1. Pořízení kopie informace, originálního výtisku

-          formát A4, 1 černobílá kopie jednostranná -  2,50 Kč

-          formát A4, 1 černobílá kopie oboustranná  -  4,00 Kč

 2. Uložení informací na technický nosič dat

-          žadatel uhradí pořizovací cenu nosiče dat

3. Náklady na doručení informace (poštovné)

-          hradí žadatel dle platného poštovního sazebníku

4. Vyhledávání a sběr množství oddělených či odlišných informací  požadovaných v jedné  žádosti, nutnost konzultace, apod.

-          žadatel zaplatí 150,00 Kč/1hod práce pracovníka pověřeného zajištěním požadovaných informací

Žadateli musí být na jeho žádost předem sdělena předpokládaná výše nákladů. Jestliže obecní úřad při přípravě informací zjistí, že úhrada oproti sdělenému předpokladu bude vyšší o více než 200,00 Kč, neprodleně žadatele o vzniklé situaci informuje.

Na požádání potvrdí úřad předpokládanou výši úhrady.

Žadateli se ve lhůtě pro poskytnutí informace sdělí, že informace jsou připraveny k předání, a že budou poskytnuty  po zaplacení úhrady, kterou je možné provést přímo na obecním úřadě. Provede-li žadatel úhradu složenkou či bankovním převodem, obdrží informaci až po předložení dokladu o zaplacení nebo obecní úřad vydá informaci po obdržení výpisu z banky, ze kterého je patrná úhrada provedená žadatelem.

Po dohodě lze zaslat žadateli informace poštou na dobírku.