Slovo starosty

Dobrý den vážení spoluobčané,

máme tu květen a protože se udála řada věcí, asi nebude od věci se s vámi o tyto informace podělit. Dnes tedy netradičně.

Přesto na začátek pár věcí, které stále hýbou světem a samozřejmě i naší obcí. 

Koronavirus a ostatní. I v tom popisovaném obtížném období se ale práce na úřadě nezastavily. Myslím, že jsem na tom u nás v obci ještě dobře, beru-li v úvahu hlášení o počtu nakažení v jiných obcích. Snad se postupně s tímto problémem vyrovnáme, naučíme se s těmito hrozbami žít a odeneseme si všichni poučení, že je třeba dodržovat některé rozumné zásady stále, abychom byli připraveni a nezaskočila nás nějaká jiná pandemie. Ano, i globalizace tyto problémy přináší, s tím nenaděláme nic. Koronavirové problémy a nebezpečí dokreslují i naše zkušenosti na úřadě, kdy při různých jednáních jsme se setkávali s mnoha lidmi, a tak i při dodržování potřebných pravidel se řeba stalo, že druhý den po jednání jsme byli iniformováni, že ten či onen člověk na jednání je pozitivní na COVID..., to je prostě život. 

Počasí letos nemá vybočit z průměru, takže na jedné straně dobře, že máme více vody, na druhé straně naprosto chápu, že po takové době by všichni rádi užili dovolené. Přeji vám všem, aby se každému z vás podařilo tu svou dovolenou uskutečnit dle svých představ.

Celkově mohu říci, že mě těší, že i po tak těžkém období pro nás všechny jste povětšinou optimističtí, kéž by tomu tak bylo stále. 

Na žádost některých z vás se tedy netradičně pokusím nechat vás nahlédnout jen trošku pod pokličku našeho úřadu i zastupitelstva. Pokusím se tedy popsat některé více diskutované záležitosti, jejichž výsledkem je pak usnesení, které se pak objeví na úřední desce. Jsou to tedy některé informace "ze zákulisí", které jinak nemůžeme zapisovat do usnesení v zápisech. Jsou to i věci, které vycházejí z naší denní činnosti na úřadě. A proč tedy tyto informace? Jednak pro představu o tom co a jak řešíme a pak i na přání nekterých z vás, kdy  mi  bylo řečeno: "Nás ani tak nezajímá to usnesení jak píšete, ale jak jste k tomu došli a hlavně, co kdo k tomu řekl, jak se choval, atd..." Snad takto tedy uspokojíme tyto požadavky a podáme alespoň přibližný nástin naší činnosti. Ale opět, i tak je to pouze částečný obraz veškerého dění, vše se nedá prostě psát, vždyť některé formulace neslušného charakteru by se sem asi nehodily.

Takže pojďme probrat některé věci.

Kanalizace.  Kolaudujeme kanalizaci, prozatím funguje dobře, výsledky z laboratzoře jsou prozatím hluboko pod možnými povolenmými hodnotami. Sice ještě řešíme některé problémy, ale snad se do konce roku podaří celou stavbu vypořádat po všech stránkách.

Máme podepsané až asi na 2 výjimky všechny smlouvy na stočné, snad jsem dobře vysvětlili všechny námitky pár jedinců, tj. otázku ceny, paušálu, jindy znění smlouvy, obhájení nutnosti stavby jako takové. Já osobně jsem rád, že nemusíme řešit přestupkovým řízením na MěÚ v Rosiccích. Připojení na kanalizaci je povinné, odebírat službu odvádění splaškových vod bez smnlouvy není možné, jiná možnost prostě není. A všechny smysluplné námitky a připomínky  se snažíme řešit, provedli jsem tedy další zaplachtování-utěsnění nátoku, ale zda pomůže, to nevíme. Stavbu jsme protokolárně převzali k 30.11.2020, výsledkem byl předávací protokol se soupisem vad a nedodělků nebránících provozu, které musí firma a vyřešit. A jedním z bodů plnění je i součaně prováděná oprava komunikace od "Bílého křížku" k Zámečku, kde došlo k většímu sedání rýhy po kanalizaci. Po provedení zátěžových zkoušek, které nevyhověly, musí tedy zhotovitel stavby vybrat dostatečné množství podkladu, nahradit ho kvalitnějším s řádným hutněním, aby následné zátěžové zkoušky potvrdily normovou kvalitu podloží pro položení asfaltu.

