Obec nemá vlastní splaškovou kanalizaci, pouze dešťovou kanalizaci.

Splaškové odpady musí každý vlastník či uživatel nemovitosti svést do nepropustné jímky a tuto po naplnění nechat odbornou firmou vyvézt a kaly zlikvidovat.

Dešťové vody by měl každý likvidovat na svém pozemku, tzn. jímáním do retenční nádrže a následmným využitím k zalévání apod., příp. vsakem na svém pozemku.

Pro Vaši informaci uvvádíme možnost likvidacce kalů splaškových vod - s odkazy na internet:

 

1. Firma Moravská fekální a kanální MFK-Group, s.r.o.tel. 602 720 531

    sídlo: Brněnská 991, 664 42 Modřice u Brna

 2. Firma TRADAP, s.r.o. - tel. 605 578 901

    sídlo: 9. května 479, Rajhrad

3. Firma VAS, a.s., Velká Bíteš - Žďár nad Sázavou - tel. 566 651 145 nebo 566 651 147

    sídlo: Studentská 1133, Žďár nad Sázavou

 

Vodárenská akciová společnost - VAS, a.s.

vývoz kalů z jímek a septiků

Úvodní informace:

Vzhledem k tomu, že ZS Devět křížů Domašov i ZD Říčany ukončili poskytování služby na vyvážení kalů z jímek a septiků, předkládáme Vám kontakty na firmu, která zajišťuje vývoz a likvidaci kalů z jímek a septiků na základě uzavřené smlouvy. Je vhodné dohodnout se se sousedy a provádět vývoz koordinovaně, pak se náklady na dopravu rozdělí mezi jednotlivé zájemce o likvidaci kalů.

Pro informaci uvádíme, že dle zákona má každý občan povinnost při naplnění jímky či septiku zajistit vývoz kalů a jejich likvidaci odbornou firmou. Přitom platí, že je třeba dodržet minimální předepsané intervaly vyvážení těchto kalů minimálně 2 x ročně v případě jímek a 1 x ročně v případě septiků.

Důležité je, aby o vývozu a likvidaci kalů měl vlastník nebo uživatel nemovitosti příslušný doklad, který předloží nejpozději k 31.12. daného roku na Obecním úřadě Lesní Hluboké nebo v téže době zašle kopii dokladu na mail obce uvedený na www.lesnihluboke.cz.  Z dokladu musí být patrné, že v daném roce vývoz a likvidace kalů v uvedeném objemu byla provedena v souladu se zákonem. Stejně tak učiní i vlastníci domovních čistíren, kteří likvidují odpad z domovních čistíren, a to v souladu s provozním řádem domovní čistírny.

Orientačně lze poznat naplnění jímky či septiku množstvím odebrané (spotřebované) obecní vody, u vlastních studní pak zprůměrovaným odběrem podle počtu osob.

Pro event. doplňující informace či pomoc volejte tel. starosty 724 183 466 nebo kancelář OU 546 440 271, příp. navštivte v úředních hodinách OÚ.

Kontakt:        tel. 566 651 145 nebo 566 651 147

Služba:           -   pravidelný vývoz kalů z jímek a septiků, zpravidla na ČOV ve Velké Bíteši

Povinnost vyvážet kaly minimálně takto:

-     - vývoz jímky minimálně 2x ročně

-     - vývoz septiku minimálně 1x ročně

 

Cena vývozu a likvidace kalů = cena za dopravu+cena za likvidaci kalů:

-     - cena za dopravu - dle počtu ujetých km (při dohodě a vývozu kalů více zájemcům najednou se dělí cena za dopravu mezi jednotlivé zájemce)

-     - cena za likvidaci kalů = (cena za vývoz 1m3 kalů) x (počet m3 kalů)

-     - cena za likvidaci kalů z jímky = 57,50 Kč vč. DPH za 1m3 kalů

-     - cena za likvidaci kalů ze septiku = 172,50 Kč vč. DPH za 1m3 kalů

 

Příklad předpokládaných ročních nákladů na vývoz kalů:

 

1. Jímka s 10 m3 kalů - povinnost vyvážet minimálně 2x ročně, uvažujme dopravu cca 500.-Kč

-          Kalkulace 1 vývozu: (500) + (57,50 x 10) = 1 075.-Kč vč. DPH

-          Kalkulace při povinném vývozu 2x ročně = 2 x 1075 = 2 050.-Kč vč. DPH

 

       2. Septik s 10 m3 kalů - povinnost vyvážet minimálně1x ročně, uvažujme dopravu cca 500.-Kč

-          Kalkulace 1 vývozu: (500) + (172,50 x 10) = 2 225.- Kč vč. DPH

 

Informace platné k 20.4.2017

Vladimír Ryšánek, starosta, tel. 724 183 466

TOPlist