Odpadové hospodářství obce

Likvidace odpadů komunálních, BIO, plastů, papíru, skla, drobných kovů, nebezpečného odpadu...

        Nádoby na komunální odpad - předepsané nádoby s víkem na 110l nebo 240l 
                Cena vývozu odpadu pro občana do vydání změny: - 400.-Kč/občan a rok - musí být nalepena známka pro příslušný rok, jinak TS nemusí vyvézt !
                Možný počet nádob na vývoz komunálního odpadu - max. 5 ks nádob na nemovitost s č. p. nebo č. ev.
        BIO odpad -  speciální BIO nádoba (s mřížkou u dna)
                Cena vývozu odpadu - na dotaz na OÚ:
                      - nemovitost s trvalým pobytem - 1 nádobu na BIO odpad hradí plně obec
                      - nemovitost bez trvalého pobytu - za 1 nádobu na BIO odpad hradí většinově vlastník nemovitosti, částečně přispívá obec 
 
                Možný počet BIO nádob - neomezeně, ALE každý občan si vyzvedne po domluvě na našem úřadě další BIO nádoby
                      v TS Velká Bíteš, cena na dotaz na OÚ (mění se).
        
        Kontejnery - po obci jsou pro některé běžné odpady rozmístěny zvláštní kontejnery na těchto stanovištích:
1. U multifunkčního domu obce (Lesní Hluboké č. 34) - sklo, papír, plasty, železo, komunální odpad rekreační objekty
2. U budovy obecního úřadu (Lesní Hluboké č. 46) – sklo, papír, plasty
3. V Dědině – papír, plasty 
4. U Bílého křížku směrem k Zámečku – papír, plasty

K tomu přistavuje obec velkoobjemové kontejnery, zpravidla na jaře každého roku - občané jsou o datu a místu přistavení informováni v předstihu.

Nebezpečný odpad je likvidován v souladu se zákonem vždy ve vyhlášeném období, kdy je tento odpad shromážděn na určeném místě a odvezen svozovou firmou.

Občané i podnikatelé mohou navíc využívat k individuální likvidaci odpadů služeb společnosti TS Velká Bíteš (vč. suti) - ceník 2017 TS Velká Bíteš pro individuelní odvoz odpadů občany do sběrného dvora ve Velké Bíteši. 

Likvidace splašků a dešťové vody - KANALIZACE   A   ČOV  Lesní Hluboké 

Dešťová přebytečná voda může být po dohodě s obcí likvidována vpuštěním do dešťové kanalizace. Splašková kanalizace smí být na základě smlouvy mezi producentem splaškové vody a obcí likvidována vpuštěním do kanalizačního řádu obce a zpracována na ČOV obce.

Rozhraním mezi kanalizací obce a producentem odpadu je tzv. kontrolní šachta, zpravidla na hranici mezi obecním pozemkem a pozemkem producenta odpadu, která musí zůstat vždy přístupná obci a dalším kontrolním orgánům (IŽP, OHS, apod.) ke kontrole, revizi či opravám.

Přílohy:    Obecné informace                Kanalizační řád            Všeobecné podmínky

 

 

INFORMAČNÍ KAMPAŇ

1. KOMPLEXNÍ  SYSTÉM NAKLÁDÁNÍ  S  ODPADY

Na začátku základní informace - oproti dále uvedeným způsobům likvidace komunálního odpadu organizuje obec navíc každoročně svoz velkoobjemového odpadu velkoobjemovými kontejnery a dále pak i svoz nebezpečného odpadu, občané jsou vždy o datu svozu informováni.

KAM S VAŠÍM ODPADEM?

Zde uvádíme praktické rady, jak naložit s odpady, které ve vaší domácnosti, na zahrádce či chatě mohou vznikat:

Využitelné složky odpadu  

Papír, plast, sklo, nápojové kartony a drobný kovový odpad patří do kontejnerů na tříděný odpad.

Další využitelný odpad jako je železo, barevné kovy, papír či akumulátorové baterie odevzdávejte do sběrny železného odpadu nebo sběrného dvora.

