V roce 2021 bude probíhat kolaudační řžízení stavby "Kanalizace a ČOV v obci Lesní Hluboké", níže uvedené informace tedy nebudou dále aktualizovány, je třeba sledovat již sekci "Odpadové hospodářství" v kategorii "Obec".

Informace  jsou postupně aktualizovány - ukončeno k 28.4.2020.

Info ze 28.4.2020

Dobrý den,

opatření covid platí stále, takže jsme opravili jen nutné problémy na komunikacích a předpokládáme, že v červnu bude moci zhotovitel dokončit opravu komunikací.

Postupně budeme řešit financování neuznatelných přípojek, které byly provedeny zájemcům k pozemkům bez nemovitostí, tj. nad rámec tzv. uznatelných výdajů.

Dále upozorňujeme všechny, že by si měli promyslet a zrealizovat, a to v horizontu  letošního a začátku příštího roku 2021, potřebné přípojky na vodu, plyn či kanalizaci. Důvod je jediný, protože po provedení finálních oprav komunikací nebude možné zasahovat do těchto komunikací po nějakou stanovenou dobu.

K dnešnímu dni je připojeno 261 ekvivalentních obyvatel na splaškovou kanalizaci.

Při závěrečné kontrole budeme po občanech požadovat předložení dokumentu o závěrečném vývozu a likvidaci obsahu jímky. Budeme kontrolovat i napojení na kanalizaci, a to opakovaně, aby si někdo nepřipojil na tuto kanlizaci i svod dešťové vody. K tomu slouží dešťová kanalizace. Stejně tak budeme požadovat, aby všichni kdo tak dosud činí, nevypouštěli dešťovou vodu na obecní komunikace, ale zpracovali tyto vody na svých pozemcích. Proč to všechno? Protože by se mohlo stát, že nám bude někdo vypouštět obsah jímky do ČOV a zničí současně nastavené prostředí v ČOV, čímž může dojít k nefunkčnosti celého komplexu. A že se to stává, že někdo něco vypustí, to víme, když se přesně automaticky zaeviduje někde  zvýšené vypuštění "něčeho" do ČOV, to jsme viděli např. z 25.4. na 26.4., konkrétně z čerpací stanice ČS1 pro novou zástavbu Nad Rybníčkem.

Info ze 15.4.2020 

Dobrý den,

přináším opět některé zajímavé inormace k průběhu výstavby a provozu kanalizace a ČOV v naší obci.

K dnešnímu dni se připojilo na kanalizaci obce 242 EO (EO=ekvivalentních obyvatel = aktivně přispívajících občanů) z celkového počtu cca 300 EO (počet zahrnuje i chataře a chalupáře, kde se uvažuje pouze vždy 1 člověk po dobu roku). Máme některé obyvatele, kteří zbytečně kalkulují "jak a proč se nepřipojit", což, jak je patrné z infromace níže ze 7.2.2020, není možné. Dáme jim ale prostor tyto věci dořešit zhruba do 15.5.2020. Pak, nebude-li závažný problém, musíme tyto občany vyzvat a případně pak sankcinovat za nesplnění povinnosti. Nespní-li oni, nesplkní obec a v krajním případě se může stát, že obec bude mít problémy s poskytovateli dotace na stavbu.

O funkčnost ČOV, nastavování parametrů apod. se musím starat já jako starosta, protože nikdo neprojevil zájem o tuto práci (nutná minim. znalost práce s elektronikou, zodpovědnost, ochota pracovat i o víkendech nebo vždy kdy to bude třeba, práce v mírně nebezpečném, pachově zatíženém prostředí apod.).

ČOV běží stále v testovacím režimu, průběžně sbíráme vzorky, které po rozboru prozatím vykazují dobrou funkci ČOV, nicméně rozhodující to bude až když se všechny nemovitosti připojí a kompletně budou splašky zpracovávány v naší ČOV. Řešíme postupně vznikající problémy na ČOV i kanalizaci, na komunikacích. Např. na ČOV realizujeme postupně různé úpravy, které vylepšují funkci čištění splaškových vod. Za sebe musím říct, že jsem byl poměrně rozčarován, když takto poměrně jednoduché zařízení vykazuje různé nedostatky, které by měly být už dávno vyřešeny, ale není tomu tak. Proto se snažíme různé nedostatky řešit úpravami, abychom měli zařízení, které bude dobře sloužit. Poodbnou zkušenost jsem zjistil i na jiných ČOV, údajně je to takto normální, což mě neuspokojilo.

Finančně jsme cca na 95% uhrazených nákladů, což je pozitivní. Nicméně máme před sebou stále neuzavřené problematické body, které vyžadují účast právníků na jednáních. Týká se to především požadavků na úhradu víceprací, které jsou možné posuzovat různými pohledy, takže hledáme cesty k objektivnímu posouzení a uzavření problému. Není to ale jednoduché a jednání jsou mnohdy více než bouřlivá. 

Nebýt koronaviru, měli bychom už opravené komunikace a propady po zimě, nicméně nyní musíme vyčkat. Jedná se v mé praxi poprvé o "zásah vyšší moci", současné události nemohl nikdo předvídat. Navíc v místě sídla zhotovitele byla karanténa, takže se vše posouvá.

Objevily se potíže se zápachem protékajících splašků, a to především tam, kde jsou přečerpávací stanice. I to jsme už řešili. Že to je problém všech takových kanalizací, to jsem se dozvěděl až při hledání řešení tohoto problému. Jedná se o to, že v přečerpávacích stanicích stojí splašky např. 5 hodin, pak jsou odčerpány, čili těch 5 hodin zahnívají a už to má vliv na zápach, který pak i utěsněnými poklopy prostě projde. Tak to je i jinde, není to tedy jen náš problém. A každý se to snaží nějak řešit, neexistuje jednotný systém, který by celou věc jednou provždy vyřešil. Proto budeme dále hledat cesty k řešení i tady u nás. Věřím, že se podaří i tyto nepříjemnosti odstranit nebo minimalizovat.

Jak jsem uvedl, čekáme tedy na zvolnění koronavirových omezení, aby mohly práce pokročit. Čeká nás pak ještě po dokončení obtížná fáze finálního řešení financí a kolaudace.

I přes určitá úskalí a obtíže děkuji všem, kteří respektují a akceptují různá omezení a nástrahy nedokončené stavby.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Info ze 7.2.2020 

Dobrý den,

přinášíme opět některé zajímavé inormace k průběhu výstavby a provozu kanaliazce a ČOV v naší obci.

ČOV běží ve zkušebním provozu od 22.11.2019. K dnešnímu dni je napojených 176 EO, chybí tedy ještě připojit téměř 90 EO, což je poměrně dost. Na ČOV průběžně dolaďujeme provozní nastavení technologie, aby čištění plnilo svou funkci a blížili jsme se k požadovaným hodnotám. K tomu je ale nutné připojení všech obyvatel, nebo lépe všech nemovitostí, abychom naplnili očekávaný přísun splašků k zajištění optimální funkčnosti ČOV.

Někteří nepřipojení obyvatelé se ptají, zda je nutné, aby se připojili. Odpovídám jasně - ANO, je to nutné a vyplývá to i z příslušných zákonů. proto požadujeme napojení všech nemovitostí k nejpozději 31.3.2020. 

Povinnost připojení na kanalizaci je dále upravena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Ustanovení § 3 odst. 8 zákona umožňuje obecnímu úřadu v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci.

A proč to vše? Proto, že budou v rpůběhu dubna probíhat testy funkčnsosti ČOV a pokud by se stalo, že bychom neplnili paramtry jak bylo uvedeno v rozhodnutí o výstavbě kanaliazce v obci, mohlo by se stát, že budeme muset vracet peníze z dotace, neboť bychom vlastně nenaplnili účel dotace! 

Tolik k tomu.

Na jaře budou probíhat opravy komunikací, terénní úpravy apod.

V průběhu června, pokud se situace nezmění, začne proces přípravy na kolaudaci stavby, který bude zdlouhavý a přinese ještě řadu potíží.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

Info z 27.11.2019 - dokončování zapravování rýh po kanalizaci

Dobrý den,

jak jste mnozí zjistili, dnes zhotovitel provedl základní zapravení rýh po kanalizaci v lokalitě Nad rybníčkem, v obou ulicích, tedy v horní i dolní. Původní vartiantu prolití betonem jsem odmítl, zhotovitel tedy bez záruky od asafaltérů provedl i přes jejich varování zástřik asfaltem, zaštěrkování a zaválení.

Ano, není to nic moc, já jen doufám, že to vydrží do jara, kdy budou provedeny další úpravy, předpokládáme, že již po možných propadech rýh po kanalizaci.

Mám prosbu ke všem, aby řidiči jezdili opatrně, maximálně 10km/hod, aby akceptovali poklopy na kanálech a podle toho volili i způsob jízdy, je to provizorní řešení se všemi důsledky, dále prosím chodce, maminky s kočárky, aby všichni dávali pozor a chovali se opatrně.

Dění okolo již nebudu komentovat, jsem rád, že většina pochopila, že to nejsou jednoduchá rozhodnutí, a to z mnoha hledisek, že hledáme rozumnou variantu. Těm děkuji.

A znovu jen zopakuji, že stavba má být hotova do 30.6.2020, pak pokračuje do listopadu zkušební provoz, no a pak začne kolaudace, která potrvá asi dalšího půl roku, to nedovedu nyní předjímat, takže celkový konec vidím někdy v roce 2021.

K dnešnímu dni je do ČOV připojeno 170 EO (ekvivalentních obyvatel, tedy obyvatel obce), vč. chatařů a chalupářů.  Po napojení všech obyvatel budou prováděny kontroly napojení pouze splaškové vody do splaškové kanalizace. Někteří z Vás posílají na obec i doklad o závěrečném vyvezení a vyčištění jímky po napojení na kanlizaci obce, za což jim děkujeme.

Vzhledem k mnoha vyvedeným rýnám a jiným kanálkům na komunikace a další obecní pozemky, žádáme tímto všechny občany, aby všechny tyto vývody dešťové vody usměrnili na svých pozemcích do svých retenčních nádrží (např. do vyprázdněných a vyčistěných jímek) a vodu užívali k zalévání a teprve přebytek nezpracované vody pustili do dešťové kanalizace obce, ne tedy zpět na komunikace či jiné obecní pozemky. Ještě se k tomu vrátíme, pak proběhnou kontroly, aby se v obci nic takového více nevyskytovalo. Stejně tak všichni začněte realizovat projekty na přípojky, které uvažujete dělat, pak i jejich realizaci, protože po položení konečných povrchů asfaltů nebudete po dobu minimálně 5-10 let vpuštěni do komunikací k provádění přípojek narušením povrchu komunikace. Děkujeme za pochopení.

 Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

Info z 19.11.2019 - doplnění informace z 18.11.2019 - dokončování zapravování rýh po kanalizaci

Dobrý den,

nezbývá mi, než rozšířit sdělení uvedené níže, které někteří pochopí, nebo lépe snad akceptují, někteří, jak jsem dnes zjistil, ani po 5. vysvětelní téhož ne, tak to prostě je a bude, nedá se s tím nic dělat, asi neumím vysvětlit, přesto se pokusím tedy znovu dále v textu.

Že bude vše dokončeno, to platilo až do pondělí odpoledne, kdy na jednání se zhotovitelem jsem byl informován, že díky nepříznivému počasí nechce asfaltérská firma držet záruku za případné asfaltování makadamu jeho prostřikem, zasypáním štěrkem a zaválením. Že se prostě sbalili a odjeli odtud. I pro mne to bylo překvapení, protože nikdo nic dopředu neavizoval.

