obcí a firmou ASEC-elektrosystémy s.r.o., Brno, o každoroční revizi   místního rozhlasu, kterou ze zákona je obec povinna           každoročně zajistit.

     Hlasování č. 9: pro 3 – proti 0  – zdržel se 0

 

Bod č. 11 Návrhy a připomínky členů zastupitelstva

 

Bod č. 12 Návrh a schválení usnesení

Návrh a schválení usnesení je uvedeno přímo u projednávaných bodů.

 

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké bere na vědomí sdělení došlé pošty, které nevyžaduje dalšího projednání, které je zakončeno usnesením ZO nebo které nevyžaduje další akci ZO.

 ZO pověřuje:

Paní Evu Milerovou spolu se starostou k vyřízení závěrů jednání ZO.

 

Bod č. 13 Závěr

Starosta ukončil v 19:18 hodin po projednání všech bodů programu zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké.

Další pravidelná veřejná schůze ZO se bude konat v pondělí 12.5.2014 v 18 hodin.

 

V Lesním Hlubokém dne  14. 4. 2014         

 

Zapsal:  Ing. Vladimír Ryšánek                                                        Schválil:

Ověřovatelé zápisu:  Josef Hotárek                                       Jana Hotárková