Na ČOV postupně vylepšujeme fungování  celého systému, i když to také není jednoduché. Naleznete-li totiž někomu problém, navíc mu to i dokážete, pak se třeba stane, že  týden dotčený člověk firmy nekomubnikuje, po týdnu se ozve a problém opraví. To je ještě lepší varianta, horší je případ, který teď také řešíme a vy pak uvidíte pouze usnesení k tomu.

Obyvatelé okálů se na nás až nyní obrátili prostřednictvím svého zástupce, že jim neodtékají splašky do kanalizace. Porovnáním projektu a skutečného zaměření jsme zjistili, že provedení stavby odpovídá projektu, spád 6,3%, tj. 3x větší než požaduje norma, ovšem s jediným, ale zásadním problémem, a to, že přípojný bod okálů je pouze o 42 cm výše než nejnižší bod přípojného bodu kanalizace. Z toho je jasné, že požadovaného spádu nelze při požadované délce přípojky dosáhnout. Bohužel nyní nemohu vypsat více, tedy kdo, proč a jak...řeší právník. Nemůžeme ale čekat na výsledek jednání. Bude třeba udělat nový prokjekt přípojky a zhotovit znovu, spočítal jsem místo, kde je třeba napojit se, abychom dosáhli normované spádovosti. Teď jen ověřit měřením a provést. 

Obecní lesy a komunikace. Obecní lesy napadené kůrovcem postupně řešíme, většina dřeva se podařila prodat. Blíží se doba osazování. Podobně řeší i ostatní vlastníci lesů. Negativem celého tohoto problému jsou ale poničené příjezdové cesty k lesům, stejně tak pak přetěžování a znečišťování komunikací v obci. Jednání k tomu s organizacemi zde působícími jsou obtížná. Naše stanovisko je jednoznačné. Ano, chápeme, je třeba dřevo vyvézt, ale stejně tak je třeba respektovat nezatěžování občanů obce znečišťováním komunikace, překračováním rychlosti v obci, přetěžováním a ničením obecních komunikací. Diskuze k tomu je vždy vypjatá, nehodujeme se, bohužel. Uváděné argumenty nemůžeme akceptovat. A týká se všech, kteří tyto komunikace takto využívají. K tomu u Zámečku stržený kabel rozhlasu, dle informací občanů víme, ale to je vše, viník neznámý. Opět jen nicneřešící diskuze k tomu.

Rychlost  vozidel v obci. Jak jsem uvedl, nedodržování rychlosti v obci je související problém, řešili jsme také. Dalo tehdy poměrně dost práce přesvědčit dopravní orgány, že z důvodu bezpečnosti chceme mít v celé obci max. 30km rychlost, což je jasně vyznačené na příjezdu do obce. Když pak poslouchám občany a sám i vidím, že je to tak, že nejen návštěvníci obce a firmy zde působící, ale i naši lidé tuto rychlost nedodržují, je mi z toho smutno. 

