Dobrý den,

jak jsem Vá již loni informoval, připomínkovali jsme vedení koridoru vysokorychlostní tratě VRT (vysokorychlostní vlak)

přes naše území, kdy trasa byla naplánována na severní straně obce s napojením ve Velké Bíteši.

Vzhledem k našemu nesouhlasu jsem vyvolal řadu jednání s Ministerstvem dopravy, SŽDC, KÚ Jmk a dalšími, na základě

čehož jsme dospěli nyní k výsledku, se kterým se můžete seznámit v dalším textu.

Osobně považuji tento dosavadní výsledek za úspěch, který nám do budoucna přináší dobrou výchozí pozici k dalším jednáním.

Text připomínky a vypořádání ze dne 16.3.2016:

Aktuální stav vypořádání připomínky

Jméno:   Ing. Vladimír Ryšánek 
Téma:   Železniční doprava
Jiné:   Připomínka obce Lesní Hluboké k ZUR JmK (ZUR JmK = Zásady Územního Rozvoje Jihomoravského kraje)
Připomínka:   Starosta obce Lesní Hluboké seznámil ZO, dříve na veřejných jednáních i občany obce s dokumentem "Zásady územního rozvoje JMK", nyní v novém znění na webu www.zurka.cz (dopis hejtmana JmK č.j. 36881/2015). Závěry byly vždy stejné - nesouhlas s vedením VRT po severní straně naší obce. Nyní, při studiu dokumentu jsme zjistili, že opakovaně se v dokumentu-sekce "Doprava" stále navrhuje koridor VRT severně od dálnice D1, cca 150m severně od obce, v těsné blízkosti hranice "Přírodního parku Údolí Bílého potoka". Tato trasa VRT tvoří tak z obce ostrůvek ohraničený dálnicí D1 a trasou VRT. S tímto ZO Lesní Hluboké, jako zástupci občanů naší obce, zásadně nesouhlasíme a trváme na přeložení trasy VRT v předloženém dokumentu na "jižní variantu", tedy jižně pod dálnicí D1 od naší obce směrem k obci Zálesná Zhoř. Tato varianta byla potvrzena naší obci na Ministerstvu dopravy v Praze - vyjádření pod zn.356/2009-910UPR/1, nově pak ve stejném znění pro navazující katastr obce Přibyslavice při zpracování ÚP obce (2011-2012) - trasa není vůbec v ÚP této obce v této variantě zohledněna a stejně tak i pro město Velká Bíteš, kde jsem v této věci měl před týdnem jednání (Ing. Homola), kde je taktéž na Ministerstvu dopravy projednána a schválena jižní varianta vedení VRT od D1. Na tuto skutečnost jsme opakovaně upozorňovali i při tvorbě našeho ÚP, nicméně zpracovatelé dokumentace nám sdělili, že musí respektovat rozhodnutí nadřízeného orgánu (tehdejší platnost ZUR) a naše námitky a argumenty, které jsem jako starosta uplatňoval i na jednáních v této věci např. v Rosicích, i přes sliby nebyly nikdy brány v potaz. Nyní, při zjišťování okolností tohoto stavu jsem se dozvěděl, že se o jižní variantě ví, ví se i o stanoviscích Ministerstva dopravy, nicméně nejsou zohledněna v předložené dokumentaci. Dle našeho názoru toto neakceptovatelné vedení trasy VRT těsně po severní straně naší obce s následnou ostrou zatáčkou za obcí téměř do pravého úhlu vlevo na jižní stranu D1 s nutností dostat ze zpět na jižní stranu D1 pro napojení ve Velké Bíteši lze jednoduše a elegantně vyřešit přechodem trasy VRT přes dálnici D1 již někde před obcí Javůrek a jejím vedením po jižní straně D1, v její blízkosti, a to až k napojení ve Velké Bíteši oblastí "nikoho", tedy úsekem bez obcí a jiné zástavby. Všechny důvody, které nás k tomu vedou asi v tomto dokumentu nevypíšeme, k hlavním patří především zachování udržitelného života v obci - v obci cc a10 let probíhá poměrně velká výstavba RD právě díky dosavadní poloze a možnostem obce, rázu krajiny a okolí (přírodní park), výsledkem čehož je i odpovídající nárust obyvatel a stálý zájem o výstavbu a bydlení v obci. Zátěží obce je už nyní hluk z provozu dálnice D1, ale nedovede si nikdo z nás představit život v obci obklíčené ze všech stran dopravními tepnami. Jsem připraven k jednání, kdy mohu doložit uvedené skutečnosti, příp. sezvat k jednání i další uvedené obce a zástupce města Velká Bíteš ze sousedního kraje Vysočina. Děkuji za pochopení a vstřícnost. Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, tel. 724183466
