Originál je k nahlédnutí na OÚ.

Usnesení č. 5/Z10/2017
ZO schvaluje v návaznosti na dokončení stavby „L.Hluboké, DPNNk, p.č. 4/2“ a v souladu s podmínkami Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1030036547/001 uzavřené dne 14.3.2017, smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330045398/001.
Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z10/2017
ZO schvaluje změnu obsazení JSDH.
Hlasování č.6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z10/2017
ZO schvaluje poplatky k pronájmu sálu.
Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z10/2017
ZO schvaluje postup na výběr dodavatele "Realizačního managementu" na komplexní řízení všech potřebných prací vč. koordinace postupů s fondem OPŽP směřující k úspěšné realizaci stavby kanalizace a ČOV Lesní Hluboké. Po výběru výběrovou komisí pověřuje starosty dořešením a uzavřením smlouvy s tímto dodavatelem.
Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z10/2017
ZO schválilo přesun obchodu smíšeným zbožím do nových prostor MD Lesní Hluboké č.p. 34, k tomu bude ZO schvaluje Dodatek ke smlouvě o pronájmu prostor k provozování obchodu.
Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z10/2017
ZO schvaluje Dodatek ke Kupní smlouvě na dodávku dopravního automobilu (DA) pro SDH Lesní Hluboké, ve kterém se posunuje z objektivních důvodů termín dodávky DA na datum 15.1.2018.
Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z10/2017
ZO schvaluje návrh smlouvy mezi ŘSD Praha, IČ 65993390, Na Pankráci 546/6, 140 00 Praha a Obcí Lesní Hluboké ve věci bezúplatného převodu pozemků p.č. 518/20, o výměře 709,00 m2, parc.č. 518/29, o výměře 40,00 m2, parc.č. 518/28, o výměře 24,00 m2 a parc.č. 484/81, o výměře 173,00 m2 v k.ú. Lesní Hluboké do majetku obce.
Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 12/Z10/2017
ZO schvaluje postup starosty s požadavkem na prodloužení termínu realizace rekonstrukce budovy OÚ do 30.6.2018.
Hlasování č. 12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z11/2017
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2017 ze dne 6.10.2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 524.700,-- Kč, výdaje se zvyšují o 83.100,-- Kč, zvýšení financování o 441.600,-- Kč.
Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z11/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 6/2009 ze dne 5.10.2009 dohodou ke dni 31.12.2017 na pronájem části pozemku p.č. 510/2.
Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z11/2017
ZO schvaluje záměr žadatelů, vlastníků pozemků p.č. 534/1 a 534/16 v k.ú. Lesní Hluboké, na změnu ÚP obce ve smyslu zařazení uvedených pozemků do stavební zóny pro výstavbu rodinných domků k trvalému bydlení, a to za následujících podmínek:
1. Žadatelé uhradí Obci Lesní Hluboké financování provedení změny ÚP obce týkající se lokality s uvedenými pozemky.
2. Studie zástavby lokality bude předložena obci k vyjádření před zahájením změny ÚP, součástí bude i kompletní tech. infrastruktura pro tuto lokalitu (kanalizace splaš., vodovod, plyn, příp. rozšíření komunikace, chodník, veř. osvětlení), studie musí být odsouhlasena i odbory ÚP a SÚ při MěÚ Rosice, žadatelé zahrnou připomínky do studie a musí je akceptovat. Rodinné domky budou užívány výhradně k trvalému bydlení.
3. Obec není povinna budovat tech. infrastrukturu k soukromým pozemkům, proto buď vybudují žadatelé infrastrukturu (viz bod 2) na své náklady nebo, pokud se obci podaří zajistit financování na tuto akci, obec zajistí realizaci infrastruktury s tím, že žadatelé se musí finančně spolupodílet na financování výstavby v lokalitě, podíl bude minim. ve výši 1/3 celkových nákladů, všechny stavby budou následně předány bezplatně do vlastnictví obce bez dalších nároků žadatelů na finanční vyrovnání.
Uvedené podmínky budou zaneseny do smlouvy, která bude následně uzavřena mezi Obcí Lesní Hluboké a žadateli, a to před zadáním provedení změny ÚP obce.
Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z11/2017
ZO schvaluje Dohodu s ČEPS a.s. v zastoupení Engas s.r.o. o způsobu provedení údržby ochranného pásma B na poz. č. 510/2.
