Příručka občana

Příručka občana

Základní informace pro občana při řešení různých životních situací.

1.       Mimořádné situace

Portál krizového řízení v Jihomoravském kraji - informace pro občany

1.1  Důležitá telefonní čísla

Seznam základních důležitých telefonních čísel pro občana

1.2 Tísňové telefonní linky

150      -           Hasiči
155      -           Záchranná služba
158      -           Policie
156      -           Městská (obecní) policie
112      -           Tísňové volání – jednotné číslo v celé EU

Při předávání zprávy na telefonní čísla tísňového volání uveďte:

 • Co přesně se stalo - tato informace je nutná k posouzení, jakou pomoc vyslat
 • Přesné místo hlášené události - tato informace je nutná ke snadnému a rychlému nalezení místa události
 • Informace o postižených - pohlaví, přibližný věk, počet postižených
 • Informace o volajícím – jméno a číslo telefonu pro zpětný dotaz

Po ukončení hovoru vyčkejte na zpětný telefonát, kterým si operační pracovník / dispečer ověří pravdivost nahlášené zprávy.

Snažte se zachovat klid a věcně odpovídat na otázky; největší zdržení před výjezdem posádky záchranné složky mohou způsobit dohady s operačním pracovníkem/dispečerem.

K upřesnění místa události:

V bytě, na pracovišti nebo v jiném uzavřeném prostoru sdělte: adresu a čísla domu (jsou důležitá obě čísla - červené i modré), patro a jméno majitele bytu, jak najít dům (hlavně na sídlištích)

Na veřejné komunikaci nebo na volných prostranstvích sdělte: stručný a výstižný popis místa události, např. typická budova poblíž, park, křižovatka, poslední vesnice, odbočka, kilometrovník na dálnici, správné číslo dálnice apod.

1.2 Zdravotní problémy – první pomoc

1.3 Všeobecná hrozba

Ochrana obyvatel

Obec má v této oblasti podobně jako jiné organizace či instituce svoje obecní povinnosti v zajišťování ochrany obyvatel v případě nějaké mimořádné události zvláštního významu.

V případě hrozby nebo vzniku mimořádné události je obyvatelstvo varováno prostřednictvím signálu "Všeobecná výstraha".

 • Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Pokud se jedná o elektronickou sirénu (tlakové reproduktory nebo např. místní rozhlas zapojený do jednotného systému varování a vyrozumění) je tato všeobecná výstraha doplněná mluvenou informací o povaze nebezpečí (chemická havárie, přívalová vlna).

Kromě varovného signálu „Všeobecná výstraha“ existuje v České republice ještě signál „Požární poplach“.

 • Tento signál je vyhlašován přerušovaným kolísavým tónem sirény po dobu 1 minuty (25 sekund trvalý tón, 10 sekund přestávka, 25 sekund trvalý tón). Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany. Signál „Požární poplach“ vyhlašovaný elektronickou sirénou napodobuje hlas trubky troubící tón „HO-ŘÍ“, „HO-ŘÍ“ po dobu jedné minuty.

K ověřování provozuschopnosti systému varování a vyrozumění se provádí pravidelně zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin akustickou zkouškou koncových prvků varování zkušebním tónem (nepřerušovaný nekolísavý tón sirény po dobu 140 sekund).

Obecné zásady při varovném signálu „Všeobecná výstraha“

 • respektujte a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (rozhlas, televize, místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele apod.)
 • nerozšiřujte poplašné a neověřené zprávy
 • varujte ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
 • netelefonujte zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
 • nepodceňujte vzniklou situaci
 • pomáhejte sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
 • uvědomte si, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku
 • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek

Ukrytí

 • jste-li ve volné přírodě, ukryjte se pod břeh, do zákrytu, do jeskyně apod., v příp. jaderného nebezpečí si lehněte na zem hlavou od místa předpokládaného ohrožení
 • jste-li blízko obydlí, opusťte venkovní prostor a ukryjte se v nejbližší budově nebo bytě
 • zavřete okna a dveře, utěsněte je
 • vypněte klimatizaci
 • zapněte rádio nebo televizi a vyčkejte dalších pokynů poskytovaných prostřednictvím rozhlasových přijímačů

Zásady pro opuštění bytu nebo domu v případě evakuace

 • uhaste otevřený oheň v topidlech
 • vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)
 • uzavřete přívod vody a plynu
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt
 • dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou
 • kočky a psy si vezměte s sebou
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou
 • vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

Evakuační zavazadlo by mělo obsahovat

 • základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a hlavně pitnou vodu
 • předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
 • osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti
 • přenosné rádio s rezervními bateriemi
 • toaletní a hygienické potřeby
 • léky, svítilnu
 • náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku
 • kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti

Ochrana před povodněmi

 • informujte se na obecním úřadě, jak a kam se budete evakuovat v případě povodňového ohrožení
 • připravte si pytle s pískem na utěsnění nízko položených dveří a oken
 • připravte si léky, dokumenty, vhodné ošacení, potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
 • vlastníte-li osobní automobil, připravte jej k použití při evakuaci
 • připravte si evakuační zavazadlo
 • přestěhujte cenné věci a nebezpečné látky do vyšších pater
 • opusťte ohrožený prostor
 • případě evakuace dodržujte zásady pro opuštění bytu (domu)
 • je-li nedostatek času, okamžitě se přesuňte na určené místo, které nebude zatopeno vodou

1.4 Postupy při řešení životních situací

2.  Občan a úřady na místní úrovni

3.  Instituce a úřady

4.  Linky bezpečí a důvěry - tel.čísla

Linka bezpečí

116 111

Modrá linka (Centrum pro děti a mládež)

549 241 010,  608 902 410

SOS Centrum Diakonie ČCE

222 514 040,  608 004 444

Bílý kruh bezpečí

257 317 110

Dona linka (pomoc obětem domácího násilí)

116 006

Drogové a jiné závislosti (poradenské centrum Brno)

548 526 802

Linka důvěry pro seniory nepřetržitě 24 hodin

800 157 157

5. Občan - důchodce

 • Další odkazy na internetové stránky pro důchodce:

6. Sociální záležitosti

7. Doprava a spoje

8. Zdraví

9. Školství

10. Kultura, sport, spolky

11. Služby

12. Odpady

13. Občan - nezaměstnaný

14. Právo a zákony

15. Evropská unie

16.  Zajímavé odkazy a informace