ZÁPIS

z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lesní Hluboké

konaného dne 3. listopadu 2014.

Zahájení zasedání zastupitelstva

Zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18.00 hodin dosavadním starostou obce Ing. Vladimírem Ryšánkem („dále jako předsedající“).

Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezentaci) předáno osvědčení o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.

Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb (lhůta uplynula dne 24. 10. 2014, žádný návrh nebyl podán). Informace podle § 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Lesní Hluboké zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 27.10. do 3.11.2014, součastně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.

Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona o obcích).

Složení slibu členy zastupitelstva

Předsedající v souladu s § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích

Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce Lesní Hluboké a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“

a jmenovitě vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2). Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu paní Janu Hotárkovou a pana Josefa Hotárka a zapisovatelem Ing.Vladimíra Ryšánka. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké určuje ověřovateli zápisu paní Janu Hotárkovou a pana Josefa Hotárka a zapisovatelem pana Ing.Vladimíra Ryšánka.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 1 bylo schváleno

Schválení programu

Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Návrh programu byl upraven, doplněn a schválen jak je uvedeno dále.

Předsedající dal hlasovat o návrhu programu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje následující program ustavujícího zasedání:

1) Volba starosty a místostarosty

2) Zřízení finančního a kontrolního výboru

3) Statut výkonu funkce členů zastupitelstva a jejich odměny

4) Pověření k provádění rozpočtových opatření

5) Volba zástupců do DSO Devět křížů

6) Rozpočtové opatření č. 5/2014

7) Darovací smlouva s ŘSD Praha

8) Pachtovní smlouva č. 157/2014 se ZD Devět křížů, a.s., Domašov

9) Diskuse

10) Závěr

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 2 bylo schváleno

Bod č. 1 Volba starosty a místostarosty

1.1 Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty

Navržen na funkci starosty byl Ing.Vladimír Ryšánek.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, všichni kromě navrhovaného se vyjádřili tak, že nemají zájem kandidovat na funkci starosty.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí starostou Ing.Vladimíra Ryšánka.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1

Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Po zvolení starosty převzal starosta vedení zasedání (dále veden jako „předsedající“).

1.2 Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty

Na funkci místostarostky byla navržena paní Jana Hotárková.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Navrhovaná členka vyjádřila souhlas s kandidaturou na místostarostku.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí místostarostkou obce paní Janu Hotárkovou.

Hlasování: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1

Usnesení č. 4 bylo schváleno.

Bod č. 2 Zřízení finančního a kontrolního výboru obce, volba předsedů a členů výborů

2.1 Ustanovení finančního a kontrolního výboru

Zřízení výborů a určení počtu jejich členů

Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1 zákona o obcích), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý, přičemž finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy. Členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta a místostarosta.

Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo obce zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý z nich bude mít tři členy. Jiný návrh podán nebyl. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5 bylo schváleno.

2.2 Volba předsedy finančního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing.Vladimír Ryšánek navrhl zvolit do funkce předsedy finančního výboru pana Josefa Hotárka. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, navrhovaný kandidát souhlasí s kandidaturou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí předsedou finančního výboru pana Josefa Hotárka.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6 bylo schváleno.

2.3 Volba předsedy kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing.Vladimír Ryšánek navrhl zvolit do funkce předsedy kontrolního výboru paní Petru Šínovou. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, navrhovaný kandidát souhlasí s kandidaturou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí předsedkyní kontrolního výboru paní Petru Šínovou.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

2.4 Volba členů finančního výboru:

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy finančního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing.Vladimír Ryšánek navrhl zvolit členy finančního výboru paní Petru Šínovou a pana Jiřího Hotárka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Navrhovaní zastupitelé vyjádřili souhlas s kandidaturou.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí členy finančního výboru paní Petru Šínovou a pana Jiřího Hotárka.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7 bylo schváleno.

2.5 Volba členů kontrolního výboru

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na členy kontrolního výboru. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing.Vladimír Ryšánek navrhl zvolit členy kontrolního výboru pana Josefa Hotárka a pana Jiřího Hotárka.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko.

Žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí členy kontrolního výboru pana Josefa Hotárka a pana Jiřího Hotárka.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8 bylo schváleno.

Bod č. 3 Statut výkonu funkce členů zastupitelstva a jejich odměny

3.1 Rozhodnutí o statutu výkonu funkcí členy zastupitelstva

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na statut výkonu funkcí. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing.Vladimír Ryšánek navrhl stanovit statut výkonu funkcí jako výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva. Dojde-li v budoucnu k důvodu změny tohoto statutu, bude schválen znovu zasedajícím zastupitelstvem obce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké rozhodlo o statutu výkonu funkcí členy zastupitelstva jako výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9 bylo schváleno.

3.2 Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva v souladu s § 72 zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, byla poskytována měsíční odměna ode dne přijetí tohoto usnesení takto:

Starosta – v maximální výši odměny dle uvedeného nařízení v platném znění, zaokrouhleno na desítky korun dolů

Místostarosta – ve výši 3 500.-Kč.

Předseda výboru – ve výši 1030.-Kč.

Člen výboru – ve výši 1030.-Kč

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, žádné další stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích a nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném znění, stanoví měsíční odměny za výkon jednotlivých funkcí členů zastupitelstva takto:

Starosta - v maximální výši dle uvedeného nařízení v platném znění, zaokrouhleno na desítky korun dolů.

Místostarosta – ve výši 3500.-Kč.

Předseda výboru (je člen ZO) – ve výši 1030.-Kč.