Nebezpečný odpad

Nebezpečným odpadem jsou zbytky rozpouštědel, kyseliny, fotochemikálie, pesticidy, chemicky znečištěné obaly, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť (výbojky, rozbité teploměry atd.), upotřebené motorové a převodové oleje, tuky, zbytky barev, lepidel, léky, monočlánky, olověné akumulátory, spotřební použitý potravinářský olej (olej po smažení a fritování), apod.

Nebezpečné odpady neházejte do popelnic na komunální odpad, ale odevzdejte ve sběrném dvoře, nebo při mobilním svozu nebezpečného odpadu, který organizuje obec, ta Vám podá i informace ke svozu.

Prošlé léky a obaly od léků

Prošlé léky odebírají bezplatně všechny lékárny.

Autovrak a kam s ním?

Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen předat pouze osobám, které jsou provozovateli schválených zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

Objemný odpad a kam s ním?

Vyřazené kusy nábytku, matrace, umývadla, pneumatiky, obaly větších rozměrů, koberce, tabulové sklo, vany, apod. odevzdávejte nebo při mobilním svozu objemného odpadu nebo do sběrného dvora.

Stavební odpad a kam s ním?

Stavebním odpadem je např. beton, cihly, tašky a keramické výrobky, asfaltové směsi, zemina a kamení, izolační materiál vznikající při zřizování, údržbě, rekonstrukcích a odstraňování staveb.

Možnosti likvidace:

Skládka komunálního odpadu Osová Bítýška.

Rostlinný odpad nebo bioodpad z domácností... kam s ním?

Bioodpad je cennou surovinou, je třeba jej skladovat odděleně, po zpracování se vrací zpravidla do půdy, lze ho využít i v bioplynových stanicích.

Rostlinný odpad:

kompostovat na svém pozemku či zahrádce v komposteru a zpracovat na svém pozemku
• odkládat je do nádob pro bioodpady, které jsou vyváženy pravidelně každý týden, zpravidla od jara do podzimu (duben - říjen)

Bioodpad z domácností:

• shromažďovat odděleně od ostatního odpadu, ukládat do nádob či spec. sáčků s odvětráním
• odkládat je do nádob pro bioodpady nebo do domácího komposteru

Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru

Použité výrobky, jako jsou domácí elektro- spotřebiče (televize, pračky, ledničky, mixéry, rádia apod., elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, pneumatiky nebo motorové oleje, lze bezplatně odevzdat u příslušného prodejce či ve sběrném dvoře. Elektrospotřebiče odevzdávejte vždy kompletní, nedemontované!

Praktické rady

Níže uvedené kontakty můžete využít k dále uvedeným požadavkům, hlášením apod.:

Technické služby Velká Bíteš s.r.o.:

tel. 777 712 090 – uzavírání smluv a objednávky *** tel. 777 712 091 – doprava, objednávky kontejnerů *** tel. 777 712 092 – odpadové hospodářství *** tel. 777 949 128 – jednatel společnosti

 -     v oblasti odpadů k objednávkám kontejneru pro objemný odpad, stavební suť, odpad ze zeleně apod., při potřebě lividace odpadů nad rámec možností poskytovaných obcí

Obecní úřad Lesní Hluboké, Lesní Hluboké 46: tel. 546 440271 - obecní úřad *** tel. 724183467 - pracovnice OÚ, tel. 724183466 - starosta, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

-      pro hlášení poruch na veřejném osvětlení , nefunkčním rozhlasu, jiných závadách....

-      pokud jste např. v katastru obce objevili někde černou skládku nebo jiné problémové záležitosti, které je třeba okamžítě řešit...

Co dělat když?

Vidíte někoho ukládat odpad mimo řízenou skládku nebo nádobu na odpad?

Pro okamžitý zásah volejte policii, tel. 158

Odpady se snažte třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné – smícháním se odpad znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.

Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky můžete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Vytříděné odpady odneste do kontejnerů na tříděný odpad.

PAPÍR
Do modrých nádob nebo do nádob označených „PAPÍR“ můžete odhodit:
 1. noviny, časopisy, reklamní letáky,
 2. kancelářský papír,
 3. knihy, sešity,
 4. krabice, lepenka, kartón,
 5. papírové obaly (např. sáčky).