Po následné diskuzi, že se musí ty komunikace nějak zprovoznit, bylo zhotovitelem navrhováno prolití betonem, které je ale údajně nepříliš šťastné, pokud má být např. až za rok položen další povrch z důvodu možných propadů rýh po kanalizaci. Není to pak kvalita asfaltové komunikace. A že se rýhy propadají, i když hutníte, to vám řekne každý starosta, se kterým jsem hovořil, tak to prostě je, norma nenorma. Teorie je totiž jedna věc, praxe druhá.

Tady je důležité zmínit, že se nyní opravují pouze rýhy po kanalizaci, na což jsou od EU vyčleněné peníze na stavbu a to je i obsahem smlouvy se zhotovitelem, nic jiného k opravám komunikací navíc, na to prostě v této stavbě nelze finance využít.

Vyjímkou je pouze část komunikace nad okály, kde byla komunikace tak poničena, že je třeba provést postřik po celé šíři, ale to bude s finanční spoluúčastí EU (rýhy po kanalizaci), další část pak se spoluúčastí obce, ale, a to je důležité, i se spoluúčastí zhotovitele, který se na poničení podílel, což se jinde nestalo! Tato komunikace v horní ulici nad okály nebyla stavěná na takovouto zátěž, kterou nyní po výstavbách domů a kanalizaci zažila, nebyly na její budování tehdy ani peníze, byli jsme rádi i za takovou komunikaci, která se tam tehdy před 20 lety podařila vybudovat. Nedá se tedy srovnávat se spodní ulicí v téže lokalitě jak se někteří naprosto mylně domnívají.

Je možná dobré ještě zdůraznit, že s penězi se při této stavbě musí nakládat velmi přísně podle pravidel, není možné, jak si někteří myslí, že to co nesouvisí s kanalizací, že by se z toho mohlo zaplatit. Proto věty typu "bydlíme tu 20 let, tak si snad také zasloužíme pěknou komunikaci jako ti nahoře" mě už ani nerozesmívají, další sdělení snad ani uvádět raději nebudu.

Na nové kompletní komunikace se musí zajistit peníze a související záležitosti, příp. zprojektovat dokončení, nové komunikace by pak měly vydržet snad minim. 3 desítky let.

Ale zpět k předchozím větám. Protože toto sdělení zhotovitele pro mě bylo zcela nové, neopčekávané, zjišťoval  jsem možnosti řešení u jiných firem, nebudu to zde rozepisovat. Zhotoviteli jsem poslal oficiální výzvu, aby buď práce provedl nebo aby sdělil návrh přijatelného řešení. Odpověď prozatím nemám.

Nejhorší varianta je, že zůstane takto, a pokud tedy by tomu tak bylo, pak ale zaválené vibračním válcem tak, aby bylo schůdné, sjízdné a ošetřovatelné i v zimě, ale nechci předbíhat.

Nedělá mi to radost, vyzkouším co je možné, ale to se nemusí líbit všem. Někteří pochopí každou variantu, i tu nejhorší na tu dobu cca 4 měsíců, jiní budou nespokojeni vždy. Ano, je to velká stavba, kterou provází řada skutečných i neskutečných problémů.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta, 19.11.2019

Info ze 18.11.2019 - dokončování zapravování rýh po kanalizaci

ČOV běží, probíhá zkušební provoz. K dnešnímu dni je připojených na splaškovou kanalizaci cca 162 lidí (ekvivalentních obyvatel EO), další budou postupně přibývat, chybí tedy připojit zhruba ještě 110 EO. To je prozatím pozitivní zpráva.

Nepříliš radostná zpráva je, že se pravděpodobně už nepodaří vyasfaltovat obě ulice Nad Rybníčkem, protože počasí nepřeje. Dle sdělení prováděcí firma potřebuje pro správnou realizaci venkovní teplotu  24hodin před a 24hodin po provedení prací ve výši minimálně 10°C během dne i v noci, samozřejmě bez deště, což se nyní nedá zaručit. Údajně kvůli tomu není firma ochotna držet požadovanou záruku za práce, což zase vadí současnému zhotoviteli, firmě Mertastav. Dnes jsme domlouvali opatření, která bude třeba udělat, aby mohla být komunikace při zvýšené opatrnosti po celou zimu používána. Poklopy vpustí by měly být obetonovány tak, aby při rozhrnování sněhu nedošlo k jejich poškození. Bude se ještě řešit. Je to čerstvá informace z dnešního dne.

Znovu ještě zopakuji, že současné zapravení rýh po kanalizaci není definitivní řešení povrchu komunikací. Konečný povrch bude realizován až po době, kdy bude jasné, že už nedojde k žádným propadům zapravených rýh po kanalizaci.

Info ze 13.11.2019 - připojení nemovitostí na kanalizaci a ČOV

K dnešnímu dni je na ČOV připojeno celkem 132 lidí, ČOV funguje, čerpací stanice zásobují ČOV z jednotlivých větví. Do konce listopadu by mělo ještě přibýt  cca 50 lidí, splní-li slib, že se připojí. Tzn., že bychom mohli mít připojeno cca 180 lidí. Chybět bude tedy zhruba připojení cca 90 lidí. Předpokládali jsme, že letos se připojí postupně všichni, nicméně po dnešních informacích tomu už moc nevěříme, asi to tak nebude.

Proč? Protože řada lidí se na připojení nepřipravila a hlásí připojení až na jaře.

Vysvětlím problém, který tím vzniká a možná jej budeme muset řešit.

Přivezli jsme kaly s aktivními miroorganismy, které potřebují "potravu", kterou právě splaškové vody z nemovitosti pro ně představují, tzn. potřebujeme dodávat mikroorganismům "potravu", aby ČOV správně fungovala a odbourávala potřebné množství prvků znečištění, které máme stanovené v zadání od odboru životního prostředí.

Zkušební provoz bude proto přísně sledován vyhodnocováním výsledků čištění. Aby se prokázala oprávněnost investice státu a EU, Jihomoravského kraje, potažmo i obce, musíme my jako obec prokázat, že se odbourá z příchozích splašků potřebné množství prvků (látek), k tomu ale potřebujeme v ČOV mít stálý a hlavně v odpovídajícím množství přísun splašků tak, aby bylo co odbourávat čištěním. To znamená, že nestačí tedy jen vypouštět čistou vodu z ČOV do potoka. Jsme poměrně malá obec s amlou čistírnou, proto je i funkce čistírny poměrně citlivá na různé změny a množství splašků, máme ji navrženou na počet obyvatel naší obce.

Snad se navíc nestane, že se najde někdom kdo vypustí svou jímku či septik do této kanalizace, případně že nepustí do odpadů nějaký agresivní prostředek jak je uvedeno níže, protože tímto postupem by zlikvidoval všechny mikroorganismy a začínáme znovu! 

Neprokážeme-li totiž odbourání předepsaného množství látek, může se stát, že kontorla vyhodnotí, že investice byla zmařena a budeme vracet peníze. A pak přijde na "lámání chleba", kdo za to může. To by si měli zvážit tedy očekávaní přispěvatelé splašků do kanalizace, kteří si nyní svévolně určují, kdy se připojí. Ano, chápeme to u chatařů či chalupářů, kteří tu nepobývají, nás v dané chvíli zajímají především trvale bydlící občané.

Nesouhlasím s tvrzením, že nevěděli, neměli čas, že se termín posouval atd. Je to velká stavba s řadou problémů, tak to prostě je. Jsou to jen výmluvy, měli na to všichni stejný čas a většina, jak je z přehledu patrné, to i splnila a neponechala nic náhodě. Těm velmi děkuji za pochopení. Každý soudný člověk přece ví, že nemohl být přece problém si přípojku připravit, vše nafotit a pak zahrnout a nechat příp. otevřenou jen část pro přepojení existujícího vstupu do jímky na vybudovanou kanalizaci obce.

Řada lidí se ptala v průběhu výstavby na stav, event. co mají a kdy udělat, všem jsme informace či pomoc poskytli. Věřím, že všichni pak sami, pro klid duše, zašlou na obec doklad o likvidaci kalů ze své jímky po nahlášené době připojení, aby prokázali navíc, že splašky z jímky skutečně vyvezli a zlikvidovali. Těm také již dopředu děkuji. 

Info ze 31.10.2019 - připojení na kanalizaci a ČOV,  přípravy a dokončení oprav místních komunikací po kanalizaci

Blížíme se do finále, takže bude třeba být obezřetný a sledovat všechny informace, které se k vám budou postupně dostávat a bude nutné řídit se jimi. A situace se vyvíjí a mění, informace budou přibývat.

Připojování nemovitostí na kanalizaci a ČOV

Dnes byly zahájeny komplexní zkoušky ČOV, které končí v pondělí 4.11.2019. Pravděpodobně od 5.11. se budou moci ŘÍZENĚ, TEDY POSTUPNĚ, NAPOJOVAT JEDNOTLIVÉ DOMÁCNOSTI - budeme rozesílat SMS na telefon. Po spuštění bude probíhat zkušební provoz ČOV, pravděpodobně po dobu 1 roku.

ALE POZOR!

V PRVNÍ FÁZI NÁM POSTAČÍ PŘIPOJENÍ CCA 40 LIDÍ, kteří budou zásobovat přímo ČOV. Tzn. zhruba by mohlo stačit cca 10 nemovitostí, ale takových, kdy bude kal stékat samospádem přímo do ČOV, neboť jinak bude kal stékat do přečerpávací jímky, kde ale bude jistou dobu než se zaplní pro automatické zapnutí čerpadel a pak se teprve dostane do ČOV, tzn. proto bude potřeba více připojených nemovitostí!!! proto hlaste se kdo jste připraveni se připojit - pošlete SMS, zavolejte, osobně se nahlašte na OÚ, pošlete mail... po námi odeslané SMS či jiné informaci se pak můžete hned začít připojovat.

NEMOHOU SE PŘIPOJIT VŠECHNY NEMOVITOSTI NAJEDNOU !!!

Protože neznáme stav, kdo jak je připraven, je tředy NUTNÉ VOLAT STAROSTOVI A DOMLUVIT SE NA TERMÍNU PŘIPOJENÍ  NA TEL. 724 183 466.  NEJLÉPE BY TO MĚLY BÝT DOMÁCNOSTI, KDY JSOU LIDÉ DOMA A BUDOU TEDY AKTIVNÍMI PLNIČI ČOV.

PŘED PŘIPOJOVÁNÍM SE DO ČOV musí nejprve navézt kaly z čistírny z jiné obce, to bude pravděpodobně v pondělí 4.11.2019, aby byl v čistírně založen funkční kal s živými bakteriemi, které jsou nejdůležitějšími živými organismy v čistírně pro její správnou funkci a pokud je zničíme nepovoleným obsahem kalů z domácností, pak v lepším případě zničíme celý proces v čistírně - zahubíme všechny potřebné živé organismy, v horším případě zničíme některé technologické části čistírny a bude třeba provést opravu, což je finančně velmi náročné. Proto neberte prosím tato pravidla na lehkou váhu a vězte, že takto to bude po napojení už navždy!

Byli jsme informováni že je bezpodmínečně nutné dodržovat následující pravidla, a to provždy od napojení nemovitosti na ČOV:

- SMÍ DO ODPADU, jednoduše řečeno, přijít nejlépe jen to co sníme a vypijeme,  zpracujeme a dodáme na WC, dále voda ze sprchy apod. 