Člen výboru (je člen ZO) – ve výši 1030.-Kč.

Odměna bude poskytována od 4.11.2014.

Hlasování: pro 5   – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10 bylo schváleno.

3.3 Rozhodnutí o refundacích mezd a proplácení dalších prací mimo uvedené funkční činnosti členů zastupitelstva

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byly propláceny refundace mzdy v jejich zaměstnání, když při výkonu jejich funkcí bude nutné uvolnění z jejich pracovních poměrů, a to v souladu s platnými nařízeními pro stanovení výplaty refundace mzdy a jejich případné další výkony pro obec mimo uvedené funkční činnosti byly řešeny dle dohody odpovídajícími smlouvami k dané prováděné práci. V případě starosty je odpovědným pro schválení a podpis místostarosta obce.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce schvaluje proplácení refundací mezd neuvolněným členům zastupitelstva v jejich zaměstnání, když při výkonu jejich funkcí bude nutné uvolnění z jejich pracovních poměrů, a to v souladu s platnými nařízeními pro stanovení výplaty refundace mzdy a jejich případné další výkony pro obec mimo uvedené funkční činnosti byly řešeny dle dohody odpovídajícími smlouvami k dané prováděné práci. V případě starosty je odpovědným pro schválení a podpis místostarosta obce.

Hlasování: pro 5   – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11 bylo schváleno.

Bod č. 4 Pověření k provádění rozpočtových opatření

Předsedající sdělil zastupitelům obce, že je nutné určit osobu pověřenou ke schválení rozpočtových opatření.

Navržen byl starosta.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko, žádné stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce pověřuje schvalováním rozpočtových opatření starostu obce Ing. Vladimíra Ryšánka. Rozpočtová opatření budou poté schváleno na nejbližším zasedání ZO.

Hlasování: pro 5   – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 12 bylo schváleno.

Bod č. 5 Volba zástupců obce do Dobrovolného svazku obcí Devět křížů

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na zástupce obce do Dobrovolného svazku obcí Devět křížů se sídlem v Přibyslavicích. Byly podány následující návrhy:

Člen zastupitelstva Ing.Vladimír Ryšánek doporučil a navrhl zvolit tyto zástupce: Ing. Vladimír Ryšánek - současný místopředseda DSO Devět křížů, Josef Hotárek - člen, Jiří Hotárek - člen.

Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům sdělit své stanovisko. Kandidáti vyjádřili souhlas s návrhem.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké volí zástupce obce do Dobrovolného svazku obcí Devět křížů se sídlem v Přibyslavicích v tomto složení: Ing. Vladimír Ryšánek - současný místopředseda DSO Devět křížů, Josef Hotárek - člen, Jiří Hotárek - člen.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 13 bylo schváleno.

Bod č. 6 Rozpočtové opatření č. 5/2014

Zastupitelstvo projednalo rozpočtové opatření č. 5/2014, na základě kterého se příjmy i výdaje navyšují o 140.300,-- Kč.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2014 ze dne 12.9.2014, na základě kterého se příjmy i výdaje navyšují o 140.300,- Kč.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 14 bylo schváleno.

Bod č. 7 Darovací smlouva Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Starosta seznámil členy ZO s darovací smlouvou ŘSD, kterou přejdou do vlastnictví obce některé pozemky v lokalitě "U okálů", jež jsou v současné době ve vlastnictví darujícího. ZO vyslovilo s touto smlouvou souhlas.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje návrh darovací smlouvy mezi ŘSD ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle a obcí Lesní Hluboké ve věci předání pozemků - pozemkovou parcelu parc.č. 518/20 o výměře 709,00 m2, parc.č. 518/29 o výměře 40,00 m2, parc.č. 518/28 o výměře 24,00 m2 a parc.č. 484/81 o výměře 173,00 m2, v k.ú. Lesní Hluboké se všemi součástmi a příslušenstvím, právy a povinnostmi.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 15 bylo schváleno.

Bod č. 8 Pachtovní smlouva č. 157/2014

Starosta seznámil ZO s pachtovní smlouvou č. 157/2014 mezi ZS Děvět křížů, a.s. Domašov (Pachtýř) a obcí Lesní Hluboké na pronájem obecních pozemků Pachtýři na dobu 10ti let. za roční nájemné 4182.-Kč. ZO má připomínky ke smlouvě, která mj. i svou délkou výpovědi není vstřícná a vyvážená k možným změnám v oblasti pohybu cen pozemků, inflaci apod. Vzhledem ke stavu, kdy platí původní smlouva o nájemním vztahu, schvaluje v dané chvíli ZO smlouvu v tomto znění s tím, že bude jednat o úpravě smlouvy tak, aby došlo k narovnání podmínek v souladu se standardními zvyklostmi při uzavírání podobných smluv.

Návrh usnesení:

ZO schvaluje pachtovní smlouvu č. 157/2014 mezi ZS Děvět křížů, a.s. Domašov (Pachtýř) a obcí Lesní Hluboké na pronájem obecních pozemků Pachtýři na dobu 10ti let. za roční nájemné 4182.-Kč.

Hlasování: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 16 bylo schváleno.

Bod č. 9 Diskuse

Bod č. 10 Závěr

Předsedající ukončil zasedání zastupitelstva v 19:20 hodin.

Další zasedání zastupitelstva obce proběhne v místnosti OÚ dne 8.12.2014 v 18 hodin.

Přílohy zápisu:

  1. Prezenční listina
  2. Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce

Zápis byl vyhotoven dne 3. 11. 2014

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

                  

Starosta :    

TOPlist