ZÁPIS

o průběhu 11. zasedání ZO

konaného dne 1. října 2007 v Lesním Hlubokém

 

Starosta obce pan Karel Lupínek zahájil 11. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké (dále jen „zastupitelstvo obce") v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 5 členů zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné. 

Přítomni:  p. Karel Lupínek, ing. Vladimír Ryšánek, Mgr. Ludvík Salát,  Vladimír Ustohal, ing. Pavel Borkovec

Omluveni:  -

Neomluveni : - 

Zapisovatelem byl jmenován: ing. Pavel Borkovec

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti. 

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli ing. Vladimír Ryšánek a Mgr. Ludvík Salát, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 11. zasedání zastupitelstva obce ing. Vladimíra Ryšánka a p. Ludvíka Saláta 

Hlasování: pro 5  - proti 0  - zdržel se 0

 

 

USNESENÍ č. 11/2007

ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké ze  dne 1.10.2007

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 1.10.2007 přijalo toto usnesení: 

Schvaluje:     

1.      Rozpočtové opatření č. 4/2007, navýšení příjmů o 900,-- Kč, navýšení výdajů o 142.300,-- Kč

        Hlasování č.1: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 
2.     Souhlas s licencí pro ZDAR,a s.  na provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince Velké Meziříčí - Velká Bíteš -         Brno - Praha

        Hlasování č.2: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 

3.    Odkup 2 ks  kontejnerů na plast a papír od TS Velká Bíteš

       Hlasování č. 3: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 
4.    Smlouvu o dílo č. 08/2007 mezí obcí Lesní Hluboké a Milošem Soukupem na rekonstrukci místní komunikace v  výši        285 600,- Kč včetně DPH.

       Hlasování č. 4: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 

5.    Souhlas manželům Chlubnovým se stavbou rodinného domu

       Hlasování č. 5: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 

6.    Příspěvek ve výši 50 Kč na občana na financování systému IDS JMK na rok 2008

       Hlasování č. 6: pro 5 - proti 0 - zdržel se 0

 

Bere na vědomí:

 • rozhodnutí MÚ Rosice, odboru životního prostředí o prodloužení platnosti vodoprávního povolení pro ŘSD ČR
 • žádost E.on ČR s.r.o. o odstranění a ořez dřevin ohrožující distribuční zařízení
 • žádost KrÚ JMK o sdělení počtu občanů hlášených k trvalému pobytu vobci
 • přezkoumání hospodaření obce zástupci KrÚ JMK
 • sdělení MěÚ Rosice o vakcinaci lišek ve dnech 25.9. - 30.9. 2007
 • čestné prohlášení manželů Chlubnových ke koupi pozemku pro výstavbu rod. domu
 • Veřejnou vyhlášku FÚ Brno-venkov


Pověřuje:

Paní Milerovou :

 • informovat občany o povinnosti ořezu dřevin ohrožující distribuční zařízení
 • přípravou podkladů a účastí při přezkoumání hospodaření obce
 • informovat občany o vakcinaci lišek
 • vyvěšením Veřejné vyhlášky

 

Zapsal: ing.Pavel Borkovec

Schválil: p. Karel Lupínek 

Ověřovatelé zápisu: Ing. Vladimír Ryšánek                                 p. Ludvík Salát