Obecní knihovna Lesní Hluboké
 Zřizovatel knihovny: Obec Lesní Hluboké
 Název knihovny: Obecní knihovna  Lesní Hluboké
 Sídlo knihovny: OÚ Lesní Hluboké č.46, 664 83 p. Domašov

Základní účel:      

Hlavním posláním je poskytování knihovnických, bibliografických a informačních služeb. Pro zvyšování kulturní úrovně obyvatel obce zajišťuje také další kulturní, vzdělávací a společenské funkce.

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké (JSDH)
 Zřizovatel JSDH:
 Obec Lesní Hluboké
 Název organizace: Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Lesní Hluboké
 Sídlo organizace:
 OÚ Lesní Hluboké č.46, 664 83 p. Domašov

                  
Základní účel JSDH:      

a) provádí požární zásah podle příslušné dokumentace PO nebo při soustředění a nasazení sil a prostředků,

b) provádí záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech,

c) spolupracuje při zdolání požáru a záchranných pracích při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech   s   ostatními jednotkami PO, útvary Policie ČR a dalšími orgány dle zvláštních předpisů. 

Činnost vykonává JSDH v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Činnost vykonávaná JSDH je hrazena z prostředků obce (§ 29 zákona č. 67/2001 Sb.).