- NESMÍ do odpadu, tedy do WC apod. mj. přijít žádný olej, alkohol, léky, agresivní prášky, chemikálie, barvy, různé malé a větší předměty - mohou zničit čerpadla, dále hygienické prostředky jako vlhčené kapesníky, gáza, fášky, dámské hygienické prostředky, kosti z jídla, zbytky jídel, hadry, utěrky, nesmí sem přijít ani jiné agresivní látky - všechny tyto a podobné látky či předměty by mohly zničit jednak živou kulturu, bez které čistička nemůže fungovat nebo by zničily čerpadla, která nejsou levná, v horším případě i vnitřní části v ČOV

- NESMÍ SE do odpadu v žádném případě vypouštět septik či jímka, a to ani po malých dávkách, protože tento obsah může opět živou kulturu v čističce zničit - obsah jímek a septiků je třeba vyvézt klasicky odbornou firmu na určenou čistírnu ke zpracování odpadu

- do odpadu se nesmí pouštět dešťová voda či jiná voda ve větším množství - voda by naředila obsah čistírny a opět by čistírna přestala fungovat

Žádáme Vás, abyste tato pravidla dodržovali pro zachování správné činnosti čističky.

Další informace budou postupně přibývat po zkušenostech s provozem.

 

Místní komunikace 

Probíhá nyní zapravení rýh po položené kanalizaci štěrkováním, od 6. 11. 2019 by měly být postupně asfaltovány jednotlivé úseky, k tomu je třeba sledovat směr a postup prací. Pokud nerozhodnou v uvedený den asfaltéři jinak, měli by začít asfaltovat u Zámečku a postupovat úsekem do "Dědiny" a nahoru k otočce autobusů. Pak by měl následovat další úsek k "Bílému křížku" atd.

Některými úseky bude provoz znemožněn, jinými omezen. Upozorňujeme řidiče opět na nutnost velmi opatrného průjezdu stavbou, popříp. v tuto dobu doporučujeme raději parkovat auta mimo tyto úseky.

 

  

Info ze 17.10.2019 - připojení na kanalizaci a ČOV,  přípravy a dokončení oprav krajské komunikace a místních komunikací po kanalizaci:

Připojování nemovitostí na kanalizaci a ČOV

Dle sdělení zhotovitele stavby, v návaznosti na kontrolní prohlídku ČOV 22. října 2019 za účasti odboru ŽP, se posouvá termín možného připojení občanů nakanalizaci na nové datum, 5.11.2019, a to za předpokladu, že nenastanou další neočekávané problémy na technologii.

Sdělení přesného termínu s možnosti připojení  předáme  všem občanům SMS  a rozhlasem. Vyčkejte tedy naší výzvy. Omlouváme se za posun termínu, ale my jako obec nemůžeme tyto změny ovlivnit.

Místní komunikace 

Jak jsme informovali, probíhá nyní zapravení rýh po položené kanalizaci štěrkováním, následně proběhne asfaltování. Některými úseky bude provoz znemožněn v uvedenou dobu, jinými omezen. Upozorňujeme řidiče na nutnost velmi opatrného průjezdu stavbou, popříp. v tuto dobu doporučujeme raději parkovat auta mimo tyto úseky.

Prozatimní známé termíny prací jsou tyto:

- příprava pro asfaltování - úsek v lokalitě Nad rybníčkem II od RD č.p. 92 směrem k lesu - provoz znemožněn vždy mezi  7:00 - 17:00 hod. ve dnech 22.10. - 24. 10. 2019

- příprava pro asfaltování - úsek od otočky autobusů směrem dolů do dědiny k RD č.p. 5 - omezení provozu, někdy i vyloučení provozu - 7:00 - 17:00 hod ve dnech 21.10.2019 - 25. 10. 2019

Upozorňujeme řidiče na nutnost velmi opatrného průjezdu stavbou, popříp. doporučujeme raději parkovat auta mimo tyto úseky a prozatím tyto komunikace nevyužívat.

 

Děkujeme za pochopení

 

Info ze 4.10.2019 - připojení na kanalizaci a ČOV,  přípravy a dokončení oprav krajské komunikace a místních komunikací po kanalizaci:

Připojování nemovitostí na kanalizaci a ČOV

Na kontrolním dni  ke kanalizaci a ČOV bylo potvrzeno připojování nemovitostí na splaškovou kanalizaci od 23.10.2019. 

Kdo nemá provedené přípojky na svém pozemku a potřebuje pomoci, může se dohodnout také s firmou Buchač - tel. 775 708 771, která zde stále operuje a řadu přípojek již realizovala, stejně tak, potřebuje-li někdo pouze ruční výkopové práce, jsou zde pracovníci, kteří mohou tyto práce provést - v případě zájmu se obraťte na starosty, tel. 724183466, pomůže dohodnout.

Krajská komunikace

Povrch byl položen 4.10.2019. Práce hradila po dohodě s námi SÚS Brno-venkov, ta také práce přebírá a firma Mertastav drží za provedené práce záruku.

Místní komunikace 

-  po dohodě a především doporučení, z důvodu možného poklesu rýh po pokládce kanalizace, provedeme opravy místních komunikací v souladu s projektem, tzn. zapravení rýh po položené kanalizaci a nad rámec těchto prací budou provedeny pouze části komunikací, které byly poničeny taktéž nad rámec očekávání. Jedná se především o první polovinu komunikace Nad rybníčkem II pro RD č. 113 a navazující komunikace na příjezd k ČOV, pak , kromě rýh, i některé drobné poruchy na komunikaci

- příští, příp. přespříští rok by pak pravděpodobně měla být provedena finální úprava komunikací

- již nyní avizujeme všem, kteří uvažují o zřizování jakýchkoliv přípojek ke svým nemovitostem,. kde např. plánují stavět RD, aby tak učinili neprodleně,. než bude provedena konečná úprava komunikací, tj. ve 2020-2022 - je třeba sledovat informace z obce, kdy se kde co bude na komunikacíh opravovat. Důvodem bude zákaz jakýchkoliv stavebních zásahů do opravených komunikací. Tzn., pokud si někdo udělla přípojku k zahradě, kde uvažuje výhledově např. stavět RD, aby si provedl i vodovodní, příp. plynovou přípojku atd.

Info z 26.9.2019 - připojení na kanalizaci a ČOV,  přípravy a dokončení oprav krajské komunikace a místních komunikací po kanalizaci:

Připojování nemovitostí na kanalizaci a ČOV

Na ČOV se nepodařilo dohnat skluz, proto se souhlasem odboru ŽP v Rosicích bude kontrolní prohlídka na ČOV 22. října 2019 a pokud vše dobře dopadne, předáme informaci všem občanům (SMS, rozhlas), kdy se lze začít napojovat, předpoklad je následující den po úspěšné kontrole, tj. pokud nenastanou problémy, pak 23.10.2019. Omlouváme se za posun termínu, ale nemůžeme to ovlivnit.

Krajská komunikace

- krajská komunikace byla odfrézována a bude ještě připravována na položení konečného povrchu

- v pátek 4. října by měl být dle dosavadní dohody proveden nový povrch na Krajské komunikaci od Obecního úřadu ke garáži pod multifunkčním domem; podařilo se zajistit finanční pokrytí těchto prací z rozpočtu SÚS Brno-venkov (Kraj), což činí zhruba 800tis. Kč. Tento den bude celý úsek uzavřen pro jakoukoliv dopravu, a to po dobu necelých 24 hodin, tj. od 7:30 hodin v pátek 4.10.2019 do 24:00 hodin téhož dne (původně se nemělo jezdit až do 7:00 hod. 5.10.) - začátek uzavírky po odjezdu autobusu s dětmi do školy v 7:30 hodin dne 4.10. Žádáme tímto všechny, aby zákaz respektovali a na komunikaci nevjížděli, svoje auta od RD podél tohoto úseku, aby si postavili již ve čtvrtek na místa mimo tento úsek, který je řízen světly. Protože v ten den sem nemůže zajíždět autobus, poslední odveze ráno děti v 7:30 do školy ve Velké Bíteši, žádáme, aby si rodiče zajistili dozor na děti a jejich dopravu k Motelu 9+ na autobus, stejně tak i zpět. Děkujeme za pochopení.

Místní komunikace 

-  kde bude možné a nemělo by hrozit již rozřezávání komunikace příp. přípojkami k novostavbám, pak se budeme snažit upravit tak, aby i slušně vypadlo na celé komunikaci

- zjistili jsme, že řada občanů nedodržuje hranice pozemků a posunula si stavby  - tj. svoje vjezdy, chodníky u domů apod. na obecní pozemky a zúžili tak prostor pro budování komunkace, musí proto počítat s tím, že tam bude v této chvíli komunikace zúžená a tyto stavby bude stejně pak nutné odstranit; kdo neví, není si jist, nechť si nechá hranice svého pozemku zaměřit!  - pokud si neví rady vůbec, může nás požádat o pomoc, zákald ukážeme třeba přímo v PC na portálu Katastrálního úřadu

- stejné je to i s výsadbou stromů, umisťování různých skládek apod.,  které pak zasahují do místních komunikací a znemožňují péči o komunkaci, průjezd vozidel atd.; každý by si měl uvědomit, že platí, že u keře či stromu, s předpokladem nárustu do výše 3 m a více, je povoleno sázet takové dřeviny minimálně 3m od hranice mezi cizím a svým pozemkem pouze dovnitř svého pozemku!

- tito občané, ač byli slovně dříve upozorněni, aby žádnou stvabou nezasahovali v rizikových místech komunikací, aby tam takové stavby nestavěli, tímto znemožnili řádné provedení prací !

 

Informace ze dne 23. 9. 2019

Na ČOV se nepodařilo dohnat skluz, proto se souhlasem odboru ŽP v Rosicích bude kontrolní prohlídka na ČOV 22. října a pokud vše dobře dopadne, předáme informaci všem občanům (SMS, rozhlas), kdy se lze začít napojovat, předpoklad je následující den po úspěšné kontrole, tj. pokud nenastanou problémy, pak 23.10.2019.

V současné době se dokončují přípojky k nemovitostem, u neuznatelných přípojek budou rozeslány smlouvy s úhradou prací na zřízení přípojky (informace k ceně viz níže v textu) jednotlivým žadatelům. Ti, kteří z nějakého důvodu přípojku neuhradí, ji budou hradit v případě požadavku na výstavbu RD na příslušném pozemku, nicméně pak již za jinou, pravděpodobně vyšší cenu. 

Doporučujeme dále všem, kteří o výstavbě uvažují, aby si zažádali o projekty na přípojky ihned a ty i zrealizovali do začátku oprav komunikací, protože pak to bude jednak obtížnější a také dražší.

Nyní se budou po ukončení realizace přípojek budou opravovat komunikace po kanalizaci. Všichni, kdo jakýmkoliv způsobem zasahují nyní do obecních komunikací, nikoliv tedy jen na svém pozemku, aby tyto stavby odstranili. Týká se především různých obrubníků v obecních pozemcích především v lokalitě Nad Rybníčkem 2, tzn. směrem od černého křížku nad multifunkčním domem směrem k lesu.