Hlasování č.6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z11/2017
ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků schválenou Radou města Rosice usnesením č. 79/2017 ze dne 2.10.2017.
Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z11/2017
ZO schvaluje postup starosty ve zpracování potřebných změn dle požadavku ŽP JmK a OPŽP ČR a pověřuje ho zajištěním finančního spolupodílu obce na realizaci projektu stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké.
Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z11/2017
ZO schvaluje výběrové řízení a smlouvu firmy A-Z stavby Blažek s.r.o., IČ 28350561, na provedení rekonstrukce a zateplení budovy OÚ za cenu 986 471.-Kč vč. DPH 21%. Projekt je spolufinancován 200tis. Kč z rozpočtu JmK.
Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z11/2017
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 045065/17/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci Podprogramu Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje 2017 s prodloužením termínu plnění do 30.6.2018.
Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z11/2017
ZO schvaluje jednací řád ZO Lesní Hluboké s účinností od 1.12.2017.
Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 12/Z11/2017
ZO schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 043865/17/OKH o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Pořízení nového dopravního automobilu pro JSDH" s prodloužením termínu plnění do 31.3.2018.
Hlasování č. 12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z12/2017
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet obce Lesní Hluboké na rok 2018.
příjmy: 29.642.100,-- Kč
výdaje: 30.892.100,-- Kč
financování: 1.250.000,-- Kč
Rozpočet je schválen s výdaji vyššími než jsou příjmy, tento rozdíl je kryt přebytkem hospodaření z minulých let. Závazným ukazatelem je paragraf.
Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z12/2017
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje střednědobý výhled na dvouleté období 2019-2020. Tento střednědobý výhled zahrnuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích obce, o dlouhodobých závazcích, o finančních zdrojích a potřebách dlouhodobě realizovaných záměrů. Pro rok 2019 činí celkové příjmy 8.794.400 Kč, celkové výdaje 7.920.400 Kč, přebytek hospodaření ve výši 874.000 Kč. Pro rok 2020 činí celkové příjmy 7.896.900 Kč, celkové výdaje 7.520.400 Kč, přebytek hospodaření ve výši 376.500 Kč.
Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z12/2017
Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké stanovuje svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc v následujících částkách:
starosta v plné výši dle platného nařízení vlády
místostarosta 1825 Kč
předseda výboru 1825 Kč
člen výboru 1825 Kč
Odměna bude poskytována od 1.1.2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce.
Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z12/2017
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Lesní Hluboké č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kde dochází k úlevám a slevám u místního poplatku.
Hlasování č.6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z12/2017
ZO schvaluje potvrzení o zrušení předkupního práva na pozemky p.č. 484/18 vč. stavby st.174 a pozemky p.č. 484/25 vč. stavby st.157 z důvodu uplynutí doby předkupního práva ve prospěch Obce Lesní Hluboké.
Hlasování č.7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z12/2017
ZO schvaluje směrnici č. 3/2017 spisový řád s účinností od 12.12.2017.
Hlasování č.8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z12/2017
ZO ruší dosavadní obdarování dětí u příležitosti návštěvy dětí Mikulášem a schvaluje od roku 2018 obdarování dárky Mikulášem dětí od věku 2 let do 10 let (míněno dosažení věku v daném roce).
Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z12/2017
ZO schvaluje výsledek výběrového řízení a návrh Smlouvy na dodávku díla "Realizační management projektu Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké vč. dokumentace provedení stavby" firmou Gregor-Invest s.r.o., Počítky 18, 59101 Žďár nad Sázavou za nabídkovou cenu 1695000.-Kč bez DPH a pověřuje starosty dořešením a podpisem Smlouvy o dílo.
Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z12/2017
ZO souhlasí s uzavřením dohody o provedení práce na rok 2018 na knihovnické práce mezi obcí a knihovnicí a s uzavřením dohody o provedení práce na rok 2018 mezi obcí a kronikářkou obce.
Hlasování č. 11: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 12/Z12/2017
ZO schvaluje závěrečné vypořádání Smlouvy o dílo na řešení havarijních stavů dešťové kanalizace, kanalizačních vpustí po obci a potrubí vodní nádrže, vč. dohodnutých víceprací oproti částce uvedené ve smlouvě, zhotovitelem - firmou Jiří Loukota Velká Bíteš, za cenu v celkové výši 226 410.-Kč vč. DPH 21%.
Hlasování č. 12: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

TOPlist