Prosím, nevhazujte:

-       mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír,

-       uhlový a voskovaný papír,

-       použité plenky a hygienické potřeby.

SKLO
Do zelených a bílých nádob můžete odhodit:
 1. láhve od nápojů – dle barvy
 2. skleněné nádoby – dle barvy
 3. skleněné střepy – tabulové sklo.

Prosím, nevhazujte:

-       keramiku, porcelán,

-       zrcadla,

-       drátěné sklo a autosklo.

PLASTY
Do žlutých nádob nebo do nádob označených „PLASTY“ můžete odhodit:
 1. PET láhve od nápojů – prosím, nezapomeňte je sešlápnout!
 2. kelímky, sáčky, fólie,
 3. výrobky a obaly z plastů,
 4. polystyrén.

Prosím, nevhazujte:

-       novodurové trubky,

-       obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.).

KOVY

Kovové odpady jako plechovky a jiný drobný kovový odpad můžete vhodit do kontejneru s označení Drobný železný odpad nebo jej odevzdejte v nejbližší sběrně kovového odpadu, příp. ve sběrném dvoře.

NÁPOJOVÉ KARTONY (krabice od džusů, mléka, vína apod.)

Vypláchnuté nápojové kartony od džusů,mléka vína apod. odhazujte do žlutých nádob nebo do nádob označených „PLASTY“.

Velkoobjemové odpady nepatří do popelnice.
K jejich odložení využijte přistavených velkoobjemových kontejnerů.

Do těchto kontejnerů patří:

 • starý nábytek – např.: křesla, židle, skříně, válendy,
 • podlahové krytiny – např.: koberce, linolea,
 • sanitární keramika – např.: umyvadla, toalety.

 Do velkobjemových kontejnerů nelze ukládat zeminy, sutě, plechovky od barev, barvy, obaly od nebezpečných látek, pneumatiky, akumulátory, televize, lednice, mrazáky, zářivky

Kam s odpady, které nepatří do popelnice?

Sběrný dvůr je místo, kde můžete odevzdat odpady, které nepatří do popelnic. Sběrný dvůr má svého správce a ten vám poradí, do kterého kontejneru můžete odložit odpady, které jste přinesli nebo přivezli. Je třeba počítat s tím, že budete v některých případech muset uhradit poplatek za uložení a likvidaci komunálního odpadu.

Na sběrný dvůr můžete odvážet tyto druhy odpadů:

-         Objemné odpady: starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy atd.), podlahové krytiny (koberce, linolea),

                                  umyvadla, toalety,

-         Kovové odpady: železný šrot, hliníkové předměty, barevné kovy, plechovky, hrnce atd.,

-         Kompostovatelný odpad: větve, listí, tráva atd.,

-         Pneumatiky,

 1. Znečištěné obaly od barev, ředidel, olejů, čistících prostředků atd.,
 2. Sorbenty, hadry od oleje, olejové filtry atd.,
 3. Upotřebené oleje: motorové, převodové a hydraulické oleje, brzdové kapaliny,
 4. Pesticidy, herbicidy: nespotřebované prostředky k hubení hmyzu a ochraně rostlin,
 5. Spotřební chemikálie: nespotřebované kyseliny, louhy, fotochemikálie, čistící prostředky apod.

 Následující použité výrobky můžete, některé bezplatně, odevzdat na sběrném dvoře nebo u některých prodejců těchto výrobků:

 1. Použitá elektrozařízení: ledničky, mrazničky, pračky, televize, rádia, počítače, mikrovlnky, videa apod.,
 2. Baterie a monočlánky, akumulátory z osobních aut a motocyklů,
 3. Zářivky a výbojky,

Léky – léky nevyužívané nebo s prošlou zárukou.

Váš sběrný dvůr - adresa: Karlov 77, Velká Bíteš - tel. 774 373 053 - správce

Provozní doba: Po, Ut, Čt: 6:00 – 14:00 hod. ***  St: 6:00-14.00 a 14:30-17:00 hod.  *** So:8:00-14:00 hod. *** Pá: Zavřeno

Přestávka na oběd 11:00 -11:30 hod.

2. Ceník za uskladňovaný odpad (ceny platné k roku 2014)

Cenik 1

Cenik 2

Cenik 3