Vypořádání:   Vyhodnocení připomínky VRT jako nadnárodní rozvojový záměr státu je projednáván a posuzován od r. 1995. Povinnost územní ochrany koridorů pro VRT byla uložena již usnesením vlády č. 741/1999. Tento záměr je posuzován několik let různými studiemi v zájmu jeho optimalizace. Významnost VRT v rámci evropských rozvojových záměrů narůstá. Záměr VRT byl obsažen v PÚR ČR 2008 a je obsažen v platné Aktualizaci č. 1 PÚR ČR, která je dle § 31 odst. 4 stavebního zákona závazná pro pořizování a vydávání zásad územního rozvoje, územních plánů, regulačních plánů a pro rozhodování v území. Ke zpřesnění koridorů VRT byla pro MD zpracována „Koordinační studie VRT, na jejímž základě a v souladu s PÚR byly v návrhu ZÚR JMK vymezeny koridory územní rezervy pro VRT. Návrh ZÚR JMK prověřil v rozsahu své působnosti reálnost a proveditelnost záměru, vymezil pro záměr koridor územní rezervy. Zásady územního rozvoje ve smyslu § 36 stavebního zákona mohou vymezit plochy a koridory s cílem prověřit možnosti budoucího využití, jejichž dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití tzv. „územní rezervy“. Ve smyslu výše uvedené definice pojmu „území rezerva“ jsou v článku (295) textové části I. Návrh uvedeny požadavky na uspořádání a využití území – vytvořit územní podmínky pro prověření potřeb a plošných nároků VRT včetně všech souvisejících staveb. Z výše uvedeného vyplývá, že v návrhu ZÚR JMK není vymezován koridor pro realizaci záměru VRT (na základě kterého by mohlo dojít k realizaci stavby), ale je vymezována územní rezerva jako ochrana území před tím, aby zde byly realizovány záměry znemožňující či ztěžující případné budoucí využití pro vysokorychlostní trať. Jak je uvedeno výše, dle článku (295) návrhu ZÚR JMK byly vytvořeny požadavky na uspořádání a využití území územní rezervy koridorů vysokorychlostní dopravy s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Úkolem pro územní plánování na další období je pak podrobnější stanovení podmínek pro využití koridoru územní rezervy v územních plánech dotčených obcí. Tyto podmínky pro využití koridoru územní rezervy musí být dohodnuty s Ministerstvem dopravy, které stanoví přípustnost jednotlivých činností v koridoru, aby se předešlo „zablokování“ veškerých činností v koridoru. Pořizovatel prověřil se zástupcem Ministerstva dopravy správnost výběru variant VRT v předmětném území. Jako podklad pro zpřesnění koridorů VRT byla pro MD zpracována „Koordinační studie VRT 2003“ a v říjnu 2004 byla zpracována Úprava řešení propojení tras K a HB (variant dle koordinační studie) na území Jihomoravského kraje. V souladu s touto úpravou uplatnilo MD vymezení koridoru územní rezervy VRT do návrhu ZÚR JMK. Stejná varianta dle MD byla požadována i pro vymezení v územním plánu obce Lesní Hluboké. Při projednávání zadání územního plánu Přibyslavice se MD k návrhu zadání vyjádřilo dopisem z 11.4.2013, čj. 271/2013-910-UPR/2 s upozorněním, že je území obce dotčeno plánovanou trasou VRT. Při projednávání návrhu v únoru 2014 a veřejném projednání v září 2014 se již MD k „nevymezení“ koridoru VRT v územním plánu nevyjádřilo. Nevymezení územní rezervy VRT na k.ú. Přibyslavice však nemůže být důvodem pro neřešení koridoru VRT na území obce Lesní Hluboké. K návaznosti na kraj Vysočina konstatujeme, že koridor VRT je v návrhu ZÚR JMK vymezen tak, aby navazoval na vymezený koridor na území kraje Vysočina. Dne 01.10.2015 proběhlo jednání k Územně technické studii VRT Benešov – Brno (11/2014, SUDOP Praha a.s.) za účasti zástupců KrÚ JMK, MD, SŽDC a obcí, které jsou dotčeny variantami vedení VRT v trase Benešov – Brno. Z jednání vyplynulo, že kromě trasy N13 shodné s koridorem VRT v návrhu ZÚR JMK byly prověřovány i další varianty, vedoucí dotčeným územím označené N1, N2a, N2b a N10. Tyto trasy, na rozdíl od trasy N13 jsou umístěny jižně od dálnice D1. Zpracovatel územně technické studie uvedl, že vedení trasy VRT jižně od dálnice D1 je možné. Se zástupci MD a SŽDC bylo na jednání dohodnuto, že v návrhu ZÚR JMK bude vymezen koridor o šířce 400 m pro vedení VRT ve variantě N2a tj. jižně od dálnice D1. Varianta VRT vedená severně obce Lesní Hluboké bude opuštěna. Tímto řešením bude současně zajištěno plynulejší napojení na koridor VRT vymezený v ZÚR Kraje Vysočina. Z vyhodnocení připomínky vyplývá potřeba úpravy dokumentace.


Počet nalezených záznamů: 1

 

 

TOPlist