4. října, dle dohody by měl být proveden nový povrch na Krajské komunikaci od Obecního úřadu ke garáži pod multifunkčním domem, podařilo se mi zajistit finanční pokrytí těchto prací z rozpočtu SÚS Brno-venkov (Kraj), což činí zhruba 800tis. Kč. Tento den bude celý úsek uzavřen pro jakoukoliv dopravu, a to po dobu 24 hodin, tj. od cca 7:30 hodin v pátek 4.10.2019 do 8:00 hodin v sobotu 5.10.2019 (začátek uzavírky pravděpodobně po odjezdu autobusu s dětmi do školy v 7:20 hodin dne 4.10.). Žádáme tímto všechny, aby zákaz respektovali a na komunikaci nevjížděli, svoje auta od RD podél tohoto úseku, aby si postavili již ve čtvrtek na místa mimo tento úsek, který je řízen světly. Protože v ten den sem nemůže zajíždět autobus, poslední odveze ráno děti v 7:30 do školy ve Velké Bíteši, žádáme, aby si rodiče zajistili dozor na děti a jejich dopravu k Motelu 9+ na autobus, stejně tak i zpět. Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

Informace ze dne 5. 9. 2019

 Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 37. týdnu 2019:

 1. Stoka  C  - výkop a montáž kanalizačních přípojek
 2. Stoka  B1   -  výkop a montáž kanalizačních přípojek
 3. ČOV – Elektrorozvody
 4. – montáž technologie
 5. – dokončení obsypu ČOV
 6. Stoka A – dopojení stoky k česlicovému žlabu  od Š1
 7. Odtok z ČOV –dopojení k ČOV

Ing. Michal Kvapilík

stavbyvedoucí

 

Informace ze dne 2. 9. 2019

Vzhledem k opravě krajské komunikace po realizaci kanalizace, tj. cesta od OÚ k MD, tedy k obchodu či hospodě, bude v tomto úseku od 9.9. do 9.10. omezen na této komunikaci provoz tak, že bude veden pouze jednou stranou komunikace a řízen dvěma semafory, jeden bude stát u otočky autobusů, druhý pak naproti kulturnímu domu.

Je jasné, že vzhledem k tomu, že nejsme průjezdní obcí a další semafory na boční ulici k areálu Azuro či u bílého křížku směrem k Zámečku by způsobily mnohem větší zdržení, usoudili na PČR, že dostačující budou ony dva semafory, cesta u Bílého křížku bude uzavřena pro vjezd na krajskou komunikaci a ve směru od Azura bude třeba sledovat provoz a podle toho se zachovat.

Na základě několika dotazů pro ilustraci uvedu tedy pro každou z komunikací možný příklad chování řidiče.

1. Příjezd a výjezd  do/z obce - ti, kteří nebydlí podél krajské komunikace - pojedou při příjezdu do/z obce směrem k Zámečku a řízenou komunikaci si objedou v každém směru. Nebo pojedou po řízené komunikaci, ale pak si vyčkají na volný průjezd daný frekvencí přepínání semaforů.

2. Příjezd a výjezd do/z obce pro ty, kteří musí jet po krajské komunikaci - např. autobus IDS musí jet na otočku k obecnímu úřadu, proto pojede komunikací řízenou semafory tam i zpět. Taktéž ten, kdo bydlí a má vjezd do garáže či na svůj pozemek podél krajské komunikace - pojede po krajské komunikaci dle přepínání semaforů.

3. Příjezd a výjezd do/z Azura - příjezd bude klasicky dle semaforů, při výjezdu je potřeba sledovat provoz a vyjíždět pouze směrem ke kulturnímu domu, přičemž musí jet obezřetně, příp. uhnout do ulice Nad Rybníček 1 na komunikaci pod obchod, pak couvnout a jet nahoru k 9 křížům, jede-li ven z obce, nebo event. opět k Zámečku a druhou stranou pak tam kam v obci potřebuje jet. 

4. Příjezd a výjezd z ulice Nad Rybníčkem 1 - příjezd bude klasicky podle semaforů, výjezd pak jednoduše pojhledem ke kulturnímu domu, zda nejede náhodou na "zelenou" nějaké vozidlo, pokud ne, pak nebude čekat a vyjede kolem kulturního domu z obce, příp. opět pojede k Zámečku a touto cestou na požadované místo v obci. Samozřejmě, pokud pozná, že má volno = "zelenou" na semaforu do obce, pak může jet k obecnímu úřadu po krajské komunikaci.

Prosím ty, kteří toto vysvětlení nepochopili, aby mi zavolali - tel. 724183466, vysvětlím.

 

Informace ze dne 22. 8. 2019

Na kontrolním dnu, mj., se řešila dostavba ČOV spolu s přípravou dokumentů pro testovací provoz. Dokončují se přečerpávací stanice, posledních cca 5 m hlavního řadu. Postupně budou nyní opravovány komunikace, krajská pravděpodobně již v září 2019,  k tomu bude upraven provoz na této komunikaci, bude řizen světly, doporučujeme využívat objezd okolo Zámečku.

Znovu upozorňujeme všechny, aby všichni, kteří budou mít přípojku na hranici z hlavního řadu splaškové kanalizace, v průběhu září připravili přípojky na svých pozemcích tak, aby se mohli v den "D" přepojit do šachty na hranici pozemku.

Jakmile budou dostavěny přípojky k nemovitostem, budou dále budovány tzv. neuznatelné přípojky proti podpisu o nálsedném uhrazení zájemcem, vlastníkem pozemku. Podorbnější vysvětlení k těmto neuznatelným přípojkám jsou uvedeny v předchozí informaci ze dne 8.8.2019. 

Znovu jen zopakujme, že do splaškové kanalizace nesmí být připojeny septky, jímky ani dešťová kanalizace. Budou následně porváděny kontroly o dodržení tohoto pravidla.

Obecn pravidla napojení nemovitosti na veřejnou splaškovou kanalizaci:

 1. Úsek potrubí mezi vyústěním vnitřní kanalizace a veřejnou kanalizací, zjednodušeně řečeno mezi trubkou, která vede z domu a veřejným potrubím, se nazývá kanalizační přípojka.
 2. Každá připojená nemovitost musí mít svou vlastní kanalizační přípojku. To znamená, jsou-li na jednou pozemku dva domy třeba příbuzných, nestačí, že se na jedné přípojce majitelé obou domů dohodnou. Napojení více objektů jednou přípojkou, případně také zřízení dvou přípojek k jednomu objektu je možné jen výjimečně a vždy se souhlasem provozovatele kanalizace.
 3. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady vlastník nemovitosti.
 4. Pro kanalizační přípojku je třeba vypracovat projektovou dokumentaciv souladu s příslušnou normou (ČSN 75 6101 stokové a kanalizační přípojky), přičemž ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího kraje stěny potrubí, a to 1,5 m na každou stranu (do průměru potrubí 50 cm). Více informací o ochranných pásmech naleznete zde.
 5. Kanalizační přípojka by měla být v jednotném spádua co nejkratší, přímá, bez lomů či ohybů. Spád u DN 150 je od 2% to znamená minimálně 2 cm na metr. U DN 200 1%.
 6. Vlastník musí také zajistit geodetické zaměření přípojky.
 7. Při projektu a realizaci musíte respektovat, že podle platné legislativy se nesmí do veřejné kanalizace ukončené čistírnou odpadních vodvypouštět splaškové vody přes septiky, přepady žump a čistírny odpadních vod, které budou vypouštět vyšší znečištění než je přípustné kanalizačním řádem. Dle  18 zákona č. 274/2001 Sb.
 8. Nejmenší povolený průměr kanalizační přípojky je 15 cm (DN 150).
 9. Materiál přípojky musí odpovídat českým normám s příslušnými atesty, musí být vodotěsný a odolný.
 10. Přípojka musí být vybavena revizní šachtoupro snadný přístup kvůli bezproblémové údržbě - zpravidla bývá na hranici pozemku.
 11. Pokud vše splníte, můžete se zapojit do systému kanalizace.
 12. Poznámka: Pokud nemáte šachtu na hranici svého pozemku, tzn. nebyla vybudována přípojka z hlavního řadu splaškové kanalizace, pak platí, že připojit Vaši přípojku, tedy od Vaší nemovitosti na veřejnou kanalizaci ale může jen způsobilá osoba či firma, například správce kanalizace, a to za účasti provozovatele kanalizace. Dále nesmíte zapomenout, že máte-li u vás tzv. oddílnou kanalizaci, tzn., že splašková kanalizace je oddělena od dešťové, musíte to respektovat i vy. Do splaškové kanalizace nelze odvádět povrchové a podzemní vody a naopak do dešťové kanalizace se nesmí vypouštět vody splaškové.

Informace ze dne 8. 8. 2019

Na kontrolním dnu jsme řešili budování přípojek nad rámec uznatelných nákladů, tzv. neuznatelné přípojky. Uznatelný náklad = k 1 funkční nemovitosti = 1 hrazená přípojka se šachtou na hranici pozemku, naproti tomu neuznatelný náklad = přípojka se šachtou na hranici pozemku, kde není funkční nemovitost, tzn. není zkolaudovaná a nebude ke konci zkušebního provozu).

Žádáme tedy občany, kteří takové přípojky budou mít, aby se spojili s naším úřadem k sepsání smlouvy o úhradě neuznatelné přípojky - tel. 724183466, starosta.

Dokončuje se poslední část hlavního řádu s výtlakem pod Zámkem. Pokračují práce na ČOV, během 2 týdnů bude montována technologie, pak budou probíhat dokončovací práce. Po spuštění zkušebního provozu, cca v 1. týdnu října by měly začít opravy komunikací.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 33. týdnu 2019:  

 1. Stoka  D  a výtlak Ř2 – dokončení do Š 94
 2. Kanalizační přípojka – výtlak  k č.p. 48
 3. ČOV - Elektropřípojka NN
 4. Stoka  A 2-2 – výkop a montáž přípojek
 5. Stoka C – kanalizační přípojka k č.p. 5
 6. ČOV  - Vnitřní podlahy, venkovní omítky
 7. ČS 1 a ČS 3 – montáž technologie

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 34. týdnu 2019:

 1. Stoka  A 2-3 – kanalizační přípojky
 2. Stoka  B 1 – výkop a montáž přípojek
 3. ČOV – přípojka NN k ČOV a ČS4
 4. Stoka C – kanalizační přípojky
 5. ČOV  -  venkovní omítky - malby
 6. ČS 2 a ČS 4 – montáž technologie
 7. ČOV – montáž technologie

Poznámka: V 33. týdnu mám dovolenou – zastupuje Ing. Šurý Karel.

Informace ze dne 5. 8. 2019

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 32. týdnu 2019:  

 1. Stoka  D  a výtlak Ř2 – výkop a montáž potrubí Š 92– 93
 2. Stoka  A 2-2 – výkop a montáž přípojek
 3. Stoka C – výkop a montáž potrubí kanalizace a výtlaku ČS 3 – Š 77
 4. ČOV  - Vnitřní obklady, venkovní omítky, oplechování střechy

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí, mobil: +420 737 288 481, mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Informace ze dne 15. 7. 2019

Probíhá budování přípojek, zkušební provoz ČVO by měl být spuštěn 1.10. - bude ještě upřesněno podle postupu prací, všechny potenciálně připojitelné nemovitosti by měly mít na svých pozemcích připravené přípojky nejpozději během září - viz info níže.

Pokud bude vše takto zrealizováno, opravy komunikací byměly proběhnout během října-listopadu.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 30. týdnu 2019:  

 1. Stoka  D  a výtlak Ř2 – výkop a montáž potrubí Š 81– 82
 2. Stoka  A 2-2 – výkop a montáž přípojek
 3. Stoka C – výkop a montáž potrubí  ČS 3
 4. ČOV  - zdění příček, montáž krovu, přeložka odtoku z koupaliště

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí, MERTASTAV s.r.o.,  mobil: +420 737 288 481, tel. č.: +420 549 439 530, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace ze dne 13. 6. 2019 - přípojky na kanalizaci

1. Kanalizace a ČOV

Množí se dotazy k různým problémům spojených s budováním kanalizace v obci, pokusím se proto některé zodpovědět.

Dotaz 1: Kdy se bude nutné připojit na kanalizaci?

Odpověď: původní termín 30.6.2019, kdy bylo plánováno připojení minim. 50% aktivních přípojek, se posouvá na začátek září. Upřesnění sdělíme včas, sdělí nám jej zhotovitel stavby.

Dotaz 2: Jak musíme být připraveni k napojení na splaškovou kanalizaci?

