Usnesení č. 3/Z3/2018

ZO schvaluje záměr odprodeje starého hasičského auta Avia za nejvyšší nabídkovou výchozí cenu 25tis. Kč, která se bude postupně upravovat podle zájmu. Cílem je vyřazení auta z majetku obce.

Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z3/2018

ZO v souladu se směrnicí obce o VZ schvaluje:

-     návrh kompletního vybavení budovy OÚ dle předloženého návrhu starosty (nábytek, počítačové vybavení vč. kancelářské techniky)

-     požadavek obce na dotaci 250 tis. Kč k uvedenému účelu z prostředků KÚ JmK

-     vypsání příp. výběrového řízení na výběr dodavatelů vybavení OU dle uvedeného návrhu obce, který bude zastřešovat požadavky odpovídající současným potřebám a zvyklostem

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z3/2018

ZO schvaluje v souladu se směrnicí obce o VZ:

  1. předloženou nabídku dodavatele Anna Božková-dekor, IČ 75129469, na dovybavení zbývajících místností multifunkčního domu (MD) za předběžnou částku 40 013.-Kč vč. DPH.
  2. záměr dovybavení zbývajících prostor MD dle předloženého návrhu starosty (sklad-skříně, sál-věšáky, hospoda-věšáky+odhlučnění).

Usnesení č. 6/Z3/2018

ZO schvaluje v souladu s poplatkovým řádem využití sálu převzetí záštity nad cvičením žen/mužů v kulturním sále obce za nulový poplatek využití sálu.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z3/2018

ZO schvaluje darovací smlouvu na finanční dar ve výši 2000.-Kč pro SPCCH (Svaz postižených civilizačními chorobami ve Velké Bíteši, jejich ž akcí se zúčastňují nši spoluobčané.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 3/Z4/2018

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2018 ze dne 12.3.2018, na základě kterého se příjmy zvyšují o 9.800,-- Kč, výdaje zvyšují o 371.000,-- Kč, snížení financování o 361.200,-- Kč.

Hlasování č. 3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z4/2018

ZO schvaluje směrnici č. 4/2018 o inventarizaci a směrnici č. 5/2018 odpisový plán.

Hlasování č.4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z4/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 1/2018 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z4/2018

ZO schválilo záměr obce na provedení 1. změny ÚP obce Lesní Hluboké předložené starostou, které budou následně schvalovány a připomínkovány v obvyklém procesu schvalování této změny ÚP obce.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z4/2018

ZO schválilo předloženou dokumentaci provedení stavby (DPS) v souladu s dohodnutým plněním ve smlouvě s dodavatelem-zhotovitelem tohoto díla a v souladu s touto smlouvou úhradu faktury za uvedené práce.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z4/2018

ZO schválilo smlouvu ag. č. 049365/18/OŽP na poskytnutí účelové investiční dotace z prostředků Jihomoravského kraje ve výši 2 124 600.-Kč na úhradu 50% povinné spoluúčasti obce při realizaci projektu Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké s možností čerpání do 31.12.2019. Současně pověřilo starosty obce k podpisu této smlouvy.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z4/2018

ZO schválilo záměr obstarání zbývající půjčky na úhradu spoluúčasti obce při realizaci projektu Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké a pověřilo starosty obce k jednání v této záležitosti a současně předběžně souhlasí se zástavou obecního majetku jako garanci vrácení půjčky zapůjčiteli.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z4/2018

ZO schválilo přistavení 2 kontejnerů TS Velká Bíteš na sběr velkoobjemového odpadu na 25. května 2018.

Hlasování č. 10: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

TOPlist