Vážení občané,

následující informace se týká především vlastníků pozemků v k.ú. Lesní Hluboké. Prosíme Vás, abyste se seznámili se záměrem obce na provedení pozemkových úprav. Pokud Vám bude vše jasné, vyplníte formulář, kde budete souhlasit s tímto projektem, my pak na zákaldě toho můžeme započít s dojednáním provedení těchto prací.

Znovu jen upozorňuji, že Vás, jako vlastníky pozemků, nebude tento projekt nic stát, vše bude v režii obce a státu, nikdo Vám žádné pozemky nevezme, o nic nepřijdete, skutečně se jedná pouze o úpravy, které jsou ale bezpodmínečně nutné k provádění terénních úprav, zpřístupnění nepřístupných pozemků, k provádění protierozních zásahů, k obnově historických cest, atd. Velmi důležitou, zcela zásadní pdomínkou čerpání dotací na ¨následné úpravy krajiny je právě provedení těchto úprav.

Prostudujte si prosím nálsedující informace, pokud souhlasíte, vyplňte prosím formulář a doručte nám ho na náš OÚ.

Pokud nerozumíte záměru, obraťte se na náš úřad nebo přímo starostovi, pokud společně naznáme, že je vhodné zajistit odborníka na tuto oblast, zorganizujeme setkání na společném jednání.

Většina obcí v okolí na pozemkových úpravách pracuje nebo je již dokončili, proto věříme, že i Vy projekt podpoříte. Pro zahájení prací musí souhlasit více jak 50% vlastníků pozemků.

Děkuji za Váš čas a podporu projektu.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Základní informace:

Příručka - Publikace Pozemkové úpravy

Další info k pozemkovým úpravám:   https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-13#p27

Informace o připravovaných pozemkových úpravách

pro vlastníky zemědělské půdy v katastrálním území Lesní Hluboké

Vážení občané, vlastníci zemědělské půdy v k.ú. Lesní Hluboké,

dovolte, abych Vás seznámil s rozhodnutím zastupitelstva obce o záměru provedení pozemkových úprav v našem katastru. Abychom však dále popsaný projekt mohli spustit, potřebujeme k tomu Váš souhlas. Proč chceme nebo spíše proč je třeba tento projekt řešit, k tomu přinášíme v dalším textu základní informace.

Tento záměr je důležitý pro další rozvoj obce se zaměřením na tvorbu krajiny a další sounáležitosti, je základním předpokladem pro čerpání dotací jak pro obec, tak pro Vás jako vlastníky pozemků.

Podotýkáme, že provedení pozemkových úprav Vás nic nebude stát, nebudete muset nic platit, vše v tomto případě hradí stát. Naopak Vy se tak dostanete k řadě materiálů, informací, které byste asi těžko za vlastní peníze pořídili.

K tomu, abychom společně s Pozemkovým úřadem mohli projekt spustit, potřebujeme se společně sjednotit na tom, že tyto úpravy chceme provést. Od Vás k tomu budeme potřebovat dvě věci - Váš souhlas s projektem a při souhlasu i vyplnění a předání Žádosti o provedení pozemkových úprav.

Zjistíte-li stav v nejbližším okolí, jsme jedni z mála, kde tato úprava prozatím neproběhla a pokud ne nyní, pak v budoucnu se tomu jistě nevyhneme. Nechceme nic řešit tzv. od stolu, jde nám o spolupráci s Vámi. V dané chvíli jde tedy o to získat všechny pro přesvědčení, že tento projekt má smysl, že chceme tyto záležitosti dořešit.

Na webu obce uveřejňujeme další podrobnější informace, v případě požadavku můžeme zorganizovat informativní besedu s pracovníky z oboru.

Pokud uznáte za vhodné, neváhejte se obrátit na náš obecní úřad, příp. mě můžete kontaktovat přímo na tel. č. 724 183 466, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Věříme, že zvážíte dopady projektu za přínosné i pro Vás a v tomto úsilí nás podpoříte.

Děkujeme za spolupráci.

Lesní Hluboké 30.10.2016                                        Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, v.r.

Základní informace k pozemkovým úpravám

Proč provádět komplexní pozemkové úpravy? Co nám přinesou a co získají vlastníci pozemku?

Pozemkové úpravy jsou důležitým nástrojem pro rozvoj území. Jsou nezbytným podkladem pro obnovení pořádku ve vlastnictví a evidenci půdy, pro racionální využívání pozemků, pro realizaci půdoochranných, ekologických a krajinotvorných opatření.

Navrhované pozemkové úpravy se dotýkají výhradně zemědělských pozemků v celém katastrálním území Lesní Hluboké, mimo zastavěné území obce.

Pozemkové úpravy se zpracovávají na základě zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a podle prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu č. 545/2002 Sb. a ve svém důsledku pomohou mj. vyřešit následující nesrovnalosti či problémy:

  • vyrovnání hranic pozemku
  • přesné určení hranic pozemku a výměry každého řešeného pozemku a v případě zájmu vytýčení v terénu
  • vyřešení přístupnosti každého řešeného pozemku – při souhlasu majitelů pozemků vytvoření původních přístupových cest
  • možnost vypořádání spoluvlastnictví k pozemkům
  • dořešení dosud neprojednaných pozůstalostí (dědictví)

Co je podmínkou zahájení řešení pozemkových úprav v k.ú. obce?