Odpověď: Ti, kteří mají již přípojky z hlavní splaškové kanalizace přivedeny na pozemek, by se již v předstihu, třeba už nyní, měli připravit tak, že na svém pozemku přivedou a napojí na šachtu u svého pozemku svou vlastní přípojku kanalizace, která ale nebude ještě připojena na nemovitost, ale pouze si toto závěrečné připojení připravíte. Na pokyn pak pouze přepojíte vedení z domu do jímky do této nově vybudované větve, čímž dojde k přepojení vedení splašků z jímky do hlavní splaškové kanalizace.

Dotaz 3: Co si budu hradit u přípojek - mám pouze 1 ke svému domu?

Odpověď: Vlastník nemovitosti, která již existuje, má nárok na 1 bezplatnou přípojku k jedné nemovitosti, tedy k jednomu číslu popisnému, a to přivedením na hranici svého pozemku z hlavní splaškové kanalizace. Na svém pozemku si již každý přípojku a související práce hradí sám.

Dotaz 4: Mám 1 přípojku ke svému domu, další budu mít k pozemku, kde plánuji v budoucnu stavět, co a zhruba kolik budu hradit?

Odpověď: Ti zájemci, ketří si dohodli s projektantem další přípojku k pozemku, kde nestojí nemovitost připojitelná na kanalizaci, si hradí komplet i přípojku z hlavní splaškové kanalizace na hranici svého pozemku, jedná se o tzv. neuznatelný náklad a pokud by si tuto přípojku neuhradil vlastník pozemku, vše by musela hradit obec.

Předpokládaná cena bude upřesněna a bude se pohybovat zhruba takto: šachta cca 3 100.-Kč, 1m přípojky komplet cca 3200.-Kč. Na svém pozemku si hradí svou přípojku každý sám.

Příklad: hlavní řad kanalizace od hranice pozemku vede ve vzdálenosti 3m, pak cena za zhotovení přípojky se vypočítá takto: (šachta 3100Kč) + (přípojka 3m*3200Kč/1m) = 3100 + 6600 = 9700.-Kč. 

Osobně doporučuji všem, kteří plánují v blízké budoucnosti cca 10ti let nemovitost vystavět, aby si tuto další přípojku ke svému pozemku nechali udělat a uhradili ji obci. Může se totiž stát, budou-li nové asfalty, že nebude možné např. 10 let zasahovat do komunikace. Bude-li přípojka přivedena k pozemku a nedojde k dohodě o úhradě obci, bude přípojka zrušena až k hlavnímu řádu a zajištěna proti neoprávněnému použití.

Dotaz 5: Co se starou jímkou?

Odpověď: Tady je doporučení jasné - jímky nechat vyčistit, svést do nich dešťovou vodu ze střech apod. a tuto vodu pak využívat k zalévání apod. Teprve odtud vést přebytečnou dešťovou vodu do dešťové kanalizace (NE do splaškové kanalizace).

Informace ze dne 5. 6. 2019

30.5. proběhl další kontrolní den s těmito výsledky:

- práce na jednotlivých stokách probíhají s mírným časovým skluzem, nicméně budou v termínu hotovy

- TDI a starosta apelovali na udržování pořádku na stavbě, na dosypávání propadlých míst, zajištění průchodnosti a průjezdnost stavbou, na řádné hutnění vrstev nad kanalizací a neskládkování materiálu v prostoru otočky autobusů

- výstavba ČOV bude mít zpoždění, neboť jsem nepustili stavbu dále, dokud nebude natpolik těsná, aby vyhověla potřebným parametrům, zdržení je ale i z jiných důvodů

- pokud bude stavba ČOV pokračovat stejným tempem, pak zahájení zkušebního provozu ČOV by mohlo začít první týden v září. Do té doby by majitelé nemovitostí měli mít připravené přípojky, které pak na "povel" přepojí na výstupy z WC.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 24. týdnu 2019:

 1. Stoka  B 2 a výtlak Ř1 – výkop a montáž potrubí Š 74 – 76
 2. Stoka  C 1 – výkop a montáž potrubí Š 78 - 83
 3. Stoka B1 – výkop a montáž potrubí Š    70 – 71 - 72
 4. ČOV  - izolace nádrží a zásyp s hutněním
 5. Stoka B  - výkop a montáž potrubí Š 57 - 59

Upozorňuji na stoce B1 máme kolizi s plynovou přípojkou k č.p.107… řešíme s RWE. Přípojka je ve hloubce 2,3m a jde do profilu stoky B1.

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí, tel. 737 288 481

 

Pro informaci - odkaz na smlouvu o půjčce na kanalizaci ve výši 11 mio Kč s úrokem 0,45% p.a. - https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9085923

 

Informace ze dne 16. 5. 2019

Ve čtvrtek 16.5. proběhl další kontrolní den, skluz v čase je postupně srovnáván, přesto lze dovozovat, že dojde k mírnému zpoždění výstavby nkterých dílčích staveb, zeméne ČOV.

Při jednání bylo apelováno na důsledné doržování čistoty na komunikacích, proto ještě dnes budou některé úseky čistěny. Děkujeme občanům, kteří i tak snášejí tyto ztížené podmínky.

Harmonogram se bude řešit a upravovat průběžně.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 21. týdnu 2019:

 • Stoka  A 2-2 – výkop a montáž potrubí Š 44 – 43
 • Stoka  C– výkop a montáž potrubí Š 78 – 80
 • Stoka B1 – výkop a montáž potrubí Š    68 - 69
 • ČOV  -  Zkouška vodotěsnosti nádrží příprava pro izolace
 • Stoka B  - výkop a montáž potrubí Š 57 - 59

Ing. Michal Kvapilík,  stavbyvedoucí, MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, mobil: +420 737 288 481, tel. č.: +420 549 439 530

Informace ze dne 3. 5. 2019

Ve čtvrtek 2.5. proběhl další kontrolní den, skluz v čase je postupně srovnáván, přesto stále existuje, harmonogram se bude řešit a upravovat průběžně.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 19. týdnu 2019:

 1. Stoka  A 2-2 – výkop a montáž potrubí Š 46 – 45 - 44
 2. Stoka  A2 -2-1– výkop a montáž potrubí Š 43 – 48 - 49
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š    62- 68
 4. ČOV  -  Zkouška vodotěsnosti nádrží příprava pro izolace
 5. Přípojky na stoce A 2 – 3
 6. Vodovodní přípojka k ČOV

Ing. Michal Kvapilík,  stavbyvedoucí, MERTASTAV s.r.o., Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, mobil: +420 737 288 481, tel. č.: +420 549 439 530

 

Kdo chce vidět jak to vypadá s kanalizacemi v ostatních obcích a co se připravuje, může se podívat zde - ČT1 20.3.2019, Události v regionech, cca prvních 10min.:

Informace ze dne 16. 4. 2019

Předběžný předpoklad: Firma Mertastav začne dělat na hlavním vedení kanalizace přípojky na hranice pozemků vlastníků RD cca od května.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 17. týdnu 2019:

Pracovní činnost bude probíhat i v sobotu 27.4.

 1. Stoka  A 2-2 – výkop a montáž potrubí Š 47 -46
 2. Stoka  A2– výkop a montáž potrubí Š 34 - 36
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š   62 – 61, 59 - 60
 4. ČOV  -  Zkouška vodotěsnosti nádrží
 5. Přípojky na stoce A 1-1, A1

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí

Informace ze dne 12. 4. 2019

Přípojky - k několika dotazům ohledně budování přípojek sděluji následující informace. Je třeba zdůraznit, že tyto informace jsou již v textu dále obsaženy, proto je vhodné si alespoň text projít a vybrat si pasáž, která Vás zrovna zajímá.

- přípojky mohou být realizovány po vybudování hlavního řádu před Vaší nemovitostí - k tomu by mělo dojít v květnu a červnu min. u 50% nemovitostí, které bude nutné připojit do 30.6.2019 na ČOV, kde bude probíhat reálný zkušební provoz

- bude-li tedy hlavní řád před Vaší nemovitostí hotov, zasypán, pak realizační firma přijede a provede nový výkop na hlavní řád, kde se napojí na připravený vývod a potrubí přivede na hranice Vašeho pozemku, kde je zakončí tzv. kontrolní šachtou

- z druhé strany od Vaší nemovitosti je pak nutné si připravit vlastní přívod k ke kontrolní šachtě a napojit se pak na ni, ale pouze bez napojení splaškových vod z nemovitosti - přivedení splašků do potrubí  lze udělat až budete informováni, že máte nemovitost na Vaši přípojku připojit a tak zprovoznit odtok splaškových vod z Vaší nemovitosti do kanalizace, odkud budou přiváděny tyto splaškové vody do ČOV a může pak být tak zahájen zkušební provoz ČOV

- je třeba vědět, že se nesmí do této kanalizace vypouštět obsah jímky či septiku - došlo by k poškození funkčnosti ČOV, jímku je třeba vyvézt specializovanou firmou, pak ji nechat vyčistit a používat jako retenční nádrž nebo ji nechat zavézt hlínou či jinak zlividovat - zopakuji tedy - jímka nesmí být napojena na splaškovou kanalizaci - bude i opakovaně kontrolováno

- jak bylo uvedeno, práce na přivedení přípojky k Vašemu pozemku provede současný zhotovitel stavby, tj. Mertastav, Vaši část od nemovitosti ke kontrolní šachtě, kde bude z Vaší strany přípojka napojena, tu si musíte provést sami nebo Vám ji může provést kdokoliv, koho si na tyto práce najmete, domluvíte...

- výběr firmy nebo pouze pracovníků ("kopáčů") k provední Vaší části přípojky je na Vás, jak práce provést, k tomu máte projekt přípojky, který tuto situaci řeší

- můžete využít ředjenané firmy, které mohou práce provést, jsou uvedeny zde dále v textu, pokud potřebujete pouze "kopáče" a nechcete mít na pozemku žádný stroj, lze tyto práce také dohodnout a pokud byste o ně měli zájem, pokusím se Vám pomoci domluvit provedení těchto prací - viz Informace z 28.2.2019 dále v textu

- pokud si nevíte rady, volejte přímo mně - tel. 724 183 466, příp. stavbyvedoucímu panu ing. Kvapilíkovi - tel. 737 288 481, nečerpejte prosím informace od lidí, kteří o tom sice nïc neví, ale vždy "rádi poradí" poskytnutím dezinformací a situaci Vám zkomplikují

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta - tel. 724 183 466

 

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v16. týdnu 2019:

Pracovní činnost bude před Velikonoci do středy 17.4.2019, další pokračování ihned po svátcích.

 1. Stoka  A 2-2 – výkop a montáž potrubí Š 42 – 43, 47 -46
 2. Stoka  A2– výkop a montáž potrubí Š 33 - 34
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š   62 – 61, 59 - 60
 4. Stoka A 2-1 - výkop a montáž potrubí Š   38 – 25
 5. ČOV  -  odbednění stěn jímky, bednění a armování stropů
 6. Přípojky na stoce A 1-1, A1

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí, MERTASTAV s.r.o., mobil: +420 737 288 481, tel. č.: +420 549 439 530, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Informace ze dne 30.3.2019

Předběžný předpoklad: Firma Mertastav začne dělat na hlavním vedení kanalizace přípojky na hranice pozemků vlastníků RD cca od května.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké ve 14. týdnu 2019:

1. Stoka A 2-2 – výkop a montáž potrubí Š 39 - 43
2. Stoka A2– výkop a montáž potrubí Š 27 – 30, Š 37 -36
3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š 62 – 63
4. Stoka A 2-3 - výkop a montáž potrubí Š 50 – 52
5. ČOV - odbednění stěn jímky, bednění a armování stropů

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí

Informace ze dne 25.3.2019

Dobrý den,

sdělujeme vám, že dočasné přeložení vedení vody v lokalitě Nad Rybníčkem bude navráceno do původních míst v úterý 26.3.2019 v době od 8:00 hod. do cca 13:00 hod. Z toho důvodu bude v dané době přerušena i dodávka vody.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

25.3.2019

Informace ze dne 21.3.2019

V týdnu od 25.3. by měly pokračovat práce na dosavadních úsecích, četa od Zámečku směrek k okálům  by měla tuto větev dokončit a přesune se na větev ve směru od otočky autobusů směrem z kopečka  k Zámečku, četa budující kanalizaci od ČOV bude pokračovat směrem ke kulturnímu sálu. Během 1-2 týdnů bude zalita betonem obvodová konstrukce čistírny.