Změna č. 1 ÚP obce.  Vezmu-li v úvahu dotazy některých občanů, je poměrně diskutovanou záležitostí dokončení územního plánu obce, tzv. Změny č.1 ÚP obce, ne však tak změna jako taková, ale spíše záležitosti na ni navazující. Počáteční nepodložené informace pár jedinců, že obec znehodnocuje ornou půdu některým občanům, se záhy ukázaly jako liché. Po prvním projednání změn a následném vypořádání připomínkového řízení, tedy po jeho uzavření, a to i z pozice obce, se ozvali někteří občané s požadavkem na zahrnutí jejich pozemků k výstavbě, protože chtějí pozemky ekonomicky zhodnotit. Kdo by nechtěl, tomu asi rozumíme všichni a není to nic nelegitmního... To je vcelku pochopitelné, nicméně je tu několik PROČ, které jsou i precedensem pro případné další podobné požadavky... Proč rozšiřovat obec mimo zastavěné území v oblasti, která není v souladu s koncepcí rozvoje obce a ani smysluplně na na ni nenavazuje?  Proč takové zásahy ale neudělat až tehdy, když se zastaví současně vyčleněné plochy a lokální místa (je jich tu nyní volných více než 30), které jsou k tomu i logicky určené? Proč nersepekotvat pak ale i  před dalším rozšiřováním obce společnou shodu většiny občanů o dalším směřování obce v koncepčním rozvoji obce? No a v neposlední řadě, proč by měli mít možnost zhodnotit své pozemky jen někteří jedinci, když existuje možnost, dojde-li k tomu vůbec někdy, udělat případnou rezervu k výstavbě tam, kde logicky využijeme vybudované inž. sítě, kde příp. může zhodnotit své pozemky více občanů. A nelze opomoneut, že je přitom důležité brát v potaz kapacitní možnosti zásobování i již připravených nezastavěných lokalit vodou, dimenzování kanalizace a ČOV, dále pak pohled státu, Jihomoravského kraje a dalších institucí na zábory orné půdy k výstavbě atd. Proto jsme takové požadavky zamítli. Diskuze za účasti zástupců zájemců byla vcelku "živá", ale korektní. ZO jednoznačně podpořilo současný koncepční trend obce popsaný výše. 

Komunikace Nad Rybníčkem I a komunikace po kanalizaci. Další takovou poměrně zajímavou diskuzí bylo řešení stížnosti občanů z lokality Nad Rybníčkem I. Vyčítají nám, že 20 let čekají na slušnou komunikaci ve své lokalitě, že neustále musí čekat na dokončení toho, pak onoho atd., a nemíní už déle čekat. Neakceptovali náš názor, že po dokončení potřebných staveb a event. odborné shodě budeme finálně opravovat komunikace v roce 2022. Za účasti zástupců stěžovatelů jsme opakovaně probírali důvody každé ze zúčastněných stran. Požadavek stěžovatelů byl jasný - nová komunikace v jejich lokalitě, protože mají dlouhodobě nejhorší komunikaci v obci. Argumenty obce vyplývají z dalšího textu. ZO chápe, že každý by chtěl mít u domu zcela perfektní komunikaci, zásadním pro ZO ale je, že se nedomníváme, že se jedná o havarijní stav komunikace. Jedinou havarijní komunikací je komunikace pod Zámečkem, tu jsme se snažili po vánočních svátcích uvést do provozuschopného stavu, nyní čekáme, ža  dřevaři vyvezou dřevo, pak bude mít smysl cestu opravit, aby se dostala alespoň na úroveň ostatních komunikací v obci. Víme, že po kanalizaci, seč se bude kdokoliv snažit sebelépe, vždy bude docházet k mírným či větším propadům komunikace v rýze, tomu se prostě nedá zabránit. A pokud máme na  tyto komunikace smluvní záruku, je přece žádoucí tuto záruku nejlépe plně využít a před jejím případným ukončením ještě závady v rámci reklamace opravit. Nebo je další varianta, pokud se cesty nijak zvlášť nepropadají a shodneme-li se na tom i v odbroné diskuzi, pak má smysl opravit komunikace dříve. Je třeba v této situaci také chápat, že se nám podařilo pro rok 2021 dojednat  kabelové pokrytí lokalit v nové zástavbě rychlým internetem (nejedná se ale jen o internet) a je tedy důvodné ještě letos vyčkat na dokončení tohoto projektu, projekt se zpracovává a pravděpodobně bude nutné kopat i přes komunikaci. Není to tedy tak, že bychom něchtěli komunikace opravovat, ale musí to mít vždy nějaký smysl a být opodstatněné. Projekt by měl být připraven na příští rok. Samozřejmě je třeba opravovat průběžně závažné nedostatky, které v čase na kterékoliv z komunikací vzniknou, tomu se samozřejmě nebráníme. Toto je jen část z diskuze, jsou tu snad zásadní argumenty obou stran. Pro doplnění jsme udělali fotodokumentaci všech "problémových" komunikací v obci, tedy Nad Rybníčkem I a II a pod Zámečkem, osobně jsem si vyslechl i názor odborníka v této věci. Uvedené výše nás přesvědčilo o správnosti našeho postupu v dané věci. 

