Záměr obce Lesní Hluboké

na prodej obecního pozemku

 Obec Lesní Hluboké v souladu s § 39 zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

vyhlašuje

 záměr obce na prodej obecního pozemku v k.ú. Lesní Hluboké:

  - p.č. 501/23 o výměře 40m2 za cenu Kč 130,--/m2

Písemné nabídky zasílejte na adresu Obecního úřadu Lesní Hluboké v termínu do 30.11.2007. Případné dotazy na tel.č. 724 183 466.

Doložka k listině dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Obec Lesní Hluboké zastoupená starostou Karlem Lupínkem tímto potvrzuje, že byly splněny podmínky pro nakládání s obecním majetkem dle zákona o obcích a záměr obce schválilo Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 5.11.2007.

 V Lesním Hlubokém dne 6.11.2007

 

                                                                                                           Karel Lupínek

                                                                                                            starosta obce

vyvěšeno dne : 6.11.2007

sňato dne: 21.11.2007