Apeloval jsem na zlepšení čistoty staveniště, nelze dosáhnout absolutní čistoty, nebudou spokojeni vždy všichni, ale lze situaci zlepšit. Na druhou stranu je třeba říci, že ani někteří řidiči si nedělají příliš problém s prašností a nepřizpůsobují rychlost jízdy stavu vozovky.

Děkuji všem, kteří snášejí obtížné podmínky, které stavba přináší.

Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

Informace ze dne 7.3.2019

Vzhledem k nutnému dočasnému přeložení vedení vody v lokalitě Nad Rybníčkem vám sdělujeme, že po dobu přesunu vodovodního potrubí (bypass) bude dodávka vody dne 14.3.2019 v době od 8 do 15 hodin přerušena v celé obci.

Důvodem je budování kanalizace v této lokalitě. Po uložení kanalizace bude uvedeno vedení vody do původního stavu, o čemž budete včas informováni.

Děkujeme za pochopení.

p. Šurý, zástupce zhotovitele stavby,  7.3.2019

 

Informace ze dne 28.2.2019

Přihlásil se další zájemce o budování přípojek, je na Vás koho si vyberete, zde jsou uvedeni prozatím ti, kteří projevili zájem o budování přípojek pro Vás:

1. Autodoleva Prokeš, Říčky 117 - provede přípojku, telefon: 601 200 040, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

2. p. Vladimír Ustohal, Lesní Hluboké - zařídí provedení přípojky - tel. 603 106 542

3. p. Pavel Smutný, Rudka - provede přípojku - tel. 724 991 406

4. pokud byste chtěli provést výkop pouze ručně bez techniky, pokusím se Vám tuto službu dojednat - volejte starostovi na tel. 724183466

 

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 10. týdnu 2019:

 1. Stoka -  dešťová kanalizace – výkop a montáž potrubí Š d4 – Šd6
 2. Stoka A2– výkop a montáž potrubí Š 23 – 24 - 25
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š   64 – 63
 4. Stoka A 2-3 - výkop a montáž potrubí Š   50 – 52
 5. ČOV  -  montáž výztuže stěn a bednění stěn

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí, MERTASTAV s.r.o.

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 9. týdnu 2019:

1. Stoka - dešťová kanalizace – výkop a montáž potrubíŠ d1 – Šd6
2. Stoka A2– výkop a montáž potrubí Š 23 - 24
3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š 65 – 64 - 63
4. ČOV - montáž výztuže stěn a bednění stěn

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí

 

Informace ze dne 8.2.2019

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké v 7. týdnu 2019:

 

 1. Stoka A1 - 1 – výkop a montáž potrubí Š 17 - 18
 2. Stoka A1– výkop a montáž potrubí Š 8 – 9 -10
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š  66 - 65
 4. ČOV  - betonáž základové desky, montáž výztuže stěn a bednění stěn

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí

 

Informace ze dne 7.2.2019

Aktualizovaný harmonogram prací do 11-2019.

Situace - vedení kanalizace 

Informace ze dne 4.2.2019

Zpráva o činnostech, které budou probíhat na stavbě Lesní Hluboké ve 6. týdnu 2019:

 1. Stoka A1 - 1 – výkop a montáž potrubí Š 16 – 17 - 18
 2. Stoka A1– výkop a montáž potrubí Š 8 – 9
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š  66 - 65
 4. ČOV  - podkladní beton, izolace, armování základové ŽB desky

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí

 

Informace ze dne 18.1.2019

Zpráva o činnostech, které budou probíhat ve 4. týdnu 2019:

 1. Stoka A1 - 1 – výkop a montáž potrubí Š 11 -15 - 16
 2. Stoka A2 – výkop a montáž potrubí Š 23 – 24 - 25
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š 67 – 66 - 65
 4. ČOV  - podkladní beton ŽB konstrukce, armování základové ŽB desky
 5. Stoka A1– výkop a montáž potrubí Š 7 – 8 , to v případě zámrazu

 

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí, MERTASTAV s.r.o.

mobil: +420 737 288 481, tel. č.: +420 549 439 530

 

Informace ze dne 14.1.2019

Zpráva o činnostech, které budou probíhat ve 3. týdnu 2019:

 1. Stoka A1 – výkop a montáž potrubí Š 12 -11
 2. Stoka A2 – výkop a montáž potrubí Š 23 – 24
 3. Stoka B – výkop a montáž potrubí Š 67 – 66
 4. ČOV – bez pracovní činnosti z důvodu počasí a přístupu k ČOV

Ing. Michal Kvapilík, stavbyvedoucí, MERTASTAV s.r.o.

mobil: +420 737 288 481, tel. č.: +420 549 439 530

 

Informace ze dne 19.12.2018

Uskutečnil se další kontrolní den, ze kterého vylynulo především následující:
- je třeba lépe udržovat čistotu komunikace ve vybudovaných úsecích s kanalizací, což se zatím příliš nedaří
- v lednu předloží stavební firma zpřesněný harmonogram prací
- vzhledem k nepříznivému počasí bylo nutné přesunout práce z cesty za OÚ do prostoru trasy v "asfaltové" části
- v lednu bude postupně nasazeno několik samostatných čet pro urychlení postupu prací

Informace ze dne 22.11.2018 

1. Byl aktualizován dokument Harmonogram prací, aktualizovaná verze z 22.11.2018 - můžete prohlížet po kliknutí na tento odkaz.

2. Pracovník bezpečnosti práce apeloval na informování dětí i dospělých na přísný zákaz vstupu na stanoviště stavby. Je třeba, aby po dobu výstavby rodiče   bedlivě kontrolovali pohyb svých dětí a vysvětlili jim nebezpečí, která u staveb podobného druhu hrozí nedodržením zásad bezpečnosti.
3. Byl proveden výkop pro zahájení výstavby budovy ČOV s technologií.
4. 21.11.2018 byla zahájena trasa stoky u ČOV, kde byla založena první šachtra a první roura kanalizace.

Informace ze dne 11.11.2018

V pátek proběhla v kulturním sále obce schůze obce, projektanta a zástupce zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké s občany.
Starosta, projektant i zástupce zhotovitele stavby seznámili občany s předpokládaným průběhem stavby, úskalími, které taková stavba přináší.

Kontakty na zástupce zhotovitele stavby a další osoby spojené se stavbou:

zástupce Mertastavu, hlavní stavbyvedoucí - Ing. Kvapilík Michal, tel. 737 288 481
zástupce Mertastavu, technický pracovník stavby - pan Matyska Pavel, tel. 737 288 477
technický dozor stavby a projektant stavby - Ing. Gregor Radek, tel. 607 806 802
starosta obce - Ing. Ryšánek Vladimír, tel. 724 183 466

Ze základních dotazů, které zazněly, vybíráme následující odpovědi na tyto dotazy:

Přípojky

Poté podrobněji informovali o přípojkách, které zajímaly občany asi nejvíce. Znovu jsme zopakovali, že každá nemovitost má 1 přípojku zdarma přivedením přípojkové šachty na hranici pozemku nemovitosti. Podmínkou uznání uhrazení takové přípojky je připojení a reálné užívání přípojky do konce roku 2020. Kdo tuto podmínku nesplní, bude muset přípojku obci uhradit (předběžná cena bude upřesněna). Další nutnou podmínkou pro občany je splnění zbudování přípojky (v souladu s harmonogramem) k 30.6.2019 tak, aby minimálně 50% nemovitostí, které jsou schopny dodávat splašky do ČOV, se k tomuto datu připojilo na budovanou splaškovou kanalizaci. Důvodem je zkušební spuštění ČOV, která musí běžet v reálném provozou od tohoto data. Byli přítomni oba projektanti přípojek, které obec zajistila (viz kontakty dále) a kteří poskytli zájemcům další informace.

Důležitou je další podmínka, kterou musí každý splnit, a to je svedení pouze splaškové vody do přípojky a splaškové kanalizace, NESMÍ SE tam svést dešťová voda, voda z bazénů apod. Dále při přepojování jímek a septiků na splaškovou kanalizací  SE NESMÍ do splaškové kanalizace vypouštět obsah těchto jímek, septiků, je třeba je nechat vyvézt odbornou firmou, která zajistí i jejich případné vyčištění, budou-li využívány jako retenční nádrž. Protože v obci jsou u některých nemovitostí i jímky na sběr splaškové vody od hospodářských zvířat, bude kontrolováno i vyřešení těchto případů.

Správnost připojení bude kontrolována jednak při prvním připojení a následně pak průběžně v dalším období.

Jeden z občanů se dotazoval, zda je možné v případě zájmu dohodnout cenu nákupu potrubí na přípojky občanů. Ano, můžeme zajistit, bude-li dostatečný zájem, při kterém lze rozumné slevy dohodnout. Muselo by se to týkat dle našeho předpokladu minim. 200m potrubí plast 150mm/3000mm nebo 5000mm (červené). Zájemci mohou předběžně dát své požadavky na obec do konce listopadu 2018, pak budou vyrozuměni o možné slevě.

Stavbyvedoucí  zdůraznil, že nelze dělat ve stavbě změny, které nejsou řádně podchyceny, zaznamenány a povoleny.

Harmonogram prací

Může se průběžně měnit, záleží na postupu prací, proto je třeba jej sledovat. Při provádění by se mělo postupovat cca po 25m úsecích.

Omezení při stavbě

Ano, zcela jistě bude docházet k omezením, která budou způsobovat pravděpodobně nám všem. Je třeba v předstihu konzultovat se stavebyvedoucím, příp. tech dozorem, v některých případech i se starostou,  aby v případě možnosti mohla stavební firma zprovoznit daný úsek k průjezdnosti. Nebude možné vyhovět asi vždy, ale v řadě případů snad bude možné, záleží na mnoha okolnostech.

V závěru byli občané požádáni ke shovívavosti a strpení různých omezení, aby mohla být stavba řádně v termínu ukončena.

 

 

Informace ze dne 7.11.2018

Oznamujeme Vám, že dalším projektantem a stavebníkem k provedení stavební části přípojky a jejím napojením na kanalizaci  je

pan Vladimír Ustohal - tel. 603 106 542, e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Cena projektu:     za cenu  kolem 2000.-Kč + 500.-Kč poplatek na úřadě zajistí komplet zpracování projektu vč. vyřízení stavebního povolení.

Cena za kompletní vybudování a napojení přípojky na kanalizaci:        cena dohodou - podle náročnosti realizace.

 

Informace ze dne 1.11.2018

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás pozvat
na veřejnou schůzi ke stavbě kanalizace
dne 9. 11. 2018 v 17 hodin v kulturním sále (vstup přes hospodu),
kde Vám zástupce zhotovitele stavby kanalizace, projektant kanalizace a starosta
zodpoví dotazy ke kanalizaci a vysvětlí předpokládaný průběh stavby a souvisejících prací vč. časového harmonogramu prací.
Připravte si prosím dotazy, které můžete sdělit ústně  nebo písemně přímo na uvedené schůzi.
Těšíme se na Vás.
Ing. Vladimír Ryšánek, starosta

 

Informace ze dne 23.10.2018

Vážení spoluobčané,

na základě předání staveniště k zahájení stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké sdělujeme některé zásadní informace, které by měly sloužit jednak k informovanosti o předpokládaném průběhu stavby a synchronizaci napojování jednotlivých nemovitostí na budovanou kanalizaci.  

