Jednací  řád

Zastupitelstva  obce  Lesní  Hluboké

 

 1. Jednací řád Zastupitelstva obce Lesní Hluboké (dále ZO) je vydán na základě ustanovení §96 zákona  č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění.
 2. Jednací řád ZO upravuje přípravu, průběh jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování ZO, způsob kontroly plnění jeho usnesení a zabezpečování úkolů.
 3. Zasedání ZO se konají každé druhé pondělí v měsíci nebo v termínu oznámeném v dostatečném předstihu obvyklým způsobem. Zasedání se musí uskutečnit nejméně 1x za dva měsíce. Připadne-li termín zasedání ZO na státní svátek či jiný nepracovní den, koná se zasedání ZO následující den.
 4. Zasedání ZO jsou veřejná a konají se v územním obvodu obce Lesní Hluboké v prostorách obecního úřadu, není-li stanoveno jinak.
 5. Zpravidla 1x za půl roku se uskuteční veřejné zasedání v kulturním sále obce nebo jiné prostornější veřejné místnosti, a to podle oznámení obvyklým způsobem. Zde jsou občané seznamováni mj. především se zásadními záměry v majetkoprávních věcech obce, rozpočtu a plánu práce obce na další období.
 6. Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání ZO  nejméně 7 dní předem vyvěšením na úřední desce OÚ, zveřejněním na internetu, vyhlášením v místním rozhlase, případně jiným způsobem v místě obvyklým (osobní pozvánka,...).
 7. Zasedání ZO svolává a řídí starosta, v případě jeho nepřítomnosti místostarosta nebo jiný pověřený člen ZO.
 8. Starosta je povinen svolat zasedání ZO, požádá-li o to alespoň třetina členů ZO nebo hejtman kraje. Zasedání ZO se v takovém případě koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena OÚ.
 9. Nesvolá-li zasedání ZO podle čl. 6. a 7. starosta, učiní tak místostarosta, případně jiný člen ZO.
 10. Zastupitelstvo obce je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu klesne počet členů ZO pod polovinu, ukončí předsedající toto zasedání. Do 15 dnů se koná zasedání náhradní, které se svolá způsobem uvedeným v čl. 6. a 8.
 11. Požádá-li na zasedání ZO o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů Jihomoravského kraje, musí mu být uděleno.
 12. Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zasedání ZO mají jeho členové a výbory. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání ZO na program jeho jednání rozhodne ZO většinou přítomných členů.
 13. O průběhu zasedání ZO se pořizuje zápis, který podepisuje určený zapisovatel, starosta nebo místostarosta a dva určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů ZO, schválený pořad jednání, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů ode dne konání zasedání ZO a musí být uložen na OÚ k nahlédnutí. Výpis Usnesení se může zveřejňovat na úřední desce OÚ a na internetové úřední desce obce*). O námitkách člena ZO proti zápisu rozhodne ZO na nejbližším zasedání.
 14. Kontrolu Usnesení provádí starosta obce a pracovníci OÚ, do jejichž pracovní náplně spadá usnesení svým obsahem, nebo jimž usnesení ukládá úkoly.
 15. Starosta obce může rovněž v období mezi dvěma zasedáními ZO svolat pracovní schůzi výborů ZO, ze které pořídí určený člen ZO zápis a svými podpisy jej ověří starosta a dva ověřovatelé. Součástí tohoto zápisu nejsou přijatá usnesení a ZO při těchto schůzích nehlasuje.
 16. Občané přítomní na zasedání ZO mohou vznášet dotazy, připomínky či stížnosti, na které starosta nebo jiný pověřený člen ZO ihned odpoví. Dotázaný si rovněž může vyhradit odpovědět při příštím zasedání ZO.
 17. Neúčast na zasedání ZO je každý člen ZO povinen předem omluvit starostovi nebo jeho zástupci s uvedením důvodu neúčasti.
 18. Přijetím tohoto jednacího řádu pozbývá platnosti dosud platný jednací řád.
 19. Jednací řád Zastupitelstva obce Lesní Hluboké nabývá účinnosti dne 22.11. 2010.

*) dokumenty upraveny v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění

V Lesním Hlubokém dne 22. 11. 2010

 

Ing. Vladimír Ryšánek  v.r.                                                Jana Hotárková v.r.

starosta                                                                                místostarostka