Usnesení č. 3/Z7/2018
ZO bere na vědomí závěrečný účet DS Devět křížů za rok 2017.
Hlasování č.3: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 4/Z7/2018
ZO bere na vědomí účetní závěrku DS Devět křížů r. 2017.
Hlasování č. 4: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 5/Z7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole finančního výboru č. 2/2018 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování č. 5: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 6/Z7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje zprávu o provedené kontrole kontrolního výboru č. 1/2018 obce Lesní Hluboké. Nebyly zjištěny nedostatky.
Hlasování č. 6: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 7/Z7/2018
ZO schválilo postup obecního úřadu Lesní Hluboké, kdy nebude poskytnuta informace dle 106/99 Sb. z důvodu smyšleného irelevantního požadavku žadatele, který se cíleně snaží opakovaně zatěžovat úřady a v případě jakékoliv příp. chyby úřadu získat event. finanční prospěch.
Hlasování č. 7: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 8/Z7/2018
ZO souhlasí s vypsáním výběrového řízení na zhotovitele stavby Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké ke dni 30.6.2018.
Výzva k účasti ve výběrovém řízení bude ukončena 20.7.2018, kdy budou otevírány obálky s nabídkami. ZO schvaluje komisi pro agendu výběru zhotovitele stavby "Kanalizace a ČOV Lesní Hluboké".
Hlasování č. 8: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 9/Z7/2018
ZO souhlasí se závěrečným vyúčtováním stavby rekonstrukce budovy OÚ v celkové výši 1.053.989.-Kč vč. DPH.
Hlasování č. 9: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 10/Z7/2018
ZO souhlasí s předloženými předběžnými cenovými relacemi na zbývající dovybavení OÚ v předpokládaném provedení, po dokončení předloží starosta skutečné náklady za realizaci. Jedná se o následující dovybavení: svítidla, nivelace podlah+izolace proti vlhkosti + koberce se sokly, dveře se zárubněmi, PC+kancel. vybavení, záclony+závěsy, označení úřadu.
Hlasování č. 10: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 11/Z7/2018
ZO schvaluje nákup digestoře do kuchyně hospody za cenu 27 939.-Kč vč. DPH a její následné zabudování do uvedeného prostoru.
Hlasování č. 11: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 12/Z7/2018
ZO schvaluje podporu "Kovářského sympozia" ve dnech 19.-22.7.2018 formou občerstvení ve výši 4 288.-Kč vč, DPH pro jednotlivé kovářské dílny a financování hudby při mši a následném posezení v kulturním sále obce - hudba Lesanka Přibyslavice (cena bude řešena podle počtu odehraných hodin).
Hlasování č. 12: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0

Usnesení č. 13/Z7/2018
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. 053837/18/ORR na realizaci akce: Spolufinancování provozu prodejny vč. dovybavení a příspěvku ve výši 59.000 Kč.
Hlasování č. 13: pro 4 – proti 0 – zdržel se 0