Ke stavbě je zpracován HARMONOGRAM PRACÍ ze dne 25.9.2018, kde je vidět, kdy a kde se bude stavět která větev kanalizace (stoka). Lze tam vyčíst, kdy u které nemovitosti bude aktuálně probíhat stavba kanalizace. Kdo nebude harmonogramu rozumět, tomu rádi poskytneme informace a vysvětlíme.

Informace o průběhu stavby můžete sledovat na webu obce např. v sekci "Obec" - "Odpadové hospodářství" - Kanalizace a ČOV ...

Dokumenty k zakázce: https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=429&IDZak=9414 

Stavbu bude provádět firma Mertastav z Předklášteří u Tišnova (Zhotovitel), za naši obec jako Objednatele bude kontroly provádění a provedení stavby dozorovat především stavební dozor (TDI) a starosta obce, příp. další pověřené osoby. Kanalizace se začne budovat od nejnižšího místa, tedy od čističky.

 

Jak je patrné i z harmonogramu, k 30.6.2019 musí být spuštěn zkušební provoz čističky (ČOV), k tomu bude potřebné napojení minim. 50% všech nemovitostí.

I.         Podmínka nutná - připojení min. 50% nemovitosti k 30.6.2019 na kanalizační síť

A co tedy musí každý vlastník nemovitosti splnit do 30.6.2019? Především toto:

1. Nechat si zpracovat projekt přípojky na svém pozemku a vyřídit stavební povolení na stavebním úřadě v Rosicích - zájemcům vyřídí projektant.      Obec zajistila následující projektanty, kteří pro zájemce za úplatu vše potřebné na stavebním úřadě vyřídí: 

záleží na Vás, koho si vyberete

buď                      Ing. Martin Bouška,    telefon 723 468 843,    e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

nebo                     Vladimír Ustohal,        telefon 603 106 542,    e-mail:    Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Předpokládaná cena dle sdělení projektanta: cena za projekt se bude pohybovat kolem 2000.- Kč+500.-Kč poplatek MěÚ Rosice. Cena zahrnuje projektovou dokumentaci včetně podélného řezu, zajištění vyjádření správců technické infrastruktury, vyplnění a podání žádosti na stavebním úřadu a doručení povolení a projektu zpět stavebníkovi.

2. Zhotovit přípojku kanalizace na pozemku každého vlastníka nemovitosti tak, aby mohla být do 30.6. 2019 tato nemovitost připojena a mohl tak být spuštěn zkušební provoz čistírny odpadních vod. Práce si můžete provést sami nebo využít některé ze stavebních firem. Obec pro zájemce zajistila pro Vás kontakty na stavebníky, kteří opět za úplatu provedou potřebné práce k napojení přípojky do šachty na hranici pozemku:

výběr je na Vás

buď            Vladimír Ustohal,    telefon    603 106 542,    e-mail:   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

nebo           Pavel Smutný,          telefon    724 991 406,    e-mail :   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Podmínky pod body 1 a 2 je bezpodmínečně nutné splnit k datu 30.6.2019, jinak hrozí sankce za nesplnění termínu spuštění ČOV!

Doporučujeme začít s pracemi okamžitě, aby pak nedocházelo ke zbytečným prodlevám, jedná se o poměrně velké množství práce, aby mohl být uvedený termín splněn.

Pokud máte zájem, nahlašte se na obci, my Váš kontakt předáme projektantovi, stavební firmě.

II.     Co dělat s přípojkami, které není prozatím kam připojit a co s nepotřebnými septiky, jímkami...

a) Přípojky, které není kam připojit a přesto je vlastníci požadovali

Nebude-li přípojka připojena do konce roku 2020 na funkční nemovitost, MUSÍ si přípojku tento žadatel UHRADIT! - v průběhu výstavby budeme požadovat souhlas s případnou úhradou přípojky, jinak nebude vybudována. Po vybudování-rekonstrukci komunikace bude cca 10 let zakázáno stavebně zasahovat do komunikace!

b)Nepotřebné septiky a jímky po připojení nemovitosti na kanalizaci obce

Splaškové vody bude nutné napojit přímo do nové kanalizace bez předchozího shromažďování v septiku či žumpě. Septiky se musí po připojení na kanalizaci zaslepit, vyčerpat a zasypat inertním materiálem, nebo je lze využít jako akumulační nádrže na dešťovou vodu.

Po připojení nemovitostí bude prováděna kontrola přímého napojení nemovitosti na kanalizaci obce a tedy i dodržení zaslepení septiků, jímek nebo jejich zasypání, kontrola využití jako retenční nádrže.

III.      Pro informaci uvádíme rozsah prací spojených s vyřízením stavebního povolení kanalizační přípojky

Jak bylo uvedeno, zajistili jsme projektanty, kteří by Vám měli vše zařídit a příp. nejasnosti vysvětlit - cenu za práce si dohodnete přímo s projektantem, taktéž příp. provedení vlastní přípojky se stavebníky uvedenými pod bodem 2.

Všeobecně platí, že povolování kanalizačních přípojek bude probíhat formou zjednodušeného územního rozhodnutí na základě žádosti každého vlastníka nemovitosti.

Při délce přípojky do 50m bude třeba vyřídit a doložit na stavební úřad:

 1. ŽÁDOST O ÚZEMNÍ SOUHLAS - k vyzvednutí na stavebním úřadě, na webu MMR,  na našem obecním úřadě nebo webu obce. Součástí bude i návrh řešení likvidace septiku, jímky či jejich přeměna na retenční nádrž (po realizaci pak ověřitelný finální stav).
 2. DOKUMENTACE O PŘIPOJENÍ PŘÍPOJKY NA KANALIZACI - jednoduchý technický popis záměru s příslušnými výkresy.
 3. SITUAČNÍ VÝKRES se SOUHLASY SOUSEDŮ A OSOB, která mají jiná věcná práva /osob dle § 85 odst.2 písm a), b), stavebního zákona/vyznačené rovněž v situačním výkrese. Postačí uvést datum, text "Souhlasím" a podpis.
 4. STANOVISKA VLASTNÍKŮ VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY.
 5. ZÁVAZNÁ STANOVISKA, popř. rozhodnutí dotčených orgánů podle zvláštního právního předpisu.
 6. DOKLADY PROKAZUJÍCÍ VLASTNICKÉ PRÁVO ŽADATELE, nelze-li ověřit v KN (zpravidla lze vyčíst z KN).
 7. PLNÁ MOC pro vyřizovatele žádosti, který bude zastupovat žadatele (pravděpodobně projektant, který by měl vše vyřídit).
 8. K tomu bude nutné uhradit správní poplatek za vydání povolení (opět může vyřídit příp. projektant za žadatele).

        Pozn.: Projektant bude schopen podat podrobnější informace. SÚ Rosice vyžaduje, aby ale byly tyto žádosti předloženy ve větších balících, nikoliv jednotlivě, čili bude nutná synchronizace.

IV.      Neevidované přípojky, kabely u vašich nemovitostí nebo ve stavební části kanalizace

Další důležitou věcí jsou neevidované a nezakreslené přípojky či vedení u nemovitostí či pozemků vlastníků, které pravděpodobně především ve starší zástavbě mohou existovat a o kterých nám není nic známo. Proto upozorňujeme, že je věcí jednotlivých vlastníků nemovitostí, aby včas před zahájením prací v daném místě informovali jak stavební dozor, tak především Zhotovitele a vyznačili případné vedení u své nemovitosti, pozemku apod. Zhotovitel ani obec nemohou odpovídat za případné poškození, není-li takové vedení, přípojka atd., řádně zakresleno a vytýčeno.

V.        Skládkování zeminy a materiálu

Nyní zajišťujeme možné deponie, tj. místa, kde bude možné uložit zeminu z výkopů, která pak bude zpětně uložena do výkopu, přebytečná pak odvezena. Možná bude potřeba vícero míst a tedy i pozemků, kam tuto zeminu ukládat, proto pokud by měl někdo z vlastníků vhodný pozemek k tomuto účelu a má zájem jej za dohodnutých podmínek poskytnout, nechť zavolá na telefon starosty 724 183 466.

Stejně tak potřebujeme prostory k uskladnění materiálu.

VI.      Informovanost o stavbě, příp. dalších nejasnostech - požadavek na schůzi?

Uvedené informace by měly být pro Vás dostačující, aby vše proběhlo bez větších problémů.

Podle Vašeho ohlasu, tj. pokud po přečtení tohoto materiálu i přesto bude požadavek, uděláme informační schůzi, kde by mohl každý dostat odpovědi na případné nejasnosti - k tomu nás můžete kontaktovat osobně na úřadě, mailem, telefonicky apod. Pokud by se schůze měla uskutečnit, muselo by to být poměrně brzy, nejdéle asi do cca 5. listopadu. Pokud tomu tak bude, v předstihu několika dní budete informováni. předpokládáme, že průběžně Vám zašleme ještě písemný požadavek na Vaše potvrzení dodržení lhůty 30.6.2019.

Protože víme, že budou potíže při stavbě, které bude třeba řešit operativně, bude omezen či znemožněn krátkodobě vjezd či průjezd vozidel prováděnou stavbou, jistě i přes úklid bude pravděpodobně komunikace znečištěna, žádáme všechny spoluobčany, aby tyto potíže a omezení pochopili a snažili se je řešit s rozumem a předvídali i tato omezení, aby zbytečně nedošlo k nějakým neočekávaným problémům a aby respektovali doporučení či příkazy Zhotovitele. Stejně tak, aby při průchodu, průjezdu stavbou dbali zvýšené opatrnosti a příp. informovali řádně i své děti, aby nedošlo ke zbytečnému úrazu.

Pokud si s něčím nebudete vědět rady, nebojte se nás oslovit.

Věříme, že konečný výsledek nám všem následně po dlouhá léta vynahradí případná omezení a potíže, která mohou nyní nastat při vlastní realizaci stavby.

Za Vaši všestrannou podporu stavby Kanalizace a ČOV v naší obci Vám předem děkuji.

Kontakt na starosty: tel. 724 183 466, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Zpracoval: Ing. Vladimír Ryšánek, 23. 10. 2018

 

Informace ze dne 11.10.2018

Dnes bylo zhotoviteli, zástupcům firmy Mertastav, předáno staveniště pro zahájení stavby kanalizace a ČOV Lesní Hluboké.

Zásadní dohodnuté body při jednání:

1. Příprava napojení nemovitostí do kanalizace - podle harmonogramu prací budování jednotlivých tras kanalizace

Protože první spuštění ČOV = zkušební provoz má být k 30.6.2019, je třeba, aby si občané dle již předjednaných přípojek v předstihu připravili na svých pozemcích přípojky kanalizace tak, aby se po přivedení přípojky ke své nemovitosti dle pokynů zhotovitele stavby napojili !

K tomu bude třeba nechat si zpracovat jednoduchý projekt (nemusí být od autorizovaného projektanta), ten pak zaslat formou "Na ohlášení" na stavební úřad při MěÚ Rosice.

2. Schůze k zodpovězení příp. otázek - TERMÍN bude upřesněn (pravděpodobně do konce října)

Na schůzce by se občané dozvěděli příp. podrobnosti o napojení svých nemovitostí, podrobnosti harmonogramu výstavby. Předcházet tomu bude vysvětlující leták připravený exstarostou obce, ne každý čte informace na webu obce.

