I.

Postavení obcí

Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů. Při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Podrobněji viz zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

II.
Podmínky a principy činnosti, organizační struktura

1. Samostatná působnost

Obec spravuje své záležitosti samostatně, v samostatné působnosti v rozsahu stanovenémzákonem a v souladu s potřebami obce a jejích občanů.

Povinnosti může obec ukládat v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou (OZV), ale pouze ve věcech stanovených zmiňovaným zákonem o obecním zřízení, jako např. ve věcech stanovených zvl. zákonem

- k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

- pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kult. podniků

- k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, k ochraně životního prostředí apod.


2. Přenesená působnost

Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony, v přenesené působnosti.Při výkonu přenesené působnosti se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů. Na základě zmocnění v zákoně může rada obce-starosta vydávat právní předpisy ve věcech patřících do přenesené působnosti. Tyto právní předpisy se nazývají nařízení obce.

III.
Orgány obce

Orgány obce tvoří zastupitelstvo obce, starosta, místostarosta, obecní úřad. Orgány zastupitelstva obce jsou výbory, funkční období ZO jsou 4 roky. Obec může k plnění svých úkolů dále zakládat a zřizovat organizační složky obce bez právní subjektivity a právnické osoby.


1. Zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce (ZO) je složeno z členů zastupitelstva obce, jejichž počet stanovuje na každé volební období ZO. Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně jedenkrát za 2 měsíce a jedná na základě schváleného jednacího řádu.

Zasedání zastupitelstva jsou veřejná, o jednání se pořizuje zápis, jehož součástí je Usnesení zastupitelstva obce. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech jeho členů, usnesení je vyvěšeno na úřední desce a k nahlédnutí na OÚ.

Pravomoci vyhrazené zastupitelstvu jsou definovány v §84 a §85 zák. o obcích. Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce, v přenesené působnosti jen pokud tak stanoví zákon.

Zastupitelstvo vydává obecně závazné vyhlášky, kterými může ukládat povinnosti v samostatné působnosti, v přenesené působnosti může vydávat nařízení obce.


2. Starosta a místostarosta

Starosta zastupuje obec navenek, za výkon své funkce se zodpovídá zastupitelstvu obce. Místostarosta zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti v plném rozsahu.

Starosta i místostarosta vykonávají své funkce jako neuvolnění členové ZO.

3. Obecní úřad

Obecní úřad Lesní Hluboké (dále OÚ) tvoří starosta, místostarosta, pracovnice OÚ.
V čele OÚ je starosta. OÚ plní v oblasti samostatné působnosti úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce, pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti.

V oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které nepatří do působnosti zastupitelstva.

OÚ rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona. Obecní úřad zřizuje úřední desku, která je umístěna na místě, které musí být veřejně přístupné.

IV.
Orgány zastupitelstva obce a rady obce

1. Výbory zastupitelstva obce

Zastupitelstvo zřizuje výbory jako své iniciativní a kontrolní orgány. Svástanoviska a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu. Výbory by se měly scházet na vlastních jednáních nebo na společné schůzi komisí ZO.Povinně musí ZO zřídit minim. kontrolní a finanční výbor.

2. Komise

Rada obce - starosta může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány další komise.

V.
Dozor

Dozor nad výkonem přenesené působnosti obcí vykonávají krajské úřady, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.