Výpis z Usnesení ZO Lesní Hluboké

č.5/2018 a č.6/2018

 

Usnesení č. 3/Z5/2018

Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké schvaluje přistoupení obce Lesní Hluboké do Sdružení místních samospráv ČR na základě § 46 a § 84 odst. 2 písm. e zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a čl. 3 Stanov Sdružení místních samospráv České republiky a ukládá starostovi obce vyplnění příslušné přihlášky a její zaslání spolu s tímto usnesením na adresu sídla Sdružení místních samospráv ČR, a to ve lhůtě 2 týdnů od jednání zastupitelstva obce.

Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z5/2018

ZO schvaluje výběr čekárny Uhlyk firmy Urbania s.r.o., Hlavní 21, 664 48 Moravany, IČ 26242826, za předběžnou cenu 135tis. Kč vč. DPH, která bude upravena (čekárna i cena) podle požadavků ZO a pověřuje starosty k dojednání změn.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z5/2018

ZO schvaluje posunutí termínu dodání nabídek na vybavení OÚ vč. PC techniky od 14.5. do 28.5.2018 do 18 hodin.

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z5/2018

ZO schvaluje a pověřuje starosty zakoupením optimálního čerpadla s hlídáním výšky hladiny vody do vrtu 60 m u vodní nádrže a souvisejících doplňků k řádnému provozu tohoto zařízení.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z5/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 051529/18/ORR na realizaci akce: Lesní Hluboké - vybavení budovy OÚ ve výši 250.000 Kč, z této částky je 210.000 Kč jako investiční a 40.000 Kč jako neinvestiční část dotace.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

 

Usnesení č. 3/Z6/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Lesní Hluboké za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

Hlasování č.3: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z6/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku obce Lesní Hluboké za rok 2017.

Hlasování č. 4: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z6/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o spolupráci, uzavřenou s Obcí Blatnička, v souvislosti s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem "Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019".

Hlasování č. 5: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z6/2018

ZO schvaluje postup starosty při zajišťování potřebné půjčky 11 milionů na kanalizaci a ČOV pro naši obec spolu se zastavením majetku obce v požadované výši. Přesná částka půjčky bude stanovena až po výběrovém řízení zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké. ZO po schválení DPS odborem SFŽP souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké s odpovídajícími dokumenty k výběru, mj. návrhem Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby.

Hlasování č. 6: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z6/2018

ZO schválilo Dodatek č. 1-2018 ke Smlouvě o dílo na rekonstrukci budovy OÚ, kdy po celkovém započítání méněprací/víceprací došlo k navýšení dodavatelské ceny o částku 67 518.-Kč vč. DPH.

Hlasování č. 7: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z6/2018

ZO schválilo výsledky výběrového řízení na dodávku nábytku do budovy OÚ Lesní Hluboké na částku 369 644.-Kč bez DPH, firmu Potrusil s.r.o., Hybešova 1647, Šlapanice u Brna a smlouvu o dílo s touto firmou. Současně ZO schvaluje vypsání výzvy k dodání PC a souvisejícího kancelářského vybavení do budovy OÚ Lesní Hluboké v souladu se Směrnicí obce o veřejných zakázkách.

Hlasování č. 8: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z6/2018

ZO schválilo v souladu s ustan. § 67 a § 68 zák. č. 128/2000, o obcích, v platném znění, pro volby 5. a 6. října 2018 do ZO Lesní Hluboké pro roky 2018 - 2022 5ti členné zastupitelstvo.

Hlasování č. 9: pro 5 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z6/2018

ZO schválilo starostou předložený rozpočet a žádost o dotaci 66 tis. Kč z Jihomoravské kraje na podporu provozu obchodu s potravinami a smíšeným zbožím a souhlasí financováním obecní spoluúčasti ve stejné výši.

Hlasování č. 10: pro 4 – proti 0 – zdržel se 1*

* - zdržel se starosta z důvodu vyloučení příp. střetu zájmů

TOPlist