Zastupitelstvo obce, v souladu s § 39 zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,v platném znění, projednalo opětovně na svém zasedání 3. září a schválilo na mimořádné schůzi dne 7. září 2007 původní návrh obce, a to

z á m ě r

obce na výměnu pozemků mezi obcí a zájemcem.

Jedná se o následující části pozemků:

  • původní p.č.514/2 ve vlastnictví obce (po zaměření a oddělení p.č. 514/30 a 514/31, celkem o výměře 74m2
          a
  • původní p.č. 27, st. .32/1 ve vlastnictví paní Ludmily Korberové (nově po zaměření a oddělení p.č. 27/9 a 574, celkem o výměře 100m2)

Pozn.: V případě doplatků některé ze stran bude použito ceny obvyklé v těchto případech, tj. sazby 40.-Kč/m2.

Původní návrh na výměnu pozemků vzešel ze strany obce při dobudování vodovodního řadu.

Jedná se o výměnu, kde jsou umístěny sítě vodovodního řadu a elektrické vedení ve vlastnictví obce. Naopak zájemce dlouhodobě užívá část obecního oploceného pozemku.

Výměnou pozemků dojde pouze k narovnání majetkoprávních vztahů, nebudou se měnit dosavadní hranice.

Své návrhy a připomínky můžete zasílat na OÚ Lesní Hluboké č.46, 664 83 p. Domašov, okr. Brno-venkov v termínu  do 15 dnů od data zveřejnění.

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění. 

Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou obce tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo ZO na zasedání č. 10 dne 7.9.2007.

 

V Lesním Hlubokém dne 8.9.2007                                                              Karel Lupínek, v.r.

                                                                                                                starosta obce