ZÁPIS

o průběhu 12. zasedání Zastupitelstva obce  roku 2007

konaného dne 5. listopadu 2007 v Lesním Hlubokém

 

Starosta obce pan Karel Lupínek zahájil 12. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2007 (dále jen „zastupitelstvo obce") v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  p. Karel Lupínek, ing. Vladimír Ryšánek, Mgr. Ludvík Salát, p. Vladimír Ustohal, ing. Pavel Borkovec

Omluveni:  -
Neomluveni : - 

Zapisovatelem byl jmenován: ing. Pavel Borkovec

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli ing. Vladimír Ryšánek a Mgr. Ludvík Salát, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 12. zasedání zastupitelstva obce ing. Vladimíra Ryšánka a p. Ludvíka Saláta

Hlasování: pro 5  - proti 0  - zdržel se 0

 

 

USNESENÍ č. 12/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké ze  dne 5.11.2007

 Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 5.11.2007 přijalo toto usnesení:

Schvaluje:     

1.      Rozpočtové opatření č. 5/2007, snížení příjmů o 1.300,- Kč, snížení výdajů o 7.300,-  Kč

         Hlasování č.1: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0 

2.      Obecně závaznou vyhlášku obce Lesní Hluboké č. 3/2007 o místním poplatku z ubytovací kapacity

         Hlasování č.2: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

3.      Zprávu o provedené kontrole finančního výboru v předloženém znění

        Hlasování č. 3: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

4.      Záměr obce prodat pozemek p.č. 501/23 o výměře 40 m2 za 130  Kč/m2

        Hlasování č. 4: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

5.     Prodej dřeva panu Antonínu Hotárkovi za cenu 100 Kč/m3 v lokalitě Radošovice

        Hlasování č. 5: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

6.     Žádost o připojení novostavby rodinného domu slečny Petry Kalendové, zastoupené panem Václavem Kalendou, na         parcele č. 16/2 na STL plynovod obce

        Hlasování č. 6: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

7.     Zájem o převod pozemku p.č. 380/11 o výměře 1415m2 v majetku státu do majetku obce Lesní Hluboké

        Hlasování č. 7: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 
8.    Následující kupní smlouvy s paní Ludmilou Korberovou

 • prodej pozemku p.č. 27/9 o výměře 52 m2 za cenu 2400,- Kč z vlastnictví paní L. Korberové, bytem Lesní Hluboké č. 1, do vlastnictví obce Lesní Hluboké
 • prodej pozemků p.č. 514/30 o výměře 48 m2 a p.č. 514/31 o výměře 26 m2, za celkovou cenu 2960.- Kč, z vlastnictví obce Lesní Hluboké do vlastnictví paní L. Korberové, bytem Lesní Hluboké č.1

      Hlasování č. 8: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0 


Bere na vědomí:

 • žádost Pozemkového fondu ČR o zveřejnění nabídky pozemků k pronájmu
 • potvrzenou Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení fy ASEKOL
 • částku k fakturaci na EKOKOM 
 • rozhodnutí MěÚ Rosice, odboru životního prostředí, o prodloužení povolení k nakládání s vodami - domovní        ČOV pro RD č.p. 75 a 77
 • žádost KrÚ JMK o vyplnění dotazníku - Zjištění aktuální potřebnosti sociálních služeb
 • informace E.ON o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.11.07
 • žádost ing. Zajíčkové o vyjádření k existenci sítí v obci a o možnosti na jejich napojení pro pozemky p.č. 16/1 a 20/5, informace o možnosti napojení byly zaslány
 • informace MěÚ Rosice o výměně řidičských průkazů
 • zamítnutí JMK dotace na opravu střechy kulturního sálu
 • žádost FÚ Brno-venkov na zveřejnění Veřejné vyhlášky

 

Pověřuje:

Paní Milerovou :

 • vyvěšením žádosti PF ČR o  vyložení nabídky pozemků k pronájmu
 • vyplnění KrÚ JMK dotazníku - Zjištění aktuální potřebnosti sociálních služeb se starostou obce panem Lupínkem
 • informovat občany o přerušení dodávky elektrické energie dne 29.11.07
 • informovat opětovně občany o nutnosti výměny řidičských průkazů 

Zapsal: ing.Pavel Borkovec 

Schválil: p. Karel Lupínek

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Ryšánek                                 p. Ludvík Salát