Mateřská školka. K této stavbě jsme vedli poměrně rozsáhlou diskuzi. Stavba, o které já osobně jsem nikdy ani nepřemýšlel. Myšlenka vznikla v hlavách maminek a tedy potažmo rodičů malých dětí, které navštěvují školku mimo obec. S maminkami jsme si k tomu dopisovali několikrát, vždy se jednalo o konstruktivní a korektní diskuzi. Projekt, který jsme tedy schválili na ZO, se snažíme zrealizovat co nejdříve, protože naše děti nechtějí nikde do školek přijmout, potřebné kapacity nejsou a ani nebudou, a my jako obec problém musíme nějak řešit. Takže to co se se stavbou jinde řeší třeba 2 roky, snažíme se vyřešit během 1 roku. ZO podpořilo tedy tento záměr, bylo však nutné z důvodu včasného podání žádosti o dotaci zhotovit projekt, vyplnit všechny podklady. Nevím, zda to je zajímavé, ale jsou to neoddiskutovatelná fakta. Pozemek koupen v prosinci 2020 po řadě jednání s původními majiteli, požadovaná částka ponížena po dohodě, obec ušetřila 70 tis. Projekt stavby školky, původní cenový návrh 280tis. Kč vč. DPH, výsledná částka jiného zhotovitele 145 tis. Kč vč. DPH. Prvotní požadavek na zpracování dotační žádosti 336tis. Kč vč. DPH, skutečná částka po jednáních 147tis. Kč vč. DPH. A ohlas některých jedinců  - "vyhozené peníze, špatná investice". Já to vidím jinak, snad i ostatní většina - obec se postará o svoje školní děti, usnadní život pracujícím rodičům malých dětí, kulturně i společensky povýší, obec bude krásnější. Zadaří-li se dotace, pak příspěvek na výstavbu by mohl dosáhnout až 90% investice. Předpokládaná investice cca 7 mio Kč.

Byty v multifunkčním domě. ZO podpořilo dokončení bytů v multifunkčním domě, měly by vzniknout s případnou dotací ve výši 90% 2 byty 3+KK. Mohou to být byty např. pro paní učiteku ve školce a další třeba pro rodinu, která by se mohla starat o provozovny obce, o zeleň obce atd. Zde panovala opět shoda všech zastupitelů. Předpokládaná investice cca 5,5 mio Kč.

Rychlý internet v obci. Ve staré zástavbě máme k dispozici kabelový internet až  250MBs. V nové zástavbě poze wifi, údajně nestabilní, max. 20MBs. Projekt 2021 ve spolupráci s firmou CETIN pokryje celou novou zástavbu vč. rezervních ploch pro bydlení optikou minim. s 250MBs, ovšem stabilních. Jednání nebyla jednoduchá, snad se projekt letos podaří, předpokládaná investice cca 2 mio Kč, s cca 10% přispěním obce. Myslím, že nám bude řada okolních obcí závidět.

