Originál je k nahlédnutí na OÚ.

Usnesení č. 3/Z1/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 7/2017 ze dne 20.12.2017, na základě kterého se příjmy zvyšují o 513.700,-- Kč, výdaje se snižují o 641.300,-- Kč, zvýšení financování o 1.155.000,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z1/2018

ZO bere na vědomí rozpočet dobrovolného svazku Devět křížů na rok 2018, nemá námitky.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z1/2018

ZO bere na vědomí střednědobý výhled dobrovolného svazku Devět křížů na r. 2019,2020, nemá námitky.

Hlasování č.5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z1/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 2/2017 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z1/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 4/2017 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z1/2018

ZO odsouhlasilo předloženou zprávu o činnosti spolku Hlubočanky za rok 2017.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z1/2018

ZO schvaluje zápisy v obecní kronice za rok 2017, kterou předložila kronikářka obce paní Petra Šínová.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se

Na vědomí:

ZO bere na vědomí nezájem většiny vlastníků půdy v k.ú. Lesní Hluboké na provedení pozemkových úprav a pozastavuje v tomto volebním období jednání v této věci.

Usnesení č. 3/Z2/2018

Novelou vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě nedochází ke změně schváleného rozpočtu obce na rok 2018.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z2/2018

ZO schvaluje výsledky inventarizace za rok 2017 bez výhrad, nebyly zjištěny žádné nedostatky a nejsou tedy třeba žádná opatření k jejich odstranění.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z2/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2018 ze dne 19.1.2018, na základě kterého se příjmy i výdaje zvyšují o 26.300,-- Kč.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z2/2018

ZO schvaluje pozastavení výběru nájmů z obecních pozemků, které jsou pronajaty občanům. Důvodem je možné vedení kanalizace po těchto pozemcích a omezení využití těchto pozemků po dobu výstavby kanalizace.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z2/2018

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké:

Projednalo

    možnost výkonu územně plánovací činnosti ke zprávě o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké a změně č. 1 územního plánu Lesní Hluboké prostřednictvím oprávněné osoby, která splňuje kvalifikační požadavky pro výkon územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

     Schvaluje

    v souladu s ust. § 6 odst. 6 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti dle § 24 odst. 1 stavebního zákona Ing. Martinou Miklendovou (IČ: 74353128), která zajistí OÚ Lesní Hluboké splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti při pořizování zprávy o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké za období 2012 až 2017 a změny č. 1 územního plánu Lesní Hluboké za nabídkovou cenu 78 000.-Kč vč. DPH

     Rozhodlo,

    že v případě pořizování zprávy o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké a změny č. 1 územního plánu Lesní Hluboké nebude obec požadovat výkon územně plánovací činnosti dle ust. § 6 odst. 1 písm. c) stavebního zákona po obecním úřadu obce s rozšířenou působností (úřadu územního plánování), tedy Městském úřadu Rosice.Určuje

     starostu obce Ing. Vladimíra Ryšánka, člena zastupitelstva, jako tzv. určeného zastupitele, který bude spolupracovat ve stavebním zákoně stanovených bodech na pořizování zprávy o uplatňování územního plánu Lesní Hluboké včetně změny č. 1 územního plánu.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

TOPlist