3. Budování přípojek na pozemcích vlastníků nemovitostí

Občanům bude nabídnuta možnost provedení těchto prací za úplatu některou z firem, které budou osloveny, příp. si mohou práce provést svépomocí.

4. Kontrola napojení nemovitosti na kanalizaci

Po připojení nemovitostí na pozemek budou provedeny opakovaně kontroly, kterými bude zjišťováno, zda je nemovitost skutečně napojena na kanalizaci. Způsob kontroly bude sdělen až před vlastní kontrolou.

5. Deponie pro přechodné uložení zeminy z výkopu

Hledáme i vhodná místa pro přechodné uložení zeminy z výkopu, která bude následně vrácena do výkopu. Pokud by měl někdo zájem poskytnout vhodný pozemek pro uskladnění, nechť zavolá na náš úřad na tel. 724 183 466.

Ing. Vladimír Ryšánek, 11.10.2018

 

Info ze dne 5.10.2018

Smlouva na zhotovení kanalizace a ČOV byla podepsána 25.9. 2018, staveniště k zahájení stavby bude předáno zhotoviteli ve čtvrtek 11.10.2018.

Kompletní dokumenty vč. harmonogramu provedení naleznete zde:

 https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?Typ=2&ID=429&IDZak=9414

Ing. Vladimír Ryšánek, 5.10.2018

 

Info ze dne 18.5.2018

Pro informaci, příp. poslední možnost úprav, pokud by někde byl zásadní problém, předkládám výkresy k dokumentaci pro provedení stavby (DPS) Kanalizace a ČOV Lesní HLuboké. Přepdokládáme, že do 2-3 týdnů bude DPS připravena ke schválení na SFŽP ČR, po schválení pak bude neprodleně vypsáno  výběrové řízení na zhotovitele stavby, které, neodvolá-li se žádný z uchazečů, by mohlo uzavřeno podpisem smlouvy se Zhotovitelem stavby, předpokládáme cca v  červenci.

Jsou to následující výkresy - aktuální verze ze dne 18-05-2018:

Situace - vedení kanalizace

Podélné profily kanalizace

K tomu ještě poznámka: každá nemvitost může být napojena 1 přípojkou, která se hradí z dotace, podmínkou ale je, že do konce roku 2020 musí být tato nemovitost připojena, jinak musí vlastník nemovitosti, který o přípojku žádal, tuto přípojku obci uhradit. Tzn. pokud víte, že potřebujete více přípojek, např. k dalším pozemkům na trase kanalizace, určeným k zástavbě s předpokladem napojení nemovitosti do roku 2020, pak můžete ještě nyní o přípojku požádat, ale musí být uvedená podmínka splněna, tzn. bude třeba předtím sepsat příslušnou smlouvu. Pokud chce někdo další přípojku k nemovitosti s přípojkou, musí si ji uhradit z vlastních prostředků.

 

Info ze dne 12.1.2018

Zde je původní zpráva, která již byla zpracována jako podklad k výše uvedenému - z ledna 2018:

Vážení spoluobčané, pro potvrzení navržených přípojek kanalizace vás navštíví postupně během dne v průběhu cca 2 následujících týdnů, tedy od  29.1. do 10.2.2018,  pracovníci projektové firmy. Pro ověření oprávnění budou vybaveni dokladem s potvrzením obce o návštěvě.

V následujícím textu si můžete zobrazit přehledovou trasu vedení kanalizace a umístění ČOV Lesní Hluboké:

situace C2.pdf

k tomu popis k vyplnění spolu s možností stažení souboru a vysvětlivkami níže:

umístění kanalizační přípojky

V závěru zde pod dokumenty jsou informace pro zájemce, jaké parametry by zhruba pak měla přípojka kanalizace od nemovitosti splňovat - to se bude ale konzultovat s projektanty.

Stěžejní je připojení RD na kanalizaci - bude řešeno v rámci dokumentace k provedení stavby, kdy zpracovatel s každým vlastníkem RD probere napojení RD na kanalizaci. Tyto záležitosti byly sice řešeny již při projektování stavby, nicméně nyní je možnsot ještě tyto přípojky upravit tak, aby vyhovovaly pokud možno všem.

Je však věcí vlastníků, kteří nemají možnost napojení na kanalizaci bez čerpání splašků dokanalizace od domku, aby se případně dohodli s vlastníky sousedních pozemků na provedení přípojky přes jejich pozemek, nebude-li možné jiné řešení. Budeme hledat možnosti, aby se připojení podařilo.

V současné době bude stěžejní odsouhlasit přípojky k jednotlivým nemovitostem na hlavní řád kanalizace, aby všechny nemovitosti mohly být odkanalizovány.

Ve Vaší schránce u nemovitosti byste v průběhu února měli nalézt následující dokumenty k vyplnění či jen rozmyšlení, které následně budete projednávat s projektanty.

V nejastnostech kontaktujte starosty - tel. 724183466, který se Vám bude snažit poradit.

Průvodní text s dokumentem k případnému vyplnění, odevzdání projektantům nebo na obecní úřad - jde o návrh, který budete následně projednávat s projektanty:

Kanalizace LH napojení nemovitostí

Kanalizace LH napojení nemovitostí umístění kanal. přípojky

 Technické požadavky pro návrh kanalizační přípojky:

1)Zásady pro navrhování a provádění gravitačních kanalizačních přípojek stanoví ČSN 75 6101 v pl.znění
2) Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru, kolmá na
    stoku a v celé délce stejného profilu. Min. sklon DN 200 - 10‰, DN 150 - 20‰, max. dovolený
    sklon 400‰, jinak je třeba provést na přípojce stupeň nebo spadiště.
3) Do kanalizace pro veřejnou potřebu mohou být odváděny pouze vody v množství stanoveném
    ve SMLOUVĚ O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD.
4) Odpadní vody vypouštěné do kanalizace pro veřejnou potřebu musí splňovat limity určené
    kanalizačním řádem platným v příslušné lokalitě. Odpadní vody, které k dodržení nejvyšší míry
    znečištění podle Kanalizačního řádu vyžadují předchozí čištění, mohou být vypouštěny do
    kanalizace jen s povolením vodoprávního úřadu.
5) Na splaškovou kanalizaci lze napojit pouze odpadní vody z kuchyňských dřezů, WC, koupelen
    a prádelen.
6) Na kanalizaci pro veřejnou potřebu NESMÍ být napojena přípojka odvodňující nemovitost přes
    funkční septik nebo zaústěn přepad ze žumpy. V případě, že byla na kanalizaci nemovitost tímto
    způsobem napojena, musí být součástí dokumentace jednoznačné vyřazení tohoto zařízení z
    provozu.
7) Na výstavbu kanalizační přípojky má být přednostně použit trubní materiál odpovídající
    materiálu stoky, na kterou je přípojka napojována. V případě použití plastových materiálů –
    PVC, PP (polypropylenové hladké, případně žebrované), musí splňovat materiál vrcholovou
    tuhost o min. SN 8.
8) Nejmenší jmenovitá světlost kanalizační přípojky je DN 150. Při návrhu světlosti větší než
    DN 200 je třeba doložit hydrotechnický výpočet.
9) Kanalizační přípojky do DN200 mohou být zaústěny do revizní šachty nebo přímo do potrubí -
     zaúsťují se do horní poloviny profilu stoky. Na stoku se napojují pod úhlem 45° výjimečně až
    90°. Směrové vedení se v místě napojení upravuje pomocí oblouků. Přípojky DN 250 a výše je
    třeba zaústit pouze do spojných šachet.
10) Vlastní připojení nově vybudované kanalizační přípojky na kanalizační stoku či předbudovanou
    část kanalizační přípojky je možné teprve po kolaudaci kanalizační stoky a na základě uzavření
    smluvního vztahu s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu. Vlastní napojení musí být
    písemně odsouhlaseno provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu
11) Napojování kanalizačních přípojek do nově budovaného potrubí kanalizace je nutné řešit
    pomocí odboček. V případě dodatečného napojení na kanalizační stoku napojení provádí
    provozovatel sítě pomocí jádrového vrtání a vysazení odbočky.
12) Napojení přípojky musí být vodotěsné, nesmí oslabit nebo poškodit stoku (popraskání,
    dodatečná deformace vlivem narušení zhutněného obsypu u plastových trub apod), zasahovat do
    kanalizace a způsobit provozní potíže.
13) V záplavovém území a tam, kde je třeba území či stavby chránit proti zpětnému vzdutí
    v kanalizaci pro veřejnou potřebu při povodni, a v ostatních územích, kde hrozí nebezpečí
    zpětného vzdutí odpadních vod v kanalizaci pro veřejnou potřebu při přívalovém dešti, musí být
    vnitřní kanalizace vybaveny zařízením proti zpětnému toku, nebo uzávěrem.
14) Pokud je v místě napojení nemovitosti vybudována veřejná kanalizace oddílná, musí být takto
   řešeny i domovní přípojky i vnitřní kanalizace.
15) Potrubí kanalizační přípojky musí být uloženo do nezámrzné hloubky nebo se musí chránit proti
   zamrznutí, např. tepelnou izolací.
16) Minimální výška krytí přípojky pod silniční komunikací je 1,8 m. V chodníku a přidružených
   zelených pásech, které neslouží provozu ani stání vozidel je třeba, aby bylo dodrženo křížení
   s ostatními inženýrskými sítěmi (voda, plyn) v souladu s ČSN 73 6005, „Prostorové uspořádání
   sítí technického vybavení“.
17) Kanalizační přípojky musí být v souběhu a při křížení uloženy hlouběji než vodovodní potrubí.
  Jinak musí být provedeno takové technické opatření, které zamezí možnosti kontaminace pitné
  vody vodou odpadní.
18) Ochranné pásmo kanalizační přípojky je vymezeno šířkou 0,75 cm od osy na obě strany. Nesmí
  být zastavěné ani osázené stromy.
19) Přístupnost kanalizačních přípojek se zajišťuje revizními šachtami nebo čistícími kusy. U
   splaškových kanalizačních přípojek požadujeme navrhnout revizní čistící šachtičku o
  minimálním DN300. U přípojky jednotné kanalizace je možno navrhnout pouze čistící kus.
  Doporučujeme však návrh domovní revizní šachtičky v každém případě. Revizní a čistící
  šachtička se osazuje na hranici připojované nemovitosti nebo v místě styku svodných potrubí.
20) Domovní revizní šachtička, stejně tak jako kanalizační přípojka, musí být vodotěsná a nesmí být
  příčinou vnikání srážkových vod do kanalizace.
21) Likvidace vody neznečištěné – např. podzemní, pramenité, dešťové odtékající z čistých ploch,
  musí být řešena mimo jednotnou nebo splaškovou kanalizaci.
22) Na systému dešťové vnitřní kanalizace musí být osazeny lapače střešních splavenin.
23) Požadujeme vyřešit likvidaci vod srážkových dle §20 odst. 5 c) Vyhl. 501/2006 Sb. ve znění
   Vyhlášky č. 269/2009 a to tak, že vsakování nebo odvádění dešťových vod ze zastavěných
   ploch nebo zpevněných ploch, pokud se neplánuje jejich jiné využití, musí být řešeno:
   - Přednostně jejich vsakováním,
   - pokud nelze srážkové vody vsakovat, požadujeme jejich odvádění oddílnou kanalizací
     do vod povrchových a
   - není – li prokazatelně možné vsakování ani oddělené odvádění do vod povrchových,
   pak navrhnout jejich regulované vypouštění do jednotné kanalizace.
24) Vsakovací zařízení se navrhuje dle ČSN 75 90 10 – „Vsakovací zařízení srážkových vod“
25) Kanalizační přípojky u průmyslových podniků a provozoven musí být vybaveny měrnou
  šachtou. Tato povinnost bude jednoznačně určena při projednávání přípojky.