ZÁPIS

o průběhu 1. zasedání ZO  roku 2008

konaného dne 7. ledna 2008 v Lesním Hlubokém

 

Starosta obce pan Karel Lupínek zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké roku 2008 (dále jen „zastupitelstvo obce") v 18.00 hod a všechny přivítal.

Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Lesní Hluboké, a to nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.

Přítomni:  p. Karel Lupínek,  Mgr. Ludvík Salát, p. Vladimír Ustohal, ing. Pavel Borkovec

Omluveni:  ing. Vladimír Ryšánek

Neomluveni : - 

Zapisovatelem byl jmenován: ing. Pavel Borkovec

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání byl řádně ověřen a je vyložen k nahlédnutí v zasedací místnosti.

Starosta vyzval zastupitele, aby podali návrhy na ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi byli p.Vladimír Ustohal a Mgr. Ludvík Salát, kteří vyslovili s návrhem souhlas.

Zastupitelstvo obce s c h v a l u j e  za ověřovatele zápisu o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce p.Vladimíra Ustohala a p. Ludvíka Saláta.

Hlasování: pro 4  - proti 0  - zdržel se 0

   

USNESENÍ č. 1/2008

ze zasedání zastupitelstva obce Lesní Hluboké ze  dne 7.1.2008

 Zastupitelstvo obce Lesní Hluboké na svém zasedání dne 7.1.2008 přijalo toto usnesení:

Schvaluje:     

1.       Zprávu finančního výboru obce č. 4/2007

         Hlasování č.1: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0 

2.      Zprávu kontrolního výboru obce č. 2/2007

         Hlasování č.2: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0

3.      Výsledky inventarizace majetku obce - bez výhrad, nebyly shledány žádné závady

        Hlasování č. 3: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0

4.      Zvýšení příspěvku obci Dolní Loučky na jednoho žáka ZŠ o 800,-Kč

        Hlasování č. 4: pro 4 - proti 0 - zdržel se 0


Bere na vědomí:

 • žádost TS Velká Bíteš o pomoc při zajištění svozu směšného komunálního odpadu v obci
 • podklady na stavbu domácí dílny p. Aleše Solaře na pozemku p. č. 8/1 v k.ú. Lesní Hluboké
 • harmonogram svozu papíru TS Velká Bíteš na rok 2008
 • zahájení vodoprávního řízení novostavby rodinného domu manželů Chlubnových ČOV, VSAK
 • stavební povolení novostavby rodinného domu manželů Chlubnových
 • veřejnou vyhlášku FÚ Brno-venkov
 • žádost KrÚ JMK o spolupráci při nedovolené přeshraniční přepravě odpadů
 • oznámení KrÚ JMK o koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) vroce 2008 na území JMK

 

Pověřuje:

Paní Milerovou :

 • objednání svozu papíru a plastů u TS Velká Bíteš dle potřeby na základě zaslaného harmonogramu
 • vyvěšení Veřejné vyhlášky FÚ Brno-venkov
 • informovat občany o koncepci zabezpečení lékařské služby první pomoci (LSPP) vroce 2008 na území JMK
 • upozornit občany na zákaz vypouštění splaškových odpadních vod do dešťové kanalizace

 

Zapsal: ing.Pavel Borkovec 

Schválil: p. Karel Lupínek

Ověřovatelé zápisu: p. Vladimír Ustohal                                 p. Ludvík Salát