Podmínkou pro zahájení pozemkových úprav v katastrálním území je vyjádření souhlasu vlastníků min. 50 % plochy zemědělských pozemků v katastru obce.

K tomu tedy od Vás potřebujeme záležitost zvážit a učinit následující kroky:

  • Vaše stanovisko k záměru vyjádřit Vaším souhlasem s provedením pozemkových úprav u Vámi vlastněných pozemků a předat toto stanovisko na náš obecní úřad Lesní Hluboké (z důvodu informovanosti očekáváme od Vás i Vaše případné nesouhlasné vyjádření s projektem)
  • v případě souhlasného stanoviska vyplnit přiložený formulář "Žádost o provedení pozemkových úprav" pro Vámi vlastněné pozemky a ten nejlépe předat na OÚ Lesní Hluboké, který zařídí další kroky, nebo žádost zaslat přímo na příslušný Státní pozemkový úřad a náš obecní úřad opět informovat zasláním kopie

K čemu se vyjádřením souhlasu a vyplněním "Žádosti o provedení pozemkových úprav" zavazuji? Co mě to bude stát?

Podepsaným vyjádřením souhlasu vlastník pozemku souhlasí pouze s podáním žádosti o zahájení pozemkové úpravy na Státní pozemkový úřad.

Vyplněním a podepsáním "Žádosti o provedení pozemkových úprav" vlastník pozemku souhlasí s provedením pozemkových úprav svého pozemku.

Veškeré náklady související s prováděním pozemkových úprav, tj. náklady na přípravné a návrhové práce, geodetické práce, vytýčení pozemku i realizaci společných zařízení hradí stát prostřednictvím pozemkových úřadů a nepředstavuje pro vlastníky pozemků žádné finanční zatížení.

Informace o dalším postupu, po získání souhlasu vlastníků min. 50% plochy pozemku v katastru, zveřejníme na úřední desce OÚ Lesní Hluboké, na webových stránkách obce, popř. zodpovíme osobně na základě Vašeho požadavku na OÚ.

Ne všichni mohou sledovat web obce, proto bude na našem OÚ k dispozici příručka s podrobnějšími informacemi o pozemkových úpravách.

Děkujeme za pochopení a spolupráci při projednávání této náročné záležitosti.

 

Formulář souhlasu a žádosti o provedení pozemkových úprav:

FORMULÁŘ 1:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 902/53, 602 00 Brno

Ž Á D O S T

o provedení pozemkových úprav

1. V l a s t n í k –   žadatel(é) o pozemkové úpravy

Jméno a příjmení, RČ:  ..........................………………………………………….....................

Adresa:  .............................………………………………………………………......................

Jméno a příjmení, RČ:   ..........................………………………………………….....................

Adresa:   .............................………………………………………………………......................

Jméno a příjmení, RČ:   ..........................………………………………………….....................

Adresa:   .............................………………………………………………………......................

Jméno a příjmení, RČ:   ..........................………………………………………….....................

Adresa:   .............................………………………………………………………......................

2. I n f o r m a c e   k požadovaným pozemkovým úpravám

Katastrální území:  Lesní Hluboké..............................................................................................

Číslo listu vlastnictví LV:………………………………………………………….....................

Katastrální čísla parcel: .............……………………………………………………...................

Výměra půdy celkem: ………………………………………………………………..................

3. D ů v o d y   p o d á n í   ž á d o s t i   o pozemkové úpravy

Pozemkové úpravy v rámci projektu "Pozemkové úpravy pozemků v k.ú. Lesní Hluboké"

z důvodu propojení území, provedení protierozních zásahů, ochrany zastavěného území.

Datum: …………………………

___________________________________________________________________________

podpis(y) vlastníka(ů)

Přílohy: ...............................................

 FORMULÁŘ 2:

Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Pobočka Brno-venkov

Kotlářská 902/53, 602 00 Brno

Vyjádření vlastníka

k projektu provedení pozemkových úprav

Já, níže podepsaný vlastník zemědělské půdy v k.ú. Lesní Hluboké, okres Brno-venkov svým podpisem níže potvrzuji, že

souhlasím - nesouhlasím*)

s provedením pozemkových úprav v k.ú. Lesní Hluboké, které budou zahrnovat mj. i úpravy u pozemků v mém vlastnictví.

Pozn.: *) - nehodící se slovo přeškrtněte

V Lesním Hlubokém dne ...........................2017

Podpis(y) vlastníka(ů) pozemků:

Jméno, příjmení hůlkovým písmem        Rodné číslo              Podpis

.............................................................          ............................       ............................................

.............................................................          ............................       ............................................

.............................................................          ............................       ............................................

.............................................................          ............................       ............................................

 

 

TOPlist