Zastávky autobusů Vysočina u 9 křížů. A nyní zmíním snad už jen poslední takový diskutovaný bod, a to zastávky autobusů Vysočina na zastávce u nás u 9 křížů. Více jak 30 let tu tyto autobusy zastavovaly, od loňska přestaly zastavovat. Důvody se postupně měnily. Nejprve to byly finance, pak požadavek Vysočiny, aby autobusy najížděly na dálnici D1 hned ve Velké Bíteši z důvodu zrychlení spojů. Finance pak nebyly důvodem, najíždění v Bíteši nikdy nebylo dodržováno, vždy jezdily autobusy kolem nás, nyní tedy přibylo zejména údajně neúměrné zpoždění zastavováním autobusů. Nás kraj, i se vstřícností našeho hejtmana pana Mgr. Grolicha, podpořil zastavování těchto autobusů u nás. Nicméně Vysočina se rozhodla, že maxim. mohou zastavovat jejich autobusy v Přibyslavicích, protože je tam větší zájem lidí. To vše vyústilo až v moje jednání s hejtmanem Vysočiny panem Mgr. Schrekem tady u nás na obecním úřadě 14. 5.2021. Z jednání jsem měl velmi dobrý pocit, i když jsme se nakonec nedohodli, jiný nabízený spoj nám situaci neřešil. Jednání nejsou stále uzavřená, pomáhá i náš pan hejtman. A proč tedy tolik diskuze, dopisů, mailů, jednání? Pro mě osobně jediný důvod - důvody o zpoždění nejsou zásadní, naši lidé by nevyužívali hromadně tyto spoje, ale víme, že námi preferovaná doprava IDS, která nám velmi dobře slouží, nemůže přece pokrýt všechny potřeby občanů. A je-li tu možnost, byť i pro jednoho cestujícího, zachovat možnost využít spoj tudy projíždějící, navíc když takto fungovalo více jak 30 let, pak má smysl za to bojovat. Ale jsem realista, ne každý boj se dá vyhrát, tak to prostě je.  Diskuze, maily, SMS k tomu byly někdy velmi vypjaté, ale i to k tomu patří a od toho jsme tady.

A pak pár, pro mě trpce úsměvných záležitostí:

"Proč nesbíráte po sečení trávu?", zněl dotaz. Nesbíráme, protože mulčujeme, zněla odpověď. Tak já ji u svého domu vyhrabu, ale dáte mi za to 100.-Kč.  Nedáme.

"Opovažte se mi zlomit jednu větvičku na mém stromě, zavolám na vás odbor ŽP v Rosicích"...přitom větve stromu přesahují cca 2 metry do obecní komunikace a větší auta mají problém projet. Ač stzarší stromy, není ale přece problém v příslušném obcdobí provést zakrácení větví, aby bnepřesahovaly cca do 4 m výše nad komunkací do jejího tělesa.

"Proč nemůžu přesahovat stavbou nad obecní pozemek, vždyť je to přece jedno, nikoho to není, je to jen obce". No právě proto, že je to obce, "nic jsi nepochopil Ivánku".

"Přece nebudeme domácím klást nějaké překážky v tom co budou požadovat!". Jsme si snad všichni tady rovni, nebo snad ne?  Kdo je víc Hlubočák a proč?

Těší mě, že drtivá většina občanů naší obce, i přes problémy s řadou věcí, chápe situaci a trpělivě čeká, už se blížíme ke konci s velkými stavbami a bude lépe. No ap pak tu zbývá cca 2% občanů, kteří mají a budou vždy mít se vším problém. Útěchou nechť je nám všem vědomí, že je to tak ve všech obcích, proto v tom nehledejme nic zvláštního, nic zásadního, mají o to těžší život možná.

A na závěr obrázek s panem hejtmanem Schrekem z Vysočiny, příjemný to člověk:

DSC 0120