Návrh závěrečného účtu obce za rok 2014

Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje Obec Lesní Hluboké návrh závěrečného účtu obce za rok 2014.

1)Plnění příjmů, výdajů a financování za kalendářní rok 2014

Položka

Schválený rozpočet

Upravený rozpočet

Skutečnost

Třída 1 - Daňové příjmy

2.237.100,--

2.333.500,--

2.302.788,08

Třída 2 - Nedaňové příjmy

405.200,--

549.500,--

539.190,25

Třída 3 - Kapitálové příjmy

560.000,--

571.000,--

570.950,--

Třída 4 - Přijaté transfery

54.400,--

289.200,--

289.200,--

Příjmy celkem

3.256.700,--

3.743.200,--

3.702.128,33

Třída 5 - Běžné výdaje

1.874.500,--

2.095.500,--

2.024.840,50

Třída 6 - Kapitálové výdaje

1.382.200,--

2.302.000,--

2.267.256,50

Výdaje celkem

3.256.700,--

4.397.500,--

4.292.097,--

Třída 8 - Financování

0,--

654.300,--

589.968,67

Výsledek hospodaření k 31.12.2014                                  1.127.826,29 Kč                   

Zůstatek peněžních prostředků na bankovním účtu k 31.12.2014                   

u Komerční banky                                                              1.783.697,28   Kč                  

u ČNB                                                                                    350.710,37 Kč

Příloha č. 1: Výkaz FIN 2-12 k 31.12.2013 – plnění rozpočtu obce v plném členění podle rozpočtové skladby.

2)Hospodaření s majetkem

V roce 2014 došlo k následujícím pohybům majetku:

            Drobný dlouhodobý hmotný majetek POŘÍZENÍ

- síť na hřiště                                      6.776,-- Kč

- posypová nádoba 4ks                      6.655,-- Kč/ks

Pozemky – v roce 2014 byla uzavřena kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 89/7 o výměře 31m2 za kupní cenu 4.650,-- Kč

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

kanalizace a ČOV                                                                                                    759.850,-- Kč

budova č.p. 34                                                                                                                     4.640.402,-- Kč                                                                                             

V roce 2014 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek, závazků a účtů obce k 31.12.2014. V průběhu inventarizace nebyly zjištěny přebytky, manka ani škody.

Zastupitelstvo obce schválilo na svém 2. zasedání roku 2015, usnesením č. 3/Z2/2015 ze dne 9.2.2015 výsledky inventarizace bez výhrad.

3)Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014

Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, ve znění pozdějších předpisů, pracovníky odboru kontroly Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 3.11.2014 a konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno dne 3.2.2015 kontrolorem pověřeným řízením přezkoumání Ing. Alenou Pehalovou.

Závěr:

Při přezkoumání hospodaření obce Lesní Hluboké za rok 2014 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.

Upozornění na případná rizika, která lze dovodit ze zjištěných chyb a nedostatků, která mohou mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti:

- Při přezkoumání hospodaření za rok 2014 nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.

Poměrové ukazatele zjištěné při přezkoumání hospodaření:

  1. podíl pohledávek na rozpočtu územního celku4,42 %
  2. podíl závazků na rozpočtu územního celku11,19 %
  3. podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku0 %

Příloha č. 2: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014

4)Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a poskytnuté dotace

ÚZ

Účel poskytnuté dotace

Poskytnuto

Skutečně čerpáno

98348

Dotace na volby do Evropského parlamentu

17.000,--

13.149,--

98187

Dotace na volby do zastupitelstev obcí

17.000,--

11.145,--

363

Přístavba,nástavba a stav. úpravy domu č.p. 34

200.000,--

200.000,--

14004

Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH

800,--

800,--

Dotace byly řádně vyúčtovány, nevyčerpané prostředky byly vráceny v rámci finančního vypořádání na účet kraje dne 13.1.2015.                                                                      

5)Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěrů a půjček

Obec nemá žádné úvěry a půjčky.

6)Členství obce

Obec je členem Dobrovolného svazku obcí Devět křížů, Svazu měst a obcí ČR a Místní akční skupiny Brána Brněnska

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit buď písemně do 6. března 2015 na adresu obecního úřadu Lesní Hluboké nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 9. března 2015 v 18.00 hod v kanceláři obecního úřadu.

Z celým obsahem závěrečného účtu je možné se seznámit na elektronické úřední desce obce (www.lesnihluboke.cz) nebo v kanceláři Obecního úřadu Lesní Hluboké v úředních dnech:              pondělí   16.00 – 18.00 hod,   úterý    9.30 – 11.30 hod, středa      9.30 – 11.30 hod, čtvrtek 9.30 – 11.30 hod

Ing. Vladimír Ryšánek,  starosta obce

Návrh závěrečného účtu byl zveřejněn na úřední desce obecního úřadu.

Vyvěšeno dne:                       18.2.2015

Sňato dne:                              9.3